Obchodní podmínky

Poslední aktualizace: 28. září 2022

Právo na přístup k obsahu a jeho používání create.vista.com („Stránka“) jsou poskytovány společností VistaCreate, jakmile uživatel přijme všechna ustanovení a pravidla těchto Podmínek použití. Pokud z jakéhokoli důvodu uživatel nesouhlasí s těmito ustanoveními a nepřijímá tyto podmínky použití, nesmí vstoupit na stránky a využívat jejich zdroje. V případě jakéhokoli rozporu mezi podrobnostmi těchto Podmínek použití a jinými dokumenty na Stránkách, budou údaje uvedené v těchto Podmínkách použití dominantní a platné.

Tato stránka je vlastněna a provozována společností Crello Limited, kyperskou společností, společně s jejími přidruženými a dceřinými společnostmi (v těchto podmínkách používání a dalších dokumentech na těchto stránkách společně označovaných jako „VistaCreate“). Crello Limited, Kypr, View Point Building, 261, 28th October Street, Agias Triadas, Limassol 3035; DIČ 48384877. VistaCreate je součástí skupiny společností Cimpress plc. Seznam všech přidružených značek společnosti Cimpress naleznete na adrese www.cimpress.com/our-businesses/. Společnost Cimpress plc spolu se svými dceřinými a přidruženými společnostmi, mimo jiné včetně společnosti Crello, je v těchto podmínkách používání označována jako "Cimpress".

Společnost VistaCreate si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny, doplňky, opravy a vydání těchto Podmínek používání v samostatných částech nebo v celku. Tyto změny jsou legitimní a účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Pokud uživatel po provedení těchto změn bude chtít na stránkách nadále pracovat, potvrdí s tímto svůj souhlas. Pokud uživatel již nemůže dodržovat níže uvedená pravidla a podmínky, měl by okamžitě přestat používat stránky i jejich obsah.

1. PRÁCE S OBSAHEM STRÁNKY

Stránka je zdroj, který může obsahovat nebo přímo obsahuje grafiku, značková aktiva, ilustrace a další materiály ("prvky"), soubory, návrhy, informace, software, fotografie a podobný obsah, které jsou předmětem autorského práva, ochranné známky nebo značky služby nebo které spadají do oblasti působnosti jiných totožných nebo souvisejících práv VistaCreate, jejích pododdělení a přidružených společností nebo jiných třetích stran včetně jiných uživatelů stránek.

Vyhrazujeme si právo používat návrhy vytvořené uživateli pro marketingové a propagační účely VistaCreate, publikovat návrhy vytvořené uživatelem na sociálních sítích VistaCreate, začlenit je do emailových zpravodajů, publikovat na svých stránkách a uvádět autory při zveřejňování jejich obsahu.

Uživatel nemá právo předávat, prodávat, publikovat, přesouvat, reprodukovat nebo vyvíjet, upravovat či přepracovávat díla nebo používat obsah stránek jakýmkoli podobným způsobem, částečně nebo zcela. Vyloučení se vztahuje na případy, kdy je takové povolení jasně a rozhodně uvedeno v těchto Podmínkách použití nebo v jakékoli jiné smlouvě, která vstoupí v platnost od okamžiku, kdy započne používání stránek (například licenční smlouva VistaCreate).

Soubory a další prvky vzorů prezentované na Stránkách jsou poskytovány VistaCreate v souladu s následujícími dohodami:

Uživatel má možnost a právo stahovat návrhy výhradně v souladu s podmínkami uvedenými v Licenční smlouvě VistaCreate a těchto Podmínkách použití.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

2.1 Než bude uživatel moci zadat objednávku online nebo použít některé služby nebo funkce nabízené na těchto stránkách, bude potřebovat účet Vista. Poskytujeme funkci jednotného přihlašování, která nám umožňuje nabízet funkce, jako je možnost používat vaše přihlašovací údaje napříč našimi dílčími značkami, včetně VistaPrint a 99designs by Vista. Přečtěte si prosím sekci Váš účet v našem Všeobecné obchodní podmínky Vista

