VISTACREATE

SZOLGÁLTATÓK PROGRAMJÁNAK SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

A jelen Szerződési Feltételek szabályozzák a VistaCreate Szolgáltatói Program ("Program") használatát. A program keretében bármely jogosult felhasználó regisztrálhat az Webhelyen, mint szolgáltató, feltöltheti a felhasználó terveit, és fizetést kaphat, ha a VistaCreate úgy dönt, hogy kivásárolja a felhasználó szellemi tulajdonjogát a tervekkel kapcsolatban.

A VistaCreate a Cimpress plc cégcsoport része. Az összes Cimpress-hez kapcsolt márka listája megtekinthető https://cimpress.com/our-businesses. a Cimpress plc-n, leányvállalataival és kapcsolt vállalkozásaival együtt, beleértve, de nem kizárólagosan a VistaCreate-t, a jelen feltételekben „Cimpress” néven hivatkozunk.

Jogosultság és részvétel

A VistaCreate bármely érdeklődő felhasználója jelentkezhet a Programban való részvételre. A VistaCreate bevezethet bizonyos kezdeti előfeltételeket az alkalmazáshoz, mint például az irányelvek áttekintése, Facebook-csoporthoz való csatlakozás, csak angol szöveg használata, rögzített formátumok használata stb.

A jelentkezés részeként több tervezési mintát kell létrehoznia és benyújtania a VistaCreate tartalmi csapatának vizsgálatra. A tartalmi csapat saját belátása szerint dönt arról, hogy jóváhagyja-e a terveket vagy a felhasználókat, és fenntartja magának a jogot, hogy bármely tervet elutasítson. A VistaCreate a VistaCreate tartalmi csapata által készített megbízások alapján konkrét terveket is megrendelhet Öntől.

Ha a beküldés sikeres, a VistaCreate jóváhagyja az Ön részvételét és kiválasztja a terveit, Ön automatikusan átruházza a szellemi tulajdonjogát a tervekre vonatkozóan az alábbiakban leírtak szerint.

Fizetések

A terveket különböző tényezők alapján értékelik, amelyek többek között a következők lehetnek: a megbízásnak való megfelelés, a kompozíció, a tipográfia, a színösszeállítás és a tervezési elemek egymással való kombinációja.

A megkeresett pénzt a VistaCreate bármelyik fizetési szolgáltatón keresztül ki tudja venni, feltéve, hogy a minimális kifizetési összeg meghaladja az 50 dollárt. Csak a teljes összeg kifizetésére van lehetőség, amely a kérelem időpontjában az egyenlegén szerepel.

A jelen szerződési feltételek szerinti fizetés a VistaCreate kizárólagos díja a tervek megvásárlásáért. A VistaCreate nem vállal felelősséget semmilyen díjért, költségért, jutalékért, kárért, jogdíjért vagy egyéb kifizetésért Önnek vagy harmadik félnek, akár a tervek elkészítése előtt, akár azok kereskedelmi hasznosítása következtében merült fel, beleértve a jogdíjakat az alkotók nevében beszedő vagy kezelő szervezeteknek vagy társaságoknak történő kifizetéseket.

A VistaCreate a származási országtól, az Ön vagy az adóhatóságok által megadott információktól vagy más tényezőktől függően adót vonhat vissza az Ön díjazásából. A VistaCreate saját belátása szerint bármikor megváltoztathatja a fizetési feltételeket előzetes értesítéssel vagy anélkül.

Szellemi tulajdonjogok

Azzal, hogy a VistaCreate-nek elküldi terveit, Ön beleegyezik, hogy a VistaCreate jóváhagyását követően visszavonhatatlanul eladja, átruházza, átadja és átruházza a VistaCreate-nek az összes szerzői jogot, jogcímet és érdekeltséget az alábbiakkal kapcsolatban (együttesen "Megszerzett jogok"):

