VISTACREATE

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET DEELNEMERSPROGRAMMA

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van het VistaCreate-Deelnemersprogramma (“Programma”). In het kader van het programma kan elke in aanmerking komende gebruiker zich op de Website aanmelden als bijdrager, ontwerpen van de gebruiker uploaden en worden betaald als VistaCreate besluit het intellectuele-eigendomsrecht van de gebruiker op de ontwerpen over te nemen.

VistaCreate maakt deel uit van de Cimpress plc-bedrijvengroep. Een lijst van alle aan Cimpress gelieerde merken is te vinden op https://cimpress.com/our-businesses. Cimpress plc, samen met haar dochterondernemingen en de aan haar gelieerde ondernemingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, VistaCreate, wordt in deze voorwaarden aangeduid met "Cimpress".

Toelating en deelname

Elke geïnteresseerde gebruiker van VistaCreate kan een aanvraag doen tot deelname aan het Programma. VistaCreate kan bepaalde vereisten voor de aanvraag stellen, zoals het doornemen van de richtlijnen, lid worden van de Facebookgroep, alleen Engelse tekst gebruiken, vaste formaten gebruiken, enz.

Als onderdeel van de aanvraag dient u verschillende ontwerpvoorbeelden te maken en in te dienen ter beoordeling door het contentteam van VistaCreate. Het contentteam beslist naar eigen goeddunken of een ontwerp of gebruiker wordt goedgekeurd en behoudt zich het recht voor om een ontwerp af te wijzen. VistaCreate kan ook specifieke ontwerpen bij u aanvragen volgens instructies die zijn opgesteld door het contentteam van VistaCreate.

Als uw aanvraag succesvol is, VistaCreate uw deelname goedkeurt en uw ontwerpen selecteert, draagt u automatisch uw intellectuele-eigendomsrecht op de ontwerpen over zoals hieronder beschreven.

Betalingen

De ontwerpen worden beoordeeld op basis van verschillende factoren, waaronder onder meer naleving van de instructies, de compositie, het lettertype, het kleurenschema en de combinatie van de verschillende ontwerpelementen.

U kunt het verdiende bedrag opnemen via elke betaaldienst die beschikbaar is op VistaCreate, mits het minimale opnamebedrag meer dan $ 50 bedraagt. Het is alleen mogelijk om het volledige bedrag op te nemen dat op het moment van aanvraag op het saldo staat.

Betaling onder deze algemene voorwaarden is de enige vergoeding die VistaCreate verschuldigd is voor de aankoop van ontwerpen. VistaCreate is niet aansprakelijk voor kosten, onkosten, commissies, schadevergoedingen, royalty's of andere betalingen aan u of aan derden, ongeacht of deze nu vóór het maken van ontwerpen of als gevolg van de commerciële exploitatie ervan zijn gemaakt, met inbegrip van betalingen aan organisaties of instanties die namens makers royalty's innen of beheren.

VistaCreate kan belastingen inhouden op uw vergoeding, afhankelijk van uw land van herkomst, door u of door de belastingdienst verstrekte gegevens of andere factoren. VistaCreate kan de betalingsvoorwaarden ook op elk moment naar eigen goeddunken en met of zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Intellectuele-eigendomsrechten

Door uw ontwerpen bij VistaCreate in te dienen, gaat u ermee akkoord dat u na goedkeuring door VistaCreate al uw auteursrechten, titels en belangen in en op het volgende (gezamenlijk "Verworven rechten") onherroepelijk aan VistaCreate zult verkopen, toewijzen en overdragen:

 • de ingediende ontwerpen, afbeeldingen, geluiden, illustraties, video's, foto's, vectorbestanden of andere daarin opgenomen elementen, samen met alle elektronische bestanden waarin deze worden beschreven en gedefinieerd, eventuele aanvullende grafische afbeeldingen en/of andere stilstaande of bewegende beelden of geluiden die worden gebruikt om deze weer te geven, en informatie daarover, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de maker, de datum waarop deze zijn gemaakt en andere gegevens (gezamenlijk de "Ontwerpen");
 • alle licenties en soortgelijke contractuele rechten of toestemmingen, exclusief of niet-exclusief, met betrekking tot een Ontwerp;
 • alle commissies, vergoedingen, inkomsten, betalingen en andere opbrengsten die nu of later aan u verschuldigd of betaalbaar zijn met betrekking tot het voorgenoemde;
 • alle vorderingen en rechtsvorderingen met betrekking tot het voorgenoemde, ongeacht of deze vóór, op of na de datum hiervan ontstaan, met inbegrip van alle rechten op en vorderingen tot schadevergoeding, restitutie en dwangmiddelen en andere wettelijke en billijke vergoedingen voor vroegere, huidige, en toekomstige inbreuk, verwatering, schending, inbreuk of verzuim; en
 • al uw andere rechten, privileges en beschermingen van welke aard dan ook die voortvloeien uit het voorgaande en die zijn voorzien door enige toepasselijke wetgeving, verdragen of andere internationale traktaten waar dan ook ter wereld.

