VISTACREATE

TEDARİKÇİ PROGRAMI ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Bu Hüküm ve Koşullar, VistaCreate Tedarikçi Programını ("Program") kullanımınızı yönetir. Program kapsamında, uygun herhangi bir kullanıcı Siteye tedarikçi olarak kaydolabilir, kullanıcının tasarımlarını yükleyebilir ve VistaCreate kullanıcının tasarımlarını ve tasarımlardaki fikri mülkiyet hakkını satın almaya karar verirse ödeme alabilir.

VistaCreate, Cimpress plc şirketler grubunun bir parçasıdır. Cimpress'e bağlı tüm markaların bir listesi şu adresten bulunabilir: https://cimpress.com/our-businesses. Cimpress plc, VistaCreate dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere yan kuruluşları ve bağlı kuruluşlarıyla birlikte bu hüküm ve koşullarda "Cimpress" olarak anılır.

Uygunluk ve katılım

VistaCreate ile ilgilenen herhangi bir kullanıcı, Programa katılmak için başvurabilir. VistaCreate, yönergeleri gözden geçirme, Facebook grubuna katılma, yalnızca İngilizce metin kullanma, sabit biçimleri kullanma vb. gibi uygulama için belirli başlangıç önkoşulları getirebilir.

Başvurunun bir parçası olarak, VistaCreate içerik ekibi tarafından incelenmek üzere birkaç tasarım örneği oluşturmanız ve göndermeniz gerekecektir. İçerik ekibi, herhangi bir tasarımın veya kullanıcının onaylanıp onaylanmayacağına tamamen kendi takdirine bağlı olarak karar verir ve herhangi bir tasarımı veya kullanıcıyı reddetme hakkını saklı tutar. VistaCreate, VistaCreate içerik ekibi tarafından hazırlanan briefler kapsamında kullanıcılardan belirli tasarımlar da sipariş edebilir.

Fikri mülkiyet hakkınızı aşağıda açıklanan tasarımlara ve tasarımlara (i) bir kez devredersiniz gönderim başarılı olursa, (ii) VistaCreate katılımınızı onaylarsa ve (iii) VistaCreate, tasarımlarınızı seçerse.

Programa katılan kullanıcılar için, VistaCreate tamamen kendi takdirine bağlı olarak:

 • herhangi bir zamanda ödeme politikalarında değişiklik yapabilir;
 • Programa katılan tasarımlar için mevcut yönergeleri değiştirebilir veya ek gereksinimler getirebilir;
 • VistaCreate'in yönergelerini ve gereksinimlerini karşılamayan kopyaları, düzenlenmemiş tasarımları veya diğer içerikleri izler;
 • VistaCreate'in normal onay zaman çizelgesini uzatabilecek gelişmiş inceleme prosedürlerini uygulayabilir;
 • VistaCreate yönergelerine ve gereksinimlerine uymayan tasarımları yükleyen kullanıcılara belirli önlemler uygulayabilir. Bu tür kısıtlamalar arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bildirim, belirli ayrıcalıkların iptali ve kullanıcının Programa katılımının askıya alınması veya feshedilmesi yer alır.

Ödemeler

Tasarımlar, diğerlerinin yanı sıra, özet, kompozisyon, tipografi, renk şeması ve tasarım öğelerinin birbirleriyle kombinasyonunu içerebilecek çeşitli faktörler altında değerlendirilecektir.

Minimum para çekme tutarının 50$'ı aşması kaydıyla, kazanılan fonları VistaCreate'te bulunan herhangi bir ödeme satıcısı aracılığıyla çekebileceksiniz. Sadece talep anında bakiyede bulunan miktarın tamamını çekmek mümkündür.

Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki ödeme, tasarımların satın alınması için VistaCreate'den ödenmesi gereken tek ücrettir. VistaCreate, ister tasarımların oluşturulmasından önce isterse ticari kullanımları sonucunda ortaya çıkmış olsun, herhangi bir kuruluşa veya topluluğa yapılan telif hakları ya da eser sahipleri adına yönetmek ile ilgili ödemeler dahil olmak üzere, size veya herhangi bir üçüncü tarafa yapılan hiçbir ücret, gider, komisyon, hasar, telif ücreti veya diğer ödemelerden sorumlu olmayacaktır.