 • a benyújtott tervek, képek, hangok, illusztrációk, videók, fényképek, vektoros fájlok vagy más, azokba beépített elemek, az azokat leíró és definiáló elektronikus fájlokkal, az ábrázolásukhoz használt kiegészítő grafikákkal és/vagy egyéb álló- vagy mozgóképekkel vagy hangokkal, valamint a rájuk vonatkozó információkkal együtt, beleértve, de nem kizárólagosan a szerzőt, a készítés dátumát és egyéb adatokat (együttesen: "tervek");
 • minden olyan kizárólagos vagy nem kizárólagos licenc és hasonló szerződéses jog vagy engedély, amely a Tervekhez kapcsolódik;
 • minden jogdíj, díj, jövedelem, kifizetés és egyéb bevétel, amely a fentiek bármelyikével kapcsolatban most vagy később esedékes vagy fizetendő Önnek;
 • a fentiek bármelyikével kapcsolatos minden követelés és kereset, függetlenül attól, hogy az a jelen szerződés kelte előtt, napján vagy utána keletkezett, beleértve a múltbeli, jelenlegi és jövőbeli jogsértés, felhígulás, jogsértés, megszegés vagy mulasztás miatti kártérítésre, jóvátételre, valamint tiltó és egyéb jogi és méltányos jogorvoslatra vonatkozó minden jogot és igényt; és
 • minden egyéb jog, kiváltság és védelem, amely a fentiek bármelyikéből fakad, és amelyet az alkalmazandó jogszabályok, szerződések vagy egyéb nemzetközi egyezmények biztosítanak világszerte.

Ha a VistaCreate kéri, Ön köteles továbbá olyan további dokumentumokat, okiratokat, átruházásokat és biztosítékokat aláírni és átadni, valamint olyan további intézkedéseket tenni, amelyek ésszerűen szükségesek lehetnek a jelen szerződés rendelkezéseinek végrehajtásához, valamint az itt meghatározott tranzakciók és a jelen szerződés alapján átadandó dokumentumok érvényre juttatásához.

A fentiek korlátozása nélkül, a VistaCreate kérésére Ön köteles a VistaCreate költségén a VistaCreate számára az ilyen engedményezéseket és egyéb dokumentumokat, tanúsítványokat és átruházási okiratokat a VistaCreate számára ésszerűen kielégítő formában elkészíteni és átadni, amelyek alkalmasak az Egyesült Államok Szerzői Jogi Hivatalánál és más nyilvántartó kormányzati hatóságoknál történő benyújtásra minden vonatkozó joghatóságban (beleértve a legalizálást, közjegyzői hitelesítést, konzuli hitelesítést, apostille-t, szerzői jog átruházását), és a VistaCreate-t felruházni a Megszerzett Jogokkal kapcsolatos minden jogot, jogcímet és érdekeltséget a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően. Ön köteles megtenni azokat a lépéseket és intézkedéseket, és biztosítani az együttműködést és segítséget a VistaCreate és jogutódai, megbízottjai és jogi képviselői számára, beleértve az eskü alatt tett nyilatkozatok, vallomások, esküokmányok, kiállítási tárgyak, engedményezések, meghatalmazások vagy egyéb dokumentumok aláírását és átadását, amelyek ésszerűen szükségesek a Megszerzett jogok VistaCreate-re, vagy a VistaCreate jogutódaira vagy megbízottjaira történő átruházásának megvalósításához, bizonyításához vagy tökéletesítéséhez.

A szolgáltatók szavatosságai és nyilatkozatai

A tervek feltöltésével Ön kijelenti és szavatolja, hogy az ebben a szakaszban szereplő állítások a feltöltés időpontjában a valóságnak megfelelnek, és nem tartalmaznak lényeges tényre vonatkozó valótlan állítást, illetve nem hagynak ki olyan lényeges tényt, amely ahhoz szükséges, hogy az állítások ne legyenek félrevezetőek azokban a körülményekben, amelyek között készültek.

 • Hatóság; Végrehajthatóság. Önnek teljes joga, hatalma és felhatalmazása van ahhoz, hogy elfogadja ezeket a feltételeket, és teljesítse az abban foglalt kötelezettségeit. A jelen szerződési feltételek végrehajtását, szállítását és teljesítését minden szükséges szervezeti intézkedés megfelelően engedélyezte, és amint a terveket a VistaCreate jóváhagyta, ezek a feltételek jogi, érvényes és kötelező érvényű kötelezettséget jelentenek, amely Önnel szemben érvényesíthető.
 • Nincsenek konfliktusok; Beleegyezések. A jelen feltételek szerinti végrehajtás, átadás és teljesítés, valamint az ezekben foglalt ügyletek végrehajtása nem fogja:
  • megsérteni az alapító okiratot, a szabályzatot vagy más szervezeti dokumentumot vagy ütközésben állni azokkal ;
  • megsérteni bármely ítéletet, végzést, határozatot, törvényt, törvénykönyvet, szabályt vagy rendeletet vagy összeütközésben állni azokