VISTACREATE

ZASADY I WARUNKI PROGRAMU DLA DOSTAWCÓW

Niniejsze warunki regulują korzystanie przez użytkownika z Programu Dostawców VistaCreate ("Program"). W ramach tego programu każdy uprawniony użytkownik może zarejestrować się na Stronie jako dostawca, przesłać projekty użytkownika i otrzymać wynagrodzenie, jeśli VistaCreate zdecyduje się wykupić prawa własności intelektualnej użytkownika do projektów.

VistaCreate jest częścią grupy firm Cimpress plc. Listę wszystkich marek należących do Cimpress można znaleźć pod adresem https://cimpress.com/our-businesses. Cimpress plc, wraz z jej podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi, w tym między innymi VistaCreate, jest określana w tych warunkach jako "Cimpress".

Kwalifikowalność i uczestnictwo

Każdy zainteresowany użytkownik VistaCreate może zgłosić chęć udziału w Programie. VistaCreate może wprowadzić pewne wstępne warunki aplikacji, takie jak przegląd wytycznych, dołączenie do grupy na Facebooku, używanie tylko tekstu w języku angielskim, używanie stałych formatów itp.

W ramach aplikacji wymagane będzie utworzenie i przesłanie kilku próbek projektów do sprawdzenia przez zespół ds. treści VistaCreate. Zespół ds. treści decyduje o zatwierdzeniu projektów lub użytkowników według własnego uznania i zastrzega sobie prawo do odrzucenia dowolnego projektu lub użytkownika. VistaCreate może również zamawiać określone projekty od użytkowników na podstawie briefów przygotowanych przez zespół ds. treści VistaCreate.

Użytkownik przenosi swoje prawa własności intelektualnej do projektów w sposób opisany poniżej, gdy (i)\n zgłoszenie zakończy się pomyślnie, (ii) VistaCreate zatwierdzi Twój udział oraz (iii) VistaCreate wybierze Twoje projekty.

Względem użytkowników, którzy uczestniczą w Programie, VistaCreate może według własnego uznania:

 • wprowadzać zmiany w zasadach płatności w dowolnym momencie;
 • zmienić istniejące wytyczne lub wprowadzić dodatkowe wymagania dla projektów uczestniczących w Programie;
 • monitorować duplikaty, nieedytowane projekty lub inne treści, które nie spełniają wytycznych i wymagań VistaCreate;
 • zastosować rozszerzone procedury weryfikacji, które mogą wydłużyć normalny czas zatwierdzania VistaCreate;
 • nałożyć określone środki na użytkowników, którzy przesyłają projekty niespełniające wytycznych i wymagań VistaCreate. Takie ograniczenia obejmują, bez ograniczeń, powiadomienie, cofnięcie niektórych przywilejów oraz zawieszenie lub zakończenie udziału użytkownika w Programie.

Płatności

Projekty będą oceniane pod kątem różnych czynników, do których należą m.in. zgodność z briefem, kompozycja, typografia, kolorystyka i połączenie elementów projektu ze sobą.

Będziesz mógł wypłacić zarobione środki za pośrednictwem dowolnego dostawcy usług płatniczych dostępnych w VistaCreate, pod warunkiem, że minimalna kwota wypłaty przekroczy 50$. Możliwa jest wypłata tylko pełnej kwoty, która znajduje się na saldzie w momencie żądania.

Płatność na podstawie tych warunków stanowi jedyne wynagrodzenie należne od VistaCreate za zakup projektów. VistaCreate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, wydatki, prowizje, szkody, tantiemy lub inne płatności na rzecz użytkownika lub osób trzecich, poniesione przed stworzeniem projektów lub w wyniku ich komercyjnego wykorzystania, w tym płatności na rzecz wszelkich organizacji lub stowarzyszeń pobierających tantiemy lub zarządzających nimi w imieniu twórców.

VistaCreate może potrącać podatki z Twojego wynagrodzenia, w zależności od kraju pochodzenia, informacji dostarczonych przez Ciebie lub władze podatkowe, lub innych czynników. VistaCreate może również zmienić warunki płatności według własnego uznania w dowolnym momencie z lub bez uprzedniego powiadomienia.

Prawa własności intelektualnej

Przesyłając swoje projekty do VistaCreate, zgadzasz się, że po zatwierdzeniu przez VistaCreate nieodwołalnie sprzedasz, przypiszesz, przeniesiesz i przekażesz VistaCreate wszystkie swoje prawa autorskie, tytuły i udziały w następujących sprawach (łącznie „Prawa nabyte”):

 • przesłane projekty, obrazy, dźwięki, ilustracje, wideo, fotografie, pliki wektorowe lub inne elementy w nich zawarte, wraz z wszelkimi plikami elektronicznymi, które je opisują i definiują, wszelkimi grafikami pomocniczymi i/lub innymi nieruchomymi lub ruchomymi obrazami lub dźwiękami używanymi do ich przedstawienia, oraz informacje o nim, w tym między innymi autora, datę powstania i inne dane (łącznie „Projekty”);
 • wszelkie licencje i podobne umowne prawa lub zezwolenia, wyłączne lub niewyłączne, związane z dowolnym Projektem;
 • wszelkie tantiemy, opłaty, dochody, płatności i inne wpływy teraz lub w przyszłości należne lub płatne w związku z którymkolwiek z powyższych;
 • wszelkie roszczenia i podstawy powództwa w odniesieniu do któregokolwiek z powyższych, bez względu na to, czy powstały przed, w dniu czy po dacie niniejszej Umowy, w tym wszelkie prawa i roszczenia o odszkodowanie, przywrócenie stanu poprzedniego, wydanie nakazu sądowego oraz inne zadośćuczynienie prawne i słuszne z tytułu przeszłego, obecnego i przyszłego naruszenia, rozmycia, złamania, wykroczenia lub uchybienia; oraz
 • wszelkie inne prawa, przywileje i zabezpieczenia dowolnego rodzaju przysługujące użytkownikowi w związku z powyższym, przewidziane przez obowiązujące prawo, traktaty lub inne konwencje międzynarodowe na całym świecie.

Jeśli VistaCreate tego zażąda, Użytkownik wykona i dostarczy również dodatkowe dokumenty, instrumenty, przekazy i zapewnienia oraz podejmie dalsze działania, które mogą być racjonalnie wymagane w celu wykonania postanowień niniejszego dokumentu i nadania mocy prawnej transakcjom w nim przewidzianym oraz dokumentom, które mają być dostarczone na jego mocy.

Nie ograniczając powyższego, na żądanie VistaCreate wykonasz i dostarczysz do VistaCreate, na koszt VistaCreate, takie cesje i inne dokumenty, certyfikaty i instrumenty przekazania w formie racjonalnie zadowalającej dla VistaCreate i odpowiedniej do złożenia w Biurze Praw Autorskich Stanów Zjednoczonych oraz innych organach rządowych zajmujących się rejestracją we wszystkich stosownych jurysdykcjach (w tym w odniesieniu do legalizacji, notarialną, konsularną, apostille, przeniesienia praw autorskich, oraz aby przekazać VistaCreate wszelkie prawa, tytuły i udziały w Prawach Nabytych zgodnie z obowiązującym prawem. Podejmiesz takie kroki i działania oraz zapewnisz taką współpracę i pomoc VistaCreate oraz jego następcom, cesjonariuszom i przedstawicielom prawnym, w tym wykonanie i dostarczenie wszelkich oświadczeń, deklaracji, przysiąg, dowodów, dokumentów, cesji, pełnomocnictw lub innych dokumentów, które mogą być racjonalnie konieczne w celu realizacji, udokumentowania lub udoskonalenia cesji Praw Nabytych na rzecz VistaCreate lub któregokolwiek z następców lub cesjonariuszy VistaCreate.

Gwarancje i oświadczenia dostawców

Przesyłając swoje projekty, oświadczasz i gwarantujesz, że oświadczenia zawarte w tej sekcji są prawdziwe i poprawne w dniu ich przesłania i nie zawierają żadnych nieprawdziwych oświadczeń dotyczących istotnych faktów ani nie pomijają żadnych istotnych faktów koniecznych do złożenia oświadczeń, które nie wprowadzałyby w błąd w okolicznościach, w których zostały złożone.

 • Władza; Wykonalność. Posiadasz pełne prawo, moc i upoważnienie do zawarcia niniejszych warunków i wykonywania swoich zobowiązań w ramach niniejszych warunków. Wykonanie, dostarczenie i realizacja niniejszych warunków zostały należycie zatwierdzone przez wszystkie niezbędne działania organizacyjne, a po zatwierdzeniu projektów przez VistaCreate niniejsze warunki będą stanowić prawne, ważne i wiążące zobowiązanie egzekwowalne wobec Ciebie.
 • Brak konfliktów; Zgody. Twoje wykonanie, dostawa i wykonanie zgodnie z niniejszymi warunkami i sfinalizowaniem transakcji rozważanych w niniejszym dokumencie nie są i nie będą:
  • naruszać lub kolidować z aktem założycielskim, statutami lub innymi dokumentami organizacyjnymi;
  • naruszać lub kolidować z jakimkolwiek wyrokiem, nakazem, dekretem, ustawą, prawem, zarządzeniem, zasadą lub rozporządzeniem;
  • kolidować z, lub skutkować (z lub bez powiadomienia lub upływem czasu lub obu), jakimkolwiek naruszeniem lub niedotrzymaniem warunków, lub powodować prawo do rozwiązania, przyspieszenia, lub zmiany jakiegokolwiek zobowiązania lub utraty jakichkolwiek korzyści na mocy, jakiejkolwiek umowy lub innego instrumentu, któremu podlegają niniejsze warunki lub którekolwiek z Praw Nabytych; lub
  • skutkować powstaniem lub nałożeniem jakichkolwiek obciążeń na Prawa Nabyte;
  Nie jest wymagane uzyskanie przez Użytkownika jakiejkolwiek zgody, zatwierdzenia, zrzeczenia się lub upoważnienia od jakiejkolwiek osoby lub podmiotu (w tym od jakiegokolwiek organu rządowego) w związku z wykonaniem, dostarczeniem i wykonaniem niniejszych warunków lub w celu umożliwienia VistaCreate zarejestrowania, posiadania i korzystania z Praw Nabytych.
 • Własność. Posiadasz wszelkie prawa, tytuły i udziały w Nabytych Prawach, wolne i wolne od zastawów, zabezpieczeń i innych obciążeń. Deklarujesz swoją pełną zgodność ze wszystkimi wymogami prawnymi mającymi zastosowanie do Praw Nabytych oraz ich własności i wykorzystania.
 • Rejestracje i zgłoszenia. Nie złożyłeś żadnego wniosku i nie zarejestrowałeś żadnych praw własności intelektualnej do projektów lub Praw Nabytych.
 • Ważność i wykonalność. Prawa Nabyte są ważne, obowiązujące i egzekwowalne we wszystkich stosownych jurysdykcjach i nie są przedmiotem żadnego toczącego się lub grożącego zakwestionowania lub roszczenia przeciwnego. Nie wystąpiło ani nie zaistniało żadne zdarzenie lub okoliczność (w tym brak odpowiedniej kontroli jakości lub cesja brutto bez towarzyszącej jej wartości firmy), które spowodowałyby lub mogłyby spowodować rezygnację z jakichkolwiek Praw Nabytych.
 • Nienaruszanie przepisów. Rejestracja, posiadanie i korzystanie z Praw Nabytych przez VistaCreate nie naruszało, nie narusza i nie będzie naruszać: (i) prawa autorskiego, znaku towarowego lub innego prawa własności intelektualnej lub prawa własności jakiejkolwiek osoby; oraz (ii) prawa do prywatności lub jawności, jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności lub tworzenia jakiejkolwiek innej odpowiedzialności deliktowej. Do projektów dołączone są oświadczenia modeli lub własności przedstawionej w projektach, które upoważniają do przeniesienia praw i egzekwowania gwarancji określonych w niniejszym dokumencie.
 • Działania prawne. Nie ma żadnych działań (w tym postępowań dotyczących sprzeciwu lub unieważnienia) rozstrzygniętych, oczekujących lub grożących:
  • zarzutem naruszenia, sprzeniewierzenia, rozwodnienia lub innego naruszenia praw własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby trzeciej w oparciu o użycie lub wykorzystanie jakichkolwiek Praw Nabytych;
  • podważaniem ważności, wykonalności, zdolności rejestrowej lub własności jakichkolwiek Praw Nabytych lub Twoich praw w odniesieniu do nich; lub
  • przez Ciebie lub jakąkolwiek stronę trzecią zarzutem jakiekolwiek naruszenie lub inne naruszenie przez jakąkolwiek stronę trzecią jakichkolwiek Praw Nabytych.

Odszkodowanie

Wyrażając zgodę na te warunki, użytkownik zgadza się zabezpieczyć, bronić i chronić Cimpress, jej podmioty stowarzyszone, jej współpracowników oraz ich dyrektorów, urzędników, pracowników, udziałowców, partnerów i agentów (zwanych łącznie "Stronami VistaCreate") przed wszelkimi roszczeniami, odpowiedzialnością, stratami, szkodami, kosztami i wydatkami (w tym uzasadnionymi kosztami obsługi prawnej) poniesionymi przez którąkolwiek ze Stron VistaCreate w wyniku lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez użytkownika lub osobę działającą w jego imieniu jakiejkolwiek części tych warunków.

Cimpress zastrzega sobie prawo do przejęcia kontroli i obrony w dowolnej sprawie lub żądania odszkodowania lub odszkodowania od Ciebie na Twój koszt. W takim przypadku zgadzasz się współpracować z obroną Cimpress w przypadku takiego roszczenia.

Sprawiedliwe środki zaradcze

Potwierdzasz, że:

 • naruszenie lub groźba naruszenia któregokolwiek z Twoich zobowiązań lub gwarancji wynikających z tych warunków spowoduje powstanie nieodwracalnej szkody dla Cimpress, w przypadku której odszkodowanie pieniężne nie byłoby odpowiednim środkiem zaradczym; oraz
 • w przypadku naruszenia lub groźby naruszenia takich zobowiązań lub gwarancji, Cimpress, oprócz wszelkich innych praw i środków zaradczych, które mogą przysługiwać takiej stronie na mocy prawa, na zasadzie słuszności lub w inny sposób w związku z takim naruszeniem, będzie uprawniona do uzyskania zadośćuczynienia na zasadach słuszności, w tym zakazu zbliżania się, nakazu sądowego, nakazu określonego wykonania oraz wszelkich innych zadośćuczynień, które mogą być dostępne w sądzie właściwej jurysdykcji, bez wymogu:
  • złożenia kaucji lub innego zabezpieczenia; lub
  • udowodnienia rzeczywistej szkody lub że odszkodowanie pieniężne nie będzie stanowić odpowiedniego zadośćuczynienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

W MAKSYMALNYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, W ŻADNYM WYPADKU CIMPRESS, JEJ PRACOWNICY, ZARZĄD, PARTNERZY, UDZIAŁOWCY I PRZEDSTAWICIELE NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY SPECJALNE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, KARNE, POLEGAJĄCE NA POLEGANIU NA INNYCH LUB PRZYKŁADOWE, W TYM BEZ OGRANICZEŃ ZA JAKIEKOLWIEK ODSZKODOWANIA, ZWROTY LUB SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z UTRATĄ DZIAŁALNOŚCI, UTRATĄ POTENCJALNYCH ZYSKÓW LUB PRZYCHODÓW, PRZEWIDYWANEJ SPRZEDAŻY, WARTOŚCI FIRMY, INNYCH KORZYŚCI, SZKODY POWSTAŁE W ZWIĄZKU Z INNYMI STRATAMI FINANSOWYMI W ZWIĄZKU Z ROSZCZENIAMI DOWOLNEGO RODZAJU, PETYCJAMI, POZWAMI LUB INNYMI ZDARZENIAMI WYNIKAJĄCYMI Z NINIEJSZEGO REGULAMINU LUB Z NIM ZWIĄZANYMI, NAWET JEŚLI SPÓŁKA CIMPRESS ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD, NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZDARZENIE I NIEPOWODZENIE NASTĄPIŁO Z POWODU NARUSZENIA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ LUB INNEJ, WYNIKAŁO Z NARUSZENIA PRAWA, ZANIEDBANIA, ZOBOWIĄZAŃ UMOWNYCH LUB INNYCH PODOBNYCH PRZYCZYN I SYTUACJI.

Z WYJĄTKIEM ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH PŁATNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z TYCH WARUNKÓW I ZASAD, CAŁKOWITA MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ Cimpress ZA WSZELKIE ROSZCZENIA WYNIKAJĄCE Z TEJ UMOWY LUB Z NIĄ ZWIĄZANE OGRANICZA SIĘ DO DZIESIĘCIU DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (10,00$).

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa i zwykłe akty prawne nie pozwalają na wyłączenie odpowiedzialności i ograniczeń w pełnym zakresie za szkody pośrednie lub przypadkowe, wszystkie powyższe ograniczenia i wyłączenia nie będą miały zastosowania do Użytkownika. W przypadku sytuacji podlegającej takiej jurysdykcji, odpowiedzialność Cimpress lub któregokolwiek z jego pracowników, dyrektorów, udziałowców, partnerów, posiadaczy licencji lub agentów jest ograniczona do maksymalnej wartości dozwolonej przez prawo.

Wypowiedzenie

Zarówno Ty, jak i VistaCreate możecie w każdej chwili wypowiedzieć umowę na podstawie niniejszych warunków. Nie ma to wpływu na przeniesienie praw do projektów, które pozostają wyłączną własnością VistaCreate.

VistaCreate zastrzega sobie prawo według własnego uznania do zawieszenia, zmiany, modyfikacji lub usunięcia Programu, niniejszej Umowy lub Twojego udziału w Programie, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.

Niniejsza Umowa zostanie rozwiązana bez odstępstw i uszczerbku dla praw Cimpress, ograniczeń i obrony przed odpowiedzialnością zgodnie z niniejszymi warunkami, które to prawa, ograniczenia odpowiedzialności i obrona pozostaną w mocy po rozwiązaniu Umowy.

Prawo obowiązujące

Niniejsze warunki podlegają i są interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z wyłączeniem zasad wyboru prawa.

Ważność, interpretacja i wykonanie tych warunków, kwestie wynikające z, lub związane z wykonaniem lub naruszeniem tych warunków oraz kwestie powiązane podlegają prawu wewnętrznemu stanu Nowy Jork (bez odniesienia do doktryny wyboru prawa). Wszelkie działania prawne lub postępowania dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tych warunków, spraw wynikających z lub związanych z wykonaniem lub naruszeniem tych warunków oraz spraw powiązanych, będą prowadzone wyłącznie w sądach stanowych lub federalnych zlokalizowanych w stanie i hrabstwie Nowy Jork. Wszystkie strony zgadzają się na wyłączną jurysdykcję tych sądów, zrzekając się wszelkich zastrzeżeń co do stosowności lub dogodności takich miejsc. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów nie ma zastosowania do tych warunków ani nie wpływa na nie w inny sposób.

Wyrażasz zgodę na obsługę i przetwarzanie wszelkich niezbędnych powiadomień kierowanych do Ciebie na adres pocztowy wskazany podczas rejestracji w Serwisie. Zgadzasz się powstrzymać od:

 • wszelkuch praw, które możesz mieć do procesu lub wyniku procesu przed ławą przysięgłych;
 • brania udziału lub organizowania jakichkolwiek roszczeń zbiorowych wobec Cimpress w związku z korzystaniem ze Strony, postanowieniami tych warunków i zasad lub jakichkolwiek umów tu rozpatrywanych.

Jeśli Cimpress jest zobowiązane do skierowania sprawy do sądu niearbitracyjnego w celu pobrania należnych opłat lub wyegzekwowania swoich praw, zgadzasz się zwrócić Cimpress wszystkie wydatki, płatności i opłaty w przypadku powodzenia Cimpress.

Postanowienia ogólne

Potwierdzasz, że oprócz tych Warunków Programu Dostawców zapoznałeś się z Warunkami korzystania ze Strony i innymi umowami, do których się one odwołują, i zgadzasz się z ograniczeniami, które one nakładają.

Brak rezultatu działań podjętych przez VistaCreate w celu organizacji lub kontroli prawidłowego wykonania postanowień tej lub powiązanych umów nie będzie i nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub postanowień.

Użytkownik nie może scedować tych warunków i/lub przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z warunków w całości lub w części na osoby trzecie. VistaCreate może swobodnie scedować te warunki i/lub przenieść swoje prawa i obowiązki w całości lub w części na osoby trzecie według wyłącznego uznania VistaCreate.

Informacje kontaktowe

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z VistaCreate pod adresem [email protected].

Potwierdzenie

AKCEPTUJĄC TE WARUNKI, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, ZROZUMIAŁ JE I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED WYRAŻENIEM NA NIE ZGODY. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ TYCH WARUNKÓW ORAZ ZGADZA SIĘ, ŻE JEST TO CAŁKOWITE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A VISTACREATE, KTÓRE ZASTĘPUJE WSZELKIE PROPOZYCJE LUB WCZEŚNIEJSZĄ UMOWĘ, USTNĄ LUB PISEMNĄ ORAZ WSZELKĄ INNĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY VISTACREATE A UŻYTKOWNIKIEM ZWIĄZANE Z PRZEDMIOTEM TYCH WARUNKÓW.

JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z TYMI WARUNKAMI, POWINIEN ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK JEJ FUNKCJI PODLEGAJĄCYCH TYM WARUNKOM; KORZYSTAJĄC ZE STRONY I JEJ FUNKCJI, UŻYTKOWNIK DOMYŚLNIE ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI TYCH WARUNKÓW.

Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim i została przetłumaczona na inne języki dla wygody naszych nieanglojęzycznych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska zastępuje wersję przetłumaczoną.

Ostatnia aktualizacja: 8 sierpnia 2023

Ten artykuł nie pomógł?Skontaktuj się ze wsparciem