VistaCreate, menşe ülkenize, sizin veya vergi makamlarının sağladığı bilgilere veya diğer faktörlere bağlı olarak tazminatınızdan vergi kesintisi yapabilir. VistaCreate ayrıca ödeme koşullarını önceden bildirimde bulunarak veya bulunmadan herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirebilir.

Fikri Mülkiyet Hakları

Tasarımlarınızı VistaCreate'e göndererek, VistaCreate'in onayı üzerine, aşağıdakilerle ilgili tüm telif haklarınızı, unvanlarınızı ve menfaatlerinizi (topluca "Edinilmiş Haklar") geri alınamaz bir şekilde VistaCreate'e satacağınızı, devredeceğinizi, geçireceğinizi ve ileteceğinizi kabul edersiniz:

 • Gönderilen tasarımlar, görüntüler, sesler, illüstrasyonlar, videolar, fotoğraflar, vektör dosyaları veya bunlara dahil edilen diğer unsurlar, onu tanımlayan ve tanımlayan elektronik dosyalar, herhangi bir yan grafik ve/veya onu temsil etmek için kullanılan diğer hareketsiz veya hareketli görüntüler veya sesler ve eser sahibi, oluşturulduğu tarih ve diğer veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bununla ilgili bilgiler (topluca, "Tasarımlar");
 • tasarımlardan herhangi biriyle ilgili münhasır veya münhasır olmayan tüm lisanslar ve benzer sözleşme hakları veya izinleri;
 • yukarıda belirtilenlerden herhangi biriyle ilgili olarak şimdi veya bundan sonra size ödenmesi gereken veya ödenmesi gereken tüm telif hakları, ücretler, gelirler, ödemeler ve diğer gelirler;
 • geçmişteki, şimdiki ve gelecekteki ihlal, seyreltme, ihlal, ihmal veya temerrüde ilişkin tüm haklar ve tazminat, ödeme ve ihtiyati tedbir talepleri ve diğer yasal ve adil tedbir talepleri de dahil olmak üzere, yukarıdakilerden herhangi birine ilişkin tüm iddialar ve dava nedenleri; ve
 • dünya çapında yürürlükteki herhangi bir yasa, anlaşma veya diğer uluslararası sözleşmeler tarafından sağlanan yukarıdakilerin herhangi biri kapsamında tahakkuk eden her türlü diğer haklarınız, ayrıcalıklarınız ve korumalarınız.

VistaCreate tarafından talep edilmesi halinde, bu tür ek belgeleri, araçları, aktarımları ve güvenceleri de yürütecek ve teslim edecek ve buradaki hükümleri yerine getirmek ve burada öngörülen işlemleri ve burada teslim edilecek belgeleri yürürlüğe koymak için makul olarak gerekli olabilecek diğer eylemleri gerçekleştireceksiniz.

Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, VistaCreate'in talebi üzerine, masrafları VistaCreate'e ait olmak üzere, bu tür atamaları ve diğer belgeleri, sertifikaları ve aktarım araçlarını VistaCreate için makul ölçüde tatmin edici ve Amerika Birleşik Devletleri Telif Hakkı Ofisi ve diğer geçerli yargı bölgelerindeki diğer kayıt hükümet makamlarına (yasallaştırma, noter tasdiki, konsolosluk, apostil devri, telif hakkı devri dahil olmak üzere) dosyalamaya uygun bir biçimde yerine getirecek ve yürürlükteki yasalara uygun olarak Edinilmiş Haklara ilişkin tüm hakları, unvanları ve menfaatleri VistaCreate'e teslim edeceksiniz. VistaCreate'e Edinilmiş Hakların atanmasını sağlamak, kanıtlamak veya mükemmelleştirmek için makul ölçüde gerekli olabilecek herhangi bir beyanname, beyan, yemin, döküman, atama, vekaletname veya diğer belgelerin yürütülmesi ve teslimi de dahil olmak üzere, VistaCreate ve haleflerine, atamalarına ve yasal temsilcilerine veya VistaCreate'in haleflerinden veya atadıklarından herhangi birine bu tür adımlar ve eylemler atacak ve bu tür işbirliği ve yardım sağlayacaksınız.