3. PRAVIDLA CHOVÁNÍ NA STRÁNKÁCH

Uživatel potvrzuje, že nemá v úmyslu používat obsah StránEK pro nezákonné nebo jinak neschválené účely. Uživatel se proto zavazuje, že se vyhne použití jakýchkoli souborů a návrhů získaných ze stránek nevhodným způsobem, mimo jiné včetně:

 • Zneužívání, vyhrožování, pronásledování nebo porušování práv na ochranu údajů třetích osob nebo jiných uživatelů stránek;
 • Umísťování, nahrávání, publikování, předvádění nebo distribuce souborů, prvků a návrhů skandální či hanlivé povahy, včetně nemravných, neslušných, hrubých nebo nezákonných obrázků, návrhů a dalších souborů;
 • Předávání, opětovné zasílání, nahrávání nebo jakýmkoli jiným způsobem šířená distribuce, spolupráce nebo účast na distribuci souborů, prvků, návrhů nebo částí programového kódu, které obsahují, zahrnují nebo sestávají z částí softwaru, návrhů, prvků nebo jiných souborů pod ochranou zákonů o duševním vlastnictví nebo autorských právech a jakékoliv související ochraně (včetně práva na důvěrnost), s výjimkou případů, kdy uživatel vlastní nebo ovládá taková práva nebo má potřebná oprávnění;
 • Předávání, opětovné zasílání, nahrávání nebo jakýmkoli jiným způsobem šířená distribuce, spolupráce nebo účast na distribuci souborů, návrhů, prvků nebo částí programového kódu, které obsahují škodlivý software (například viry), což může mít za následek narušení nebo úplné selhání správného provozování softwaru či hardwaru v jiných počítačích;
 • Mazání, odstrňování, řezání nebo jakýmkoli jiným způsobem skrývání autorských atributů, štítků, identifikačních údajů nebo právních upozornění v jakýchkoli souborech nebo návrzích nahraných nebo stažených uživatelem;
 • Falšování nebo napodobování údajů týkajících se původního zdroje jakýchkoli souborů, prvků a návrhů nabízených na Stránkách;
 • Reklama nebo prodej jakéhokoli druhu nebo služeb jakéhokoli druhu a také uvádění jakýchkoli informací na stránkách bez jakéhokoli vztahu ke specializaci zdrojů stránky (jako jsou průzkumy, reklamy nebo nevyžádaná pošta);
 • Stahování nebo ukládání jakýchkoli souborů, prvků, vzorů nebo programů na Web, pokud Uživatel ví, že jsou nezákonné, nemohou nebo by neměly být legálně distribuovány;
 • Používání jakýchkoli možností stránek, včetně, ale neomezeno na, zasílání emailů jiným členům stránek pro reklamní účely, k distribuci odkazů na doporučení, propagování souborů, návrhů, zboží, služeb nebo činností, ať už jsou s webem spojeny či nikoli;
 • Využití jakéhokoli druhu informací získaných ze stránek nebo pomocí stránek pro tvorbu softwaru, zdrojů nebo programů, které přímo nebo nepřímo konkurují aktivitám VistaCreate.

Uživatel souhlasí, že nebude používat stránky takovým způsobem, který by mohl vést k jejímu poškození, provozním problémům nebo jiným negativním výsledkům pro ostatní uživatele stránek. Uživatel také souhlasí, že nebude zasahovat do jiných záznamů uživatele VistaCreate nebo k nim přistupovat bez povolení. Uživatel souhlasí s přístupem k souborům, prvkům a návrhům v souladu s pravidly a postupy webu.

Na Stránkách mohou být odkazy na stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro pohodlí uživatele. Jejich přítomnost neznamená, že je VistaCreate doporučilo nebo schválilo. Společnost VistaCreate rovněž nezaručuje jejich bezpečnost a dodržování očekávání uživatele. Společnost VistaCreate nenese žádnou odpovědnost v případě jakýchkoli škod nebo ztrát, přímých nebo implicitních, způsobených návštěvou VistaCreate nebo využíváním služeb dostupných z webů třetích stran.

4. ŘÍZENÍ STRÁNEK

VistaCreate nekontroluje veškerá nahrávání a výměny informací prováděné po celém webu a není odpovědná za takovou výměnu a komunikaci. Obsah stránek a samotné stránky jsou poskytovány ke kontrole a používání bez jakéhokoli osobního zásahu ze strany držitelů stránek (s výjimkou předběžného moderování), podmínek a záruk jakéhokoli druhu, vyjádřených nebo předpokládaných. VistaCreate má nicméně právo přesouvat, mazat, odmítat zveřejňovat nebo upravovat jakékoli textové zprávy, soubory, prvky nebo návrhy, které VistaCreate může považovat za porušení nebo pravděpodobné porušení těchto podmínek používání, práv na soukromé nebo duševní vlastnictví nebo podobná práva třetích stran. Uživatel souhlasí s vyvlastněním veškerých provizí vyplacených za příslušné soubory, prvky či návrhy.

VistaCreate pravidelně aktualizuje technické, obsahové a další informace na stránkách. Společnost VistaCreate však nenese žádnou záruku za úplnost, přesnost a soulad informací poskytnutých na stránkách. VistaCreate je schopno přidávat, kontrolovat nebo mazat informace, zdroje a služby zveřejněné na stránkách. VistaCreate si také vyhrazuje právo provádět změny na stránkách bez předchozího upozornění.

Společnost VistaCreate má právo, nikoli však povinnost, opravit chyby v souborech, prvcích a vzorech pro vlastní pohodlí.

VistaCreate respektuje duševní vlastnictví třetích stran a žádá své uživatele, aby se chovali stejně. Pokud má uživatel důvod se domnívat, že jeho dílo bylo kopírováno v rozporu s autorským právem, nebo byla jeho jiná práva duševního vlastnictví porušena přímo nebo nepřímo, měl by společnosti VistaCreate informovat nebo poslat oznámení o takovém porušení v souladu s s formulářem uvedeným v Podmínkách použití.

Přijetím těchto Podmínek používání uživatel potvrzuje svůj souhlas s přijímáním elektronických zpravodajů a oznámení od společnosti VistaCreate. Uživatel má vždy přístup ke svému soukromému profilu, aby změnil, zda povolit nebo zakázat oznámení.

5. DŮVĚRNÉ INFORMACE

V souladu s účely těchto Podmínek používání by se termín „Důvěrné informace“ měl chápat jako jakýkoli dokument, software, data, informace nebo soubory související s procesem řízení společnosti Cimpress, jeho podnikem, zaměstnanci, členy, přidruženými osobami, držiteli licence a poskytovatelé licencí nebo to, co je jasně definováno jako důvěrné, mimo jiné: návrh, obchodní procesy, obchodní model, ceny, vývojové modely a strategie, vyšetřování, know-how, vývoj školení, obchodní tajemství, personál, metodiky, klienti, obsah stránek patřící ostatním a další duševní vlastnictví.

Uživatel si je vědom toho, že důvěrné informace jsou takové a nemohou být poskytnuty třetím stranám bez jasného písemného souhlasu Cimpress a jejích poskytovatelů licence nebo použity jinak, s výjimkou případů stanovených zákonem nebo přímo uvedených v těchto Podmínkách použití.

6. SOFTWARE A POČÍTAČOVÉ VIRY

V některých případech může dojít k selhání stránek v důsledku připojení k internetu, provozu softwaru, přenosu dat atd. A je možné, že se může objevit nesprávná nebo neúplná kopie informací obsažených na stránkách. Podobně stránky webu mohou obsahovat škodlivý kód nebo programy napadené počítačovými viry.