Indien VistaCreate zulks vereist, zult u ook dergelijke aanvullende documenten, middelen, overdrachten en garanties uitvoeren en leveren, en alle verdere acties ondernemen die redelijkerwijs nodig zijn om de bepalingen hierin uit te voeren en uitvoering te geven aan de hierin beoogde transacties en de documenten die hierin moeten worden geleverd.

Zonder beperking van het voorgaande, zult u op verzoek van VistaCreate, op kosten van VistaCreate dergelijke toewijzingen en andere documenten, certificaten en middelen uitvoeren en aan VistaCreate leveren in een vorm die redelijkerwijs bevredigend is voor VistaCreate en geschikt is voor deponering bij het United States Copyright Office en andere registrerende overheidsinstanties in alle toepasselijke rechtsgebieden (inclusief met betrekking tot legalisatie, notarisatie, consularisatie, apostille, overdracht van auteursrechten en om VistaCreate alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Verworven rechten te verschaffen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving). U zult dergelijke stappen en handelingen ondernemen en dergelijke medewerking en assistentie verlenen aan VistaCreate en haar opvolgers, rechtverkrijgenden en wettelijke vertegenwoordigers, met inbegrip van de uitvoering en levering van beëdigde verklaringen, verklaringen, eden, bewijsstukken, toewijzingen, volmachten of andere documenten , zoals redelijkerwijs nodig kan zijn om de toewijzing van de Verworven rechten aan VistaCreate of een van VistaCreate's opvolgers of rechtverkrijgenden, te bewerkstelligen, te bewijzen of te vervolmaken.

Garanties en verklaringen van de deelnemer

Door uw ontwerpen te uploaden, verklaart en garandeert u dat de verklaringen in dit gedeelte waar en correct zijn op de uploaddatum en geen onware verklaring van wezenlijke feiten bevatten of enige wezenlijke feiten weglaten die nodig zijn om de verklaringen niet misleidend te maken onder de omstandigheden waaronder ze zijn gemaakt.

 • Bevoegdheid; Uitvoerbaarheid. U hebt het volledige recht, de volledige bevoegdheid en de volledige macht om deze algemene voorwaarden aan te gaan en uw verplichtingen hierin na te komen. De uitvoering, levering en uitvoering van deze algemene voorwaarden zijn naar behoren geautoriseerd door alle noodzakelijke organisatorische handelingen, en zodra de ontwerpen zijn goedgekeurd door VistaCreate, vormen deze algemene voorwaarden een wettelijke, geldige en bindende verplichting die jegens u kan worden afgedwongen.
 • Geen conflicten; Toestemmingen. Uw uitvoering, levering en prestatie onder deze algemene voorwaarden, en de voltooiing van de hierbij voorgenomen transacties, zullen niet:
  • de oprichtingsakte, het huishoudelijk reglement of andere organisatorische documenten schenden of daarmee in strijd zijn;
  • een vonnis, beschikking, decreet, statuut, wet, verordening, regel of voorschrift schenden of daarmee in strijd zijn;
  • in strijd zijn met, of (met of zonder kennisgeving of tijdsverloop of beide) resulteren in enige schending van of verzuim onder, of aanleiding geven tot een recht op beëindiging, versnelling of wijziging van enige verplichting of verlies van enig voordeel onder een contract of ander middel waarop deze algemene voorwaarden of een van de Verworven rechten van toepassing zijn; of
  • resulteren in het ontstaan of opleggen van enige belemmering op de Verworven rechten;
  U hoeft geen toestemming, goedkeuring, verklaring van afstand of autorisatie te verkrijgen van een persoon of entiteit (met inbegrip van een overheidsinstantie) in verband met de uitvoering en levering door u van deze algemene voorwaarden, of om VistaCreate in staat te stellen de Verworven rechten te registreren, te bezitten en te gebruiken.
 • Eigenaarschap. U bezit alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Verworven rechten, vrij van retentierechten, zekerheidsrechten en andere bezwaringen. U voldoet volledig aan alle wettelijke vereisten die van toepassing zijn op de Verworven rechten en uw eigendom en gebruik daarvan.
 • Inschrijvingen en aanvragen. U hebt geen aanvraag ingediend en hebt geen intellectuele-eigendomsrechten op de ontwerpen of de Verworven rechten geregistreerd.
 • Geldigheid en afdwingbaarheid. De Verworven rechten zijn geldig, blijvend en afdwingbaar in alle toepasselijke rechtsgebieden, en zijn niet onderhevig aan enige hangende of dreigende betwisting of claim van het tegendeel. Er heeft zich geen gebeurtenis of omstandigheid voorgedaan (met inbegrip van het niet uitoefenen van adequate kwaliteitscontrole of een overdracht van een handelsmerk zonder de bijbehorende goodwill) die heeft geleid, of redelijkerwijs zou kunnen leiden, tot het afstand doen van enige Verworven rechten.
 • Niet-schending. De registratie, het eigendom en de uitoefening van de Verworven rechten door VistaCreate heeft geen inbreuk gemaakt, maakt geen inbreuk en zal ook geen inbreuk maken op: (i) een auteursrecht, handelsmerk of ander eigendomsrecht of intellectueel-eigendomsrecht van een persoon; en (ii) het recht op privacy of publiciteit, enige verplichting tot vertrouwelijkheid of enige andere aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad. De ontwerpen gaan vergezeld van vrijwaringen van de in de ontwerpen afgebeelde modellen of eigendommen, die toestemming geven tot overdracht van rechten en handhaving van de hierin uiteengezette garanties.
 • Rechtshandelingen. Er zijn geen afgehandelde, hangende of dreigende acties (met inbegrip van oppositie- of nietigheidsprocedures) die:
  • een inbreuk, verduistering, verwatering of andere schending van de intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij op basis van het gebruik of de uitvoering van Verworven rechten beweren;
  • de geldigheid, afdwingbaarheid, registreerbaarheid of eigendom van Verworven rechten of uw rechten met betrekking daartoe aanvechten; of
  • door u of een derde partij een inbreuk of andere schending door een derde partij van Verworven rechten beweren.

Schadeloosstelling

Door de voorwaarden van deze algemene voorwaarden te accepteren gaat u ermee akkoord om Cimpress, haar zustermaatschappijen, de deelnemers en hun respectievelijke directeuren, medewerkers, aandeelhouders, partners en vertegenwoordigers (gezamenlijk de "VistaCreate-partijen") te verdedigen, schadeloos te houden en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven (met inbegrip van redelijke juridische kosten) die door een VistaCreate-partij zijn gemaakt als gevolg van of in verband met enige schending of vermeende schending door u of door iemand anders die namens u optreedt, van een deel van deze algemene voorwaarden.

Cimpress behoudt zich het recht voor om, op uw kosten, de controle en de verdediging van een zaak op zich te nemen of compensatie of schadevergoeding van u te eisen. In dit geval gaat u ermee akkoord om in geval van een dergelijke claim samen te werken met de verdediging van Cimpress.

Billijke rechtsmiddelen

U erkent dat:

 • een schending of dreigende schending van een van uw verplichtingen of garanties onder deze algemene voorwaarden kan leiden tot onherstelbare schade voor Cimpress, waarvoor geldelijke schadevergoeding geen adequate genoegdoening zal zijn; en
 • als zich een schending of een dreigende schending van dergelijke verplichtingen of garanties voordoet, Cimpress, naast alle andere rechten en rechtsmiddelen die beschikbaar zijn voor een dergelijke partij bij wet, naar billijkheid of anderszins met betrekking tot een dergelijke schending, het recht heeft op een billijke genoegdoening, met inbegrip van een omgangsverbod, een rechtsbevel, een specifieke nakoming en enige andere genoegdoening die via een bevoegde rechtbank kan worden verkregen, zonder enige verplichting om:
  • een borgsom of andere vorm van zekerheid te verschaffen; of
  • werkelijke schade te bewijzen of bewijzen dat geldelijke schadevergoedingen geen afdoende genoegdoening bieden.

Beperking van aansprakelijkheid

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, ZAL EN ZULLEN CIMPRESS, HAAR WERKNEMERS, MANAGEMENT, PARTNERS, AANDEELHOUDERS EN VERTEGENWOORDIGERS ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE, INCIDENTELE, GEVOLG-, VERTROUWENS-, PUNITATIEVE OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, ENIGE COMPENSATIE, VERGOEDING OF SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT VERLOREN ZAKEN, ENIG VERLIES VAN TOEKOMSTIGE WINSTEN OF INKOMSTEN, VERWACHTE VERKOPEN, GOODWILL, ANDERE VOORDELEN, SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN IN VERBAND MET CLAIMS VAN WELKE AARD DAN OOK, VERZOEKSCHRIFTEN, ACTIES OF ANDERE GEBEURTENISSEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF VERBAND HOUDEN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, ZELFS ALS CIMPRESS OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, ONGEACHT OF DE GEBEURTENIS EN HET FALEN PLAATSVONDEN ALS GEVOLG VAN INBREUK OP INTELLECTUEEL OF ANDER EIGENDOM OF GEBASEERD WAREN OP EEN SCHENDING VAN DE WET, NALATIGHEID, CONTRACTAANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE SOORTGELIJKE OORZAKEN EN SITUATIES.

BEHALVE INDIEN IN VERBAND MET BETALINGSVERPLICHTINGEN onder deze algemene voorwaarden, ZAL DE TOTALE MAXIMALE VERPLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID van Cimpress VOOR ALLE VORDERINGEN ALS GEVOLG VAN OF IN VERBAND MET DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ZIJN TOT TIEN AMERIKAANSE DOLLAR ($ 10,00).

Indien het toepasselijk recht en rechtspraak de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor indirecte of incidentele schade niet volledig toestaan, zullen alle bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen niet voor de Gebruiker van toepassing zijn. In het geval een situatie onder deze jurisdictie valt, is de aansprakelijkheid van Cimpress of een van zijn werknemers, directeuren, aandeelhouders, partners, licentiehouders of vertegenwoordigers beperkt tot de maximale waarde die door de wet is toegestaan.

Beëindiging

Het staat zowel u als VistaCreate vrij om de overeenkomst onder deze algemene voorwaarden op elk moment te beëindigen. Dit heeft geen gevolgen voor de overdracht van rechten op de ontwerpen, die alle eigendom van VistaCreate blijven.

VistaCreate behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken het Programma, deze Overeenkomst of uw deelname aan het Programma op elk moment en met of zonder kennisgeving op te schorten, te wijzigen, aan te passen of te beëindigen.

Deze Overeenkomst zal worden beëindigd zonder afbreuk te doen aan de rechten van Cimpress, de verdediging en beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, waarvan de rechten, verdediging en beperking van aansprakelijkheid ook na beëindiging van kracht zullen blijven.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan de wetten van de staat New York in de Verenigde Staten.

De geldigheid, interpretatie en handhaving van deze algemene voorwaarden, zaken die voortvloeien uit of verband houden met de prestaties of de schending van deze algemene voorwaarden, alsmede aanverwante zaken, zijn onderworpen aan de interne wetten van de staat New York (zonder verwijzing naar keuze van rechtsleer). Elke juridische zaak of procedure met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en handhaving van deze algemene voorwaarden, zaken die voortvloeien uit of verband houden met de prestaties of de schending van deze algemene voorwaarden, alsmede aanverwante zaken, zullen uitsluitend voor de federale of nationale rechtbanken van de staat New York worden gebracht. Alle partijen gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken en zien af van enig bezwaar tegen de gepastheid of het gemak van dergelijke locaties. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet op deze algemene voorwaarden van toepassing en heeft er op geen enkele andere wijze invloed op.

U stemt ermee in om alle noodzakelijke kennisgevingen die aan u op het door u tijdens het aanmelden op de Website doorgegeven postadres worden gericht, te openen en te verwerken. U stemt ermee in zich te onthouden van:

 • alle rechten die u zou kunnen hebben op een proces of het resultaat van een juryrechtspraak;
 • het deelnemen aan of het organiseren van een collectieve claim tegen Cimpress in verband met de werking van de Website, bepalingen van deze algemene voorwaarden of hierin vermelde overeenkomsten.

Als Cimpress verplicht is om naar een andere rechtbank dan het arbitragehof te gaan voor de inning van eventuele verschuldigde gelden of voor de handhaving van haar rechten, gaat u ermee akkoord om Cimpress voor alle kosten, betalingen en gelden te vergoeden in het geval Cimpress succesvol is.

Algemene bepalingen

U verklaart dat naast deze algemene voorwaarden van het Deelnemersprogramma u zich vertrouwd hebt gemaakt met de Gebruiksvoorwaarden van de Website en de andere overeenkomsten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, en instemt met de beperkingen die zij opleggen.

Het ontbreken van actie door VistaCreate betreft de controle op de juiste uitvoering van de bepalingen van deze of aanverwante overeenkomsten zal en kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht.

Het is u niet toegestaan om deze algemene voorwaarden en/of uw rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden toe te wijzen of over te dragen aan derden. Het is VistaCreate toegestaan om, geheel naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden en/of de rechten en verplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen aan derden.

Contactgegevens

Als u nog vragen hebt over de bepalingen van dit document, neem dan contact op met VistaCreate door een e-mail te sturen naar [email protected].

Bevestiging

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ERKENT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEBT GELEZEN, DEZE BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEBT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT U ERMEE AKKOORD GING. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BENT VERBONDEN EN U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE GEBRUIKER EN VISTACREATE, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKER EN VISTACREATE MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, VERVANGT.

IN HET GEVAL U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIENT U TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE DIE ONDER DEZE VOORWAARDEN VALLEN; MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ZIJN FUNCTIES GAAT U IMPLICIET AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is geschreven in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

Laatste update: 27 april 2022

Heeft dit artikel u niet geholpen?Neem contact op met het ondersteuningsteam