Tedarikçilerin garantileri ve beyanları

Tasarımlarınızı yükleyerek, bu bölümde yer alan ifadelerin yükleme tarihi itibariyle doğru ve gerçek olduğunu ve gerçeğe aykırı herhangi bir maddi gerçek beyanı içermediğini veya beyanların yapıldığı koşullar altında yanıltıcı olmadığını belirtmek için gerekli herhangi bir maddi gerçeği atlamadığınızı beyan ve garanti edersiniz.

 • Yetki; Uygulanabilirlik. Bu hüküm ve koşulları kabul etmek ve buradaki yükümlülüklerinizi yerine getirmek için tam hak, güç ve yetkiye sahipsiniz. Bu hüküm ve koşulların uygulanması, teslimi ve ifası, gerekli tüm organizasyonel eylemler tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiştir ve tasarımlar VistaCreate tarafından onaylandıktan sonra, bu şartlar ve koşullar size karşı uygulanabilir yasal, geçerli ve bağlayıcı bir yükümlülük oluşturacaktır.
 • Çatışma Yok; İzinler. Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki uygulamanız, teslimatınız ve performansınız ve burada öngörülen işlemlerin tamamlanması şunları yapmaz ve yapmayacaktır:
  • kuruluş belgesini, tüzükleri veya diğer kurumsal belgeleri ihlal etmek veya bunlarla çelişmek;
  • herhangi bir karar, emir, kararname, tüzük, kanun, yönetmelik, kural veya düzenlemeyi ihlal etmek veya bunlarla çatışmak;
  • bu hüküm ve koşulların veya Edinilmiş Haklardan herhangi birinin tabi olduğu herhangi bir sözleşme veya diğer araçlarla çelişmek veya bunlarla (bildirimde bulunarak veya bulunmadan veya zaman aşımı veya her ikisiyle) herhangi bir ihlal veya temerrüde düşme vya da herhangi bir yükümlülüğün feshi, hızlandırılması veya değiştirilmesi veya herhangi bir fayda kaybına yol açması; veya
  • Edinilmiş Haklar üzerinde herhangi bir takyidat oluşturulmasına veya dayatılmasına neden olmaz.
  Bu hüküm ve koşulları uygulamanız, teslim etmeniz ve yerine getirmenizle bağlantılı olarak herhangi bir kişi veya kuruluştan (herhangi bir devlet kurumu dahil) tarafınızdan herhangi bir onay, feragat veya yetki alınması veya VistaCreate'in Edinilen Haklara kaydolması, sahip olması ve kullanmasını sağlamak için gerekli değildir.
 • Mülkiyet. Edinilmiş Haklara ilişkin tüm haklara, unvanlara ve menfaatlere sahipsiniz, haciz, güvenlik çıkarları ve diğer yükümlülüklerden arındırılmış ve bağımsızsınızdır. Edinilmiş Haklar ve bunların mülkiyeti ve kullanımı için geçerli olan tüm yasal gerekliliklere tam olarak uyuyorsunuz.
 • Kayıtlar ve Başvurular. Tasarımlara veya Edinilmiş haklara ilişkin herhangi bir başvuruda bulunmadınız ve herhangi bir fikri mülkiyet hakkını tescil ettirmediniz.
 • Geçerlilik ve Uygulanabilirlik. Kazanılmış Haklar, yürürlükteki tüm yargı bölgelerinde geçerli, yürürlükte ve uygulanabilirdir ve aksi yönde bekleyen veya tehdit altındaki herhangi bir itiraz veya iddiaya tabi değildir. Herhangi bir Edinilmiş Hakkın terk edilmesiyle sonuçlanan veya makul bir şekilde sonuçlanması beklenen hiçbir olay veya durum (yeterli kalite kontrolünün uygulanmaması veya beraberindeki şerefiye olmaksızın brüt olarak herhangi bir devir de dahil olmak üzere) meydana gelmemiş veya mevcut olmamıştır.
 • İhlal Edilmez. VistaCreate tarafından Edinilen Hakların kaydı, mülkiyeti ve kullanılması: (i) herhangi bir kişinin telif hakkı, ticari marka veya diğer fikri mülkiyet veya mülkiyet haklarını; ve (ii) mahremiyet veya aleniyet hakkı, herhangi bir gizlilik yükümlülüğü veya haksız fiilde başka herhangi bir sorumluluk yaratır. Tasarımlara, burada belirtilen hakların devrine ve garantilerin uygulanmasına izin veren, modellerden veya tasarımlarda gösterilen mülkten izinler eşlik eder.
 • Yasal İşlemler. Kararlaştırılan, bekleyen veya tehdit edilen hiçbir dava (herhangi bir itiraz veya iptal davası dahil) yoktur:
  • herhangi bir Edinilmiş Hakkın kullanımına veya sömürüsüne dayalı olarak herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarının ihlalini, kötüye kullanılmasını, seyreltilmesini veya başka bir şekilde ihlal edildiğini iddia etmek;
  • Herhangi bir Edinilmiş Hakkın veya bunlarla ilgili haklarınızın geçerliliği, uygulanabilirliği, tescil edilebilirliği veya mülkiyetine itiraz etmek; veya
  • siz veya herhangi bir üçüncü tarafın, herhangi bir Edinilmiş Hakkın herhangi bir üçüncü tarafça ihlal edildiğini veya başka bir şekilde ihlal edildiğini iddia eden herhangi bir üçüncü taraf tarafından.

Tazminat

Bu hüküm ve koşulları kabul ederek, Cimpress'i, bağlı kuruluşlarını, tedarikçilerini ve bunların ilgili yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, hissedarlarını, ortaklarını ve acentelerini (topluca "VistaCreate Tarafları") herkesten ve herhangi bir VistaCreate Tarafının sizin veya bunların herhangi bir bölümünü sizin adınıza hareket eden herhangi birinin bu Kullanım koşullarının herhangi birinin ihlali veya iddia edilen ihlali sonucunda veya bununla bağlantılı olarak maruz kaldığı iddialar, yükümlülükler, kayıplar, hasarlar, masraflar ve harcamaları (makul yasal ücretler dahil) tazmin etmeyi, savunmayı ve masun tutmayı kabul etmektesiniz.

Cimpress, herhangi bir konunun kontrolünü ve savunmasını üstlenme veya masrafları size ait olmak üzere sizden tazminat veya tazminat talep etme hakkını saklı tutar. Bu durumda, bu tür bir iddia durumunda Cimpress'in savunmasıyla işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

Adil çözümler

Şunu kabul ediyorsunuz:

 • bu şartlar ve koşullar kapsamındaki yükümlülüklerinizin veya garantilerinizin herhangi birinin ihlali veya ihlal tehdidi, Cimpress'e parasal zararların yeterli bir çözüm olmayacağı telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır; ve
 • Bu tür yükümlülüklerin veya garantilerin bir ihlali veya ihlal tehdidi meydana gelirse, Cimpress, söz konusu taraf için kanunen, hakkaniyet çerçevesinde veya başka bir şekilde söz konusu ihlalle ilgili olarak mevcut olabilecek tüm diğer hak ve çözüm yollarına ek olarak, bir sınırlama emri, bir ihtiyati tedbir, belirli bir ifa ve yetkili bir yargı mahkemesinden alınabilecek diğer herhangi bir telafi dahil olmak üzere, aşağıdakilere ilişkin herhangi bir gereklilik olmaksızın, adil bir şekilde telafi etme hakkına sahiptir:
  • bir tahvil veya başka bir teminat göndermek; veya
  • gerçek zararları veya parasal zararların yeterli bir telafi sağlamayacağını kanıtlayın.

Sorumluluğun sınırlandırılması

GEÇERLİ YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMİ ÖLÇÜDE, HİÇBİR KOŞULDA CIMPRESS, ÇALIŞANLARI, YÖNETİM, ORTAKLARI, HİSSEDARLARI VE TEMSİLCİLERİ HERHANGİ BİR ÖZEL, DOLAYLI, ARIZİ, NİHAİ, İFADE, TEMİNAT, TEMİNAT, TEMİZLİK, TAZMİNAT, GERİ ÖDEME YA DA İŞ KAYBI, MUHTELİF KÂR VEYA GELİR KAYBI, BEKLENEN SATIŞLAR, ŞEREFİYE, DİĞER MENFAATLER, DİĞER FİNANSAL İŞLEMLERLE BAĞLANTILI OLAN ZARARLAR, BU ŞARTLAR VE KOŞULLARDAN KAYNAKLANAN YA DA İLGİLİ OLAYLAR, OLAYIN VEYA BAŞARISIZLIĞIN OLUP OLMADIĞINDAN AYRICA BU TÜR ZARARLARIN OLASILIĞI HAKKINDA BİLGİLENDİRİLMİŞ OLSA BİLDİRİLMİŞ OLSA BİLİNMİŞ OLSA BİLE, FİKRİ İHLALİNİN İHLAL EDİLMESİ NEDENİYLE BAŞARISIZ OLSUN, SÖZLEŞME YÜKÜMLÜLÜKLERİ VEYA DİĞER BENZER NEDENLER VE DURUMLAR.

Bu hüküm ve koşullar kapsamındaki ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ HARİÇ, Cimpress'in BU SÖZLEŞMEDEN KAYNAKLANAN VEYA BU SÖZLEŞMEYLE BAĞLANTILI OLAN TÜM İDDİALAR İÇİN TOPLAM MAKSİMUM YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ ON ABD DOLARI (10.00$) İLE SINIRLI OLACAKTIR.

Etkili yasalar ve normal yasalar dolaylı veya geçici zararlar için sorumluluk ve sınırlamaların tamamen muaf tutulmasına izin vermezse, yukarıda belirtilen tüm sınırlamalar ve istisnalar Kullanıcıya uygulanmayacaktır. Bu yetki alanına giren bir durumda, Cimpress veya çalışanları, yöneticileri, hissedarları, ortakları, lisans sahipleri veya temsilcilerinin sorumluluğu, yasaların izin verdiği azami değerle sınırlı olacaktır.

Sonlandırma

Siz veya VistaCreate, bu hüküm ve koşullar kapsamında herhangi bir zamanda sözleşmeyi feshetmekte özgürsünüz. Bu, tümü VistaCreate'in mülkiyetinde kalacak olan tasarımlara ilişkin hakların devrini etkilemez.

VistaCreate, kendi takdirine bağlı olarak, Programı, bu Sözleşmeyi veya Programa katılımınızı herhangi bir zamanda bildirimde bulunarak veya bulunmadan askıya alma, değiştirme, değiştirme veya ortadan kaldırma hakkını saklı tutar.

Bu Sözleşme, Cimpress'in haklarına, bu şartlar ve koşullara uygun olarak sağlanan yükümlülüklerin sınırlandırılmasına ve savunulmasına ilişkin herhangi bir sınırlama veya bozulma olmaksızın feshedilecektir; bu savunma, yükümlülük ve haklara ilişkin sınırlamalar fesihten sonra da devam edecektir.

Uygulanabilir yasa

Bu hüküm ve koşullar, hukuk seçimi kuralları hariç, New York Eyaleti yasalarına tabidir ve bu yasalara göre yorumlanır.

Bu hüküm ve koşulların geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması, bu hüküm ve koşulların ifasından veya ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili konular ve ilgili konular, (hukuk doktirin seçimine atıfta bulunmaksızın) New York Eyaletinin iç yasalarına tabi olacaktır. Bu hüküm ve koşulların geçerliliği, yorumlanması ve uygulanması, bu hüküm ve koşulların ifasından veya ihlalinden kaynaklanan veya bunlarla ilgili konular ve ilgili konular ile ilgili herhangi bir yasal işlem veya kovuşturma, münhasıran New York Eyaleti ve İlçesinde bulunan Eyalet veya Federal mahkemelerde açılacaktır. Tüm taraflar, bu mahkemelerin münhasır yargı yetkisini kabul eder ve bu tür mahkemelerin uygunluğuna veya uyumluluğuna herhangi bir itirazdan feragat eder. Uluslararası Mal Satış Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi, bu hüküm ve koşullar için geçerli değildir veya bunları başka şekilde etkilemez.

Siteye kayıt sırasında belirttiğiniz posta adresine yönlendirilen tüm gerekli bildirimlerin yapılmasını ve işlenmesini kabul etmektesiniz. Şunlardan kaçınacağınızı kabul edersiniz:

 • jüri tarafından yapılan bir yargılamanın süreci veya sonucu üzerinde sahip olabileceğiniz herhangi bir hak;
 • Site çalışması, bu hüküm ve koşulların hükümleri veya burada dikkate alınan herhangi bir anlaşma ile bağlantılı olarak Cimpress'e karşı herhangi bir toplu davaya katılmak veya organize etmek.

Cimpress, ödenebilir ücretlerin tahsili veya haklarının uygulanması için tahkim dışı mahkemeye gitmek zorunda kalırsa, Cimpress'in davayı kazanması durumunda tüm masrafları, ödemeleri ve ücretleri Cimpress'e geri ödemeyi kabul edersiniz.

Genel hükümler

Bu Tedarikçi Programı hüküm ve koşullarına ek olarak, Sitenin Kullanım Koşullarına ve burada atıfta bulunulan diğer anlaşmalara aşina olduğunuzu ve bunların dayattığı kısıtlamaları kabul ettiğinizi onaylarsınız.

VistaCreate tarafından yapılan faaliyetlerin bir sonucu olarak, bu veya bağlı anlaşmaların hükümlerinin doğru şekilde uygulanmasının kontrolü veya yapılmaması, herhangi bir hak veya hükümden feragat olarak yorumlanamaz ve kullanılamaz.

Bu hüküm ve koşulları devredemez ve/veya hüküm ve koşullar kapsamındaki hak ve yükümlülüklerinizi tamamen veya kısmen üçüncü şahıslara devredemezsiniz. VistaCreate, bu hüküm ve koşulları özgürce devredebilir ve/veya hak ve yükümlülüklerini tamamen veya kısmen VistaCreate'in takdirine bağlı olarak üçüncü taraflara devredebilir.

İletişim bilgileri

Bu belgenin hükümleriyle ilgili herhangi bir sorunuz için lütfen şu adresten VistaCreate ile iletişime geçin: [email protected].

Kabul

BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL EDEREK, BU HÜKÜM VE KOŞULLARI OKUDUĞUNUZU, ANLADIĞINIZI VE KABUL ETMEDEN ÖNCE BAĞIMSIZ YASAL TAVSIYE ALMA FIRSATINA SAHIP OLDUĞUNUZU KABUL EDERSINIZ. BU HÜKÜM VE KOŞULLARA BAĞLI KALMAYI KABUL EDERSİNİZ VE AYRICA BUNLARIN, KULLANICI ILE VISTACREATE ARASINDAKİ SÖZLEŞMENİN TAM VE MÜNHASIR BEYANI OLDUĞUNU, SÖZLÜ VEYA YAZILI HERHANGİ BİR TEKLİF VEYA ÖNCEKİ SÖZLEŞMENİN VE KULLANICI İLE VISTACREATE ARASINDAKİ DİĞER İLETİŞİMİN YERİNE GEÇECEĞİNİ KABUL EDERSİNİZ.

BU HÜKÜM VE KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, SİTE VEYA SİTE'NİN BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN UYGUN OLAN HERHANGİ BİR ÖZELLİKLERİNİ KULLANMAYI DURDURMANIZ GEREKİR; SİTE VE ÖZELLİKLERİNİ KULLANARAK, BU HÜKÜM VE KOŞULLARIN TÜM HÜKÜMLERİNİ TAMAMEN KABUL EDERSİNİZ.

Yasal Uyarı: Bu belgenin yasal olarak bağlayıcı olan versiyonu İngilizce dilinde yazılmıştır ve İngilizce konuşamayan kullanıcıların rahatlığı için diğer dillere çevrilmiştir. İngilizce sürüm ile çevrilmiş sürüm arasında herhangi bir tutarsızlık varsa, İngilizce sürüm çevrilmiş sürümün yerini alır.

Son güncelleme: 8 Ağustos 2023

Bu makale yardımcı olmadı mı?Desteğe başvurun