Společnost VistaCreate není odpovědná a nenese žádnou odpovědnost spojenou s prací jakéhokoli softwaru, přítomností počítačových virů nebo jiných prvků se škodlivým kódem, přítomností ničivých nebo nebezpečných souborů, prvků nebo návrhů, které mohou být distribuovány nebo jinak ovlivňovat software a hardware na základě kontroly webu uživatelem, přístupu k jakýmkoli informacím na webu nebo stažení jakýchkoli souborů, prvků nebo návrhů ze stránek. Společnost VistaCreate důrazně doporučuje používání antivirového softwaru nebo jiných ochranných programů během interakce se všemi webovými stránkami.

7. ŘÍZENÍ O OZNAMOVÁNÍ A PŘEDKLÁDÁNÍ OZNÁMENÍ O PORUŠENÍ

VistaCreate respektuje zákony o duševním vlastnictví a očekává, že všichni uživatelé budou dodržovat stejné zásady. V případě, že se uživatel domnívá, že jeho duševní vlastnictví bylo zkopírováno a použito v rozporu s jeho právy nebo že byla porušena práva duševního vlastnictví uživatele, měl by VistaCreate podat písemnou zprávu obsahující následující informace:

 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka dotyčného autorského práva nebo jiného duševního vlastnictví;
 • Popis díla nebo jiného druhu duševního vlastnictví náležejícího vlastníkovi, o kterém uživatel tvrdí, že byl porušen;
 • Popis místa na stránkách, kde byl tento materiál umístěn;
 • Emailovou adresu, telefonní číslo a fyzickou adresu uživatele;
 • Aplikace uživatele včetně přiměřeného předpokladu, že sporné použití není povoleno zákonem nebo vlastníkem autorských práv;
 • Prohlášení odpovídající prohlášení pod přísahou, že informace předložené uživatelem jsou spolehlivé a správné a že autor prohlášení je osoba, která je oprávněna jednat jménem vlastníka autorských práv nebo je sám majitelem.

Dopis obsahující všechny výše uvedené údaje by měl být společnosti VistaCreate zaslán prostřednictvím sekce Kontaktujte nás nebo emailem na adrese [email protected].

8. ODŠKODNĚNÍ

V souladu s těmito podmínkami použití se uživatel zavazuje odškodnit, uchránit a podpořit společnost Cimpress, její přidružené subjekty, přispěvatele obsahu a jejich příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance, akcionáře, partnery a zástupce (společně „strany VistaCreate“) proti všem nárokům, odpovědnosti, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených právních poplatků), které vznikly na kterékoli straně VistaCreate v důsledku nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo domnělým porušením ze strany uživatele nebo kohokoli jednajícího jménem uživatele jakékoli části těchto Podmínek používání, mimo jiné a včetně následujících případů:

 • Fyzický nebo elektronický podpis osoby oprávněné jednat jménem vlastníka dotyčného autorského práva nebo jiného duševního vlastnictví;
 • Popis díla nebo jiného druhu duševního vlastnictví náležejícího vlastníkovi, o kterém uživatel tvrdí, že byl porušen;
 • Popis místa na stránkách, kde byl tento materiál umístěn;
 • Jakékoli úpravy nebo použití značkových aktiv;
 • Jakékoli porušení podmínek a ustanovení těchto podmínek používání uživatelem.

Společnost Cimpress si vyhrazuje právo převzít kontrolu a obhajobu jakékoli záležitosti nebo požadovat od uživatele náhradu nebo odškodnění na náklady uživatele. V takovém případě se uživatel zavazuje spolupracovat s obhajobou společnosti Cimpress v případě tohoto nároku.

9. DOBA, DŮVODY A ZÁSADY UKONČENÍ

Tyto Podmínky použití jsou účinné až do okamžiku jejich ukončení. Pro tento účel musí uživatel vždy odeslat zprávu pomocí Kontaktního formuláře na stránkách nebo jakoukoli jinou písemnou formou vhodnou pro něj, která identifikuje uživatele a potvrzuje jeho záměr informovat VistaCreate o přání ukončit tyto Podmínky použití. VistaCreate si vyhrazuje právo dle svého uvážení pozastavit, ukončit nebo omezit právo a přístup uživatele kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez důkazů nebo předchozího upozornění, k veškerému nebo částečnému obsahu a prostředkům na stránkách.

VistaCreate má právo a právo pozastavit, ukončit nebo změnit jakoukoli část stránek nebo stránek jako celek, její funkce, zdroje nebo databáze bez předchozího upozornění nebo dalších závazků.

Společnost VistaCreate si rovněž vyhrazuje právo pozastavit nebo úplně ukončit přístup uživatele na stránky, soubory nebo návrhy v případě, že uživatel po delší dobu nebude mít žádnou činnost, což lze interpretovat jako neschopnost uživatele získat přístup na stránky.

Ukončení těchto podmínek používání neznamená automatickou výjimku z odpovědnosti a povinnosti splácet dluhy vůči společnosti VistaCreate v souladu s ustanoveními těchto podmínek používání nebo jiných závazků uživatele, konkrétně: nepoužívat web, soubory, prvky, návrhy nebo jiný obsah prezentovaný v rámci jejích zdrojů jinými způsoby, než jakými jsou povoleny podmínkami a ustanoveními v těchto podmínkách použití, která byla platná v okamžiku uvedeného použití. Tyto podmínky používání budou ukončeny bez odchylek nebo omezení práv společnosti Cimpress, omezení a obrany odpovědnosti poskytované v souladu s podmínkami těchto podmínkách používání, jejichž ochrana, omezení odpovědnosti a práva zůstanou v platnosti i po ukončení těchto podmínek používání.

Po ukončení profilu uživatele a jeho přístupu k souborům, prvkům a vzorům stránek uživatel potvrzuje svůj souhlas se ztrátou všech kreditů zbývajících na jeho účtu.

10. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI

STRÁNKY, OBSAH STRÁNKY A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY "TAK JAK JSOU", BEZ ZÁRUK, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ VÝSLOVNÝCH, ODVOZENÝCH, ZÁKONNÝCH NEBO JINÝCH. OBSAH STRÁNEK JE POSKYTNUT POUZE JAKO UŽIVATELSKY GENEROVANÝ OBSAH A NESMÍ BÝT PŘEDMĚTEM POVINNÉHO DOHLEDU NEBO RUŠENÍ VISTACREATE. UŽIVATELÉ VŽDY POUŽÍVAJÍ STRÁNKY, OBSAH STRÁNEK A JEJICH SLUŽBY NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO.

VISTACREATE TÍMTO VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI A VŠECHNY ZÁRUKY ČI PODMÍNKY JAKÉHOKOLI DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, NA KAŽDÝ A JAKÝKOLI OBSAH ČI SLUŽBU K DISPOZICI KDYKOLIV, VČETNĚ, ALE NE OMEZENĚ NA PŘEDPOKLÁDANÁ PROHLÁŠENÍ, ZÁRUKY NEBO PODMÍNKY OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENÍ, PŘESNOST, VČASNOST, ÚPLNOST, KOMPATIBILITU, AKTUÁLNOSTI, INTEGRACI, BEZPEČNOST, SOUKROMÍ, NÁZEV, UŽITEČNOST, VHODNOST, KVALITU, JEDNODUCHÉ POUŽITÍ A JAKÉKOLI JINÉ ZÁRUKY, KTERÉ BY MOHLY VZNIKNOUT NA ZÁKLADĚ JAKÝCHKOLI PLATNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. VISTACREATE NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁVAZKY NA STRÁNKY, OBSAH ANI SLUŽBY.

NAVÍC, VISTACREATE NEMÁ DALŠÍ ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ ZÁSTUPCE, ZÁRUKY A PODMÍNKY, KTERÉ:

 • PŘÍSTUP NA STRÁNKY, OBSAH STRÁNEK A SLUŽBY BUDOU NEPŘERUŠOVANÉ A BEZCHYBNÉ;
 • STRÁNKY, OBSAH STRÁNEK A SLUŽBY SPLNÍ OČEKÁVÁNÍ UŽIVATELŮ, BUDOU SPOKOJENY POTŘEBY UŽIVATELŮ A POŽADAVKŮ NEBO BUDOU NEPŘERUŠENY A BEZ CHYB;
 • VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽÍVÁNÍ STRÁNEK, OBSAHU STRÁNEK A SLUŽEB, BUDOU ÚČINNÉ A SPOLEHLIVÉ;
 • JAKÉKOLI CHYBY NEBO VADY NA STRÁNKÁCH, OBSAHU STRÁNEK A SLUŽBÁCH VISTACREATE;
 • STRÁNKY, OBSAH STRÁNEK A SLUŽBY BUDOU POVOLENY V JAKÉKOLI JURISDIKCI;
 • STRÁNKY, OBSAH STRÁNEK A SLUŽBY BUDOU BEZ VIRUSŮ, PODOBNÉ KONTAMINACE NEBO DESTRUKTIVNÍCH VLASTNOSTÍ A/NEBO JINÝCH ŠKODLIVÝCH KOMPONENTŮ;
 • STRÁNKA, OBSAH STRÁNKY A SLUŽBY BUDOU INTEROPERABILNÍ S HARDWAREMA A SOFTWAREM UŽIVATELE;
 • ŽÁDNÝ OBSAH GENEROVANÝ UŽIVATELEM NEBUDE DOSTUPNÝ PROSTŘEDNICTVÍM STRÁNEK ANI NEBUDE SKLADOVÁN (DOČASNĚ ANI STÁLE) JAKO OBSAH STRÁNEK;
 • VŠECHNY DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE STRÁNEK, OBSAHU STRÁNEK A SLUŽEB BUDOU DOSTUPNÉ KDYKOLI;
 • VISTACREATE POKRAČUJE V PODPOŘE KAŽDÉHO SERVISU ČI VLASTNOSTI STRÁNKY A OBSAHU STRÁNKY.

V ROZSAHU NEPLATNÉHO ZŘEKNUTÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU NEBO OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, VŠECHNY PLATNÉ VÝSLOVNÉ, IMPLIKOVANÉ, ZÁKONNÉ ZASTOUPENÍ, ZÁRUKY, GARANCE A PODMÍNKY MUSÍ BÝT ČASOVĚ OMEZENY NA DOBU TŘICETI (30) DNŮ PO DNI, KDY UŽIVATEL POPRVÉ POUŽIL STRÁNKY, OBSAH STRÁNEK A SLUŽBY, A ŽÁDNÉ ZÁRUKY NEPLATÍ PO UPLYNUTÍ TÉTO DOBY.

DOKUD VÁM OBSAH STRÁNEK A SLUŽBY S POSKYTUJÍ DIGITÁLNÍ OBSAH, KTERÝ NENÍ DODÁVÁN NA HMOTNÉM NOSIČI, NESMÍ BÝT PRO UŽIVATELE ZA ŽÁDNÝCH PODMÍNEK MOŽNÉ VYPLATIT SE Z PODMÍNEK POUŽÍVÁNÍ.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

Uživatel potvrzuje, že chápe a přijímá odpovědnost a nese veškerá rizika vyplývající z používání stránek bez omezení.

Cimpress, jeho zaměstnanci, management, partneři, akcionáři a agenti nenesou odpovědnost za selhání jakéhokoli druhu nebo spadnutí stránky, které má za následek ztrátu obchodních informací, zisk nebo jiné finanční ztráty v souvislosti s nároky jakéhokoli druhu, ztrátami, peticemi, dále za akce a jiné události, které vyplývají mimo tyto Podmínky používání a mimo jejich jurisdikci, včetně, mimo jiné, navigace na stránkách, použití, přístupu ke všem souborům, návrhům nebo jejich částem, jakož i veškerých práv zahrnutých, i když bylo společnosti Cimpress doporučena teoretická možnost takové škody, bez ohledu na to, zda k události a selhání došlo z důvodu porušení duševního nebo jiného vlastnictví, bylo založeno na porušení zákona, nedbalosti, smluvních závazků nebo jiných podobných případů a situací, či nikoli.

CELKOVÁ SOUHRNNÁ ODPOVĚDNOST A ODŠKODNĚNÍ CIMPRESS V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK, ZCELA NEBO Z ČÁSTI, NEBO JEJICH OBSAH, V PENĚŽNÍM EKVIVALENTU NESMÍ PŘEKROČIT DESET AMERICKÝCH DOLARŮ (10,00$).

Pokud účinné zákony a běžné činy neumožňují vyloučení odpovědnosti a omezení v plném rozsahu za nepřímé nebo náhodné škody, nebudou se na uživatele vztahovat všechna výše uvedená omezení a vyloučení. V případě situace spadající do této jurisdikce je odpovědnost společnosti Cimpress nebo kteréhokoli z jejích zaměstnanců, ředitelů, akcionářů, partnerů, držitelů licencí nebo zástupců omezena na maximální hodnotu povolenou zákonem.

12. VĚK A ODPOVĚDNOST

Stránky, jejich obsah a služby nejsou určeny k použití nezletilými osobami a osobami mladšími 18 let, ani nejsou navrženy a určeny k úmyslnému a vědomému shromažďování, používání nebo zveřejňování osobních údajů od nezletilých a osob mladších 18 let. VistaCreate okamžitě odstraní osobní údaje od dětí a/nebo vyhledá a získá ověřitelný rodičovský souhlas k použití či zveřejnění osobních údajů od dětí, jakmile zjistí, že jakékoli osobní informace od dětí byly předloženy nebo shromážděny prostřednictvím těchto stránek.

Uživatel potvrzuje a zaručuje, že dosáhl věku 18 let, má vše, co je pro jeho používání stránek dostatečné, a je vázán právními povinnostmi, které jsou dostatečné pro jakoukoli odpovědnost, která se může objevit v důsledku používání souborů či návrhů na stránkách. Uživatel souhlasí s tím, že nese plnou odpovědnost za všechny případy použití stránek bez rozdílu, jakož i za použití svého přihlašovacího jména a hesla třetími stranami, včetně nezletilých a osob mladších 18 let, které s ním žijí.

13. ROZHODNÉ PRÁVO

Vstupem na stránky uživatel souhlasí s tím, že se tyto Podmínky použití řídí zákony New Yorku, USA.

Platnost, interpretace a vymáhání těchto Podmínek používání, záležitostí vyplývajících nebo souvisejících s plněním nebo porušením těchto Podmínek používání a souvisejících záležitostí se řídí vnitrostátními právními předpisy státu New York (bez odkazu na výběr právní doktríny). Jakékoli právní kroky nebo řízení týkající se platnosti, výkladu a vymáhání těchto Podmínek používání, záležitostí vyplývajících nebo souvisejících s plněním nebo porušením těchto Podmínek používání a souvisejících záležitostí, se podávají výhradně u státních nebo federálních soudů se sídlem ve státě New York. Všechny strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí těchto soudů a vzdávají se jakékoli námitky proti vhodnosti nebo výhodnosti takových míst. Úmluva Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto podmínky použití nevztahuje ani ji jinak neovlivňuje.

Uživatel souhlasí se zpracováním veškerých nezbytných oznámení, které mu byly zaslány, na poštovní adrese, kterou uvedl při registraci na stránkách. Uživatel souhlasí, že se zdrží:

 • Všechna práva, která by mohl mít na proces nebo výsledek soudního řízení porotou;
 • Účastnit se nebo organizovat jakékoli kolektivní nároky vůči společnosti Cimpress v souvislosti s prací na stránkách, ustanoveními těchto Podmínek použití nebo jakýchkoli dohod zde uvedených.

Pokud je společnost Cimpress povinna jít k rozhodčímu soudu za účelem výběru všech splatných poplatků nebo vymáhání svých práv, Uživatel souhlasí s tím, že uhradí společnosti Cimpress veškeré náklady, platby a poplatky v případě, že bude společnost Cimpress úspěšná.

14. OBECNÁ USTANOVENÍ

Uživatel potvrzuje, že kromě těchto Podmínek použití se seznámil s Podmínkami použití a dalšími dohodami, na které se odkazuje v těchto Podmínkách použití, a souhlasí s omezeními, která stanoví.

Absence výsledku jednání VistaCreate za účelem organizace nebo kontroly přesného provádění ustanovení této nebo přidružených dohod nelze vykládat jako vzdání se jakýchkoli práv ani ustanovení.

Uživatel není oprávněn postoupit tyto Podmínky použití a/nebo převádět práva a povinnosti uživatele vyplývající z těchto Podmínek použití zcela nebo částečně jakékoli třetí straně. VistaCreate je oprávněna postoupit tyto Podmínky použití a/nebo převést práva a povinnosti Uživatele podle těchto Podmínek použití zcela nebo částečně na jakoukoliv třetí stranu na základě výhradního a absolutního uvážení VistaCreate.

15. KONTAKTNÍ INFORMACE

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ustanovení tohoto dokumentu, kontaktujte VistaCreate na adrese [email protected]

16. POTVRZENÍ

PŘI PŘIJÍMÁNÍ TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ UŽIVATEL BERE NA VĚDOMÍ, ŽE SI PŘEČETL TYTO PODMÍNKY POUŽITÍ, ROZUMÍ JIM A MĚL PŘÍLEŽITOST VYHLEDAT NEZÁVISLÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ PŘED SOUHLASEM S NIMI. S OHLEDEM NA TO, ŽE VISTACREATE SOUHLASÍCÍ S POSKYTNUTÍM OBSAHU K POUŽITÍ, UŽIVATEL SOUHLASÍ, ŽE SE BUDE PODLE TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ ŘÍDIT. UŽIVATEL DÁLE SOUHLASÍ S TÍM, ŽE JE TOTO KOMPLETNÍ A VÝHRADNÍ PROHLÁŠENÍ MEZI UŽIVATELEM A VISTACREATE, KTERÉ NAHRAZUJE JAKÝKOLIV JINÝ NÁVRH ČI PŘEDCHOZÍ DOHODU, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNOU A JAKÉKOLI OSTATNÍ KOMUNIKACE MEZI UŽIVATELEM A VZTAHUJÍCÍ SE K PODMÍNKÁM POUŽITÍ.

PŘIJETÍM TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ UŽIVATEL TAKÉ PROHLAŠUJE, ŽE SI PŘEČETL A POROZUMĚL VŠEM DALŠÍM SOUVISEJÍCÍM DOHODÁM UVEDENÝM NÍŽE, KTERÉ LZE NALÉZT NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH A PŘIJÍMÁ VŠECHNY PODMÍNKY UVEDENÝCH DOHOD:

V PŘÍPADĚ, ŽE UŽIVATEL NESOUHLASÍ S PODMÍNKAMI JEDNOHO NEBO VÍCE VÝŠE UVEDENÝCH DOKUMENTŮ, MUSÍ UŽIVATEL PŘESTAT POUŽÍVAT WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI FUNKCE WEBOVÝCH STRÁNEK, KTERÉ SE ŘÍDÍ TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽITÍ; POUŽÍVÁNÍM WEBOVÝCH STRÁNEK A JEHO FUNKCÍ UŽIVATEL IMPLICITNĚ SOUHLASÍ SE VŠEMI USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK POUŽITÍ.

Prohlášení: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je psána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro pohodlí našich neanglicky mluvících uživatelů. Pokud existují rozdíly mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, nahradí přeloženou verzi anglická verze.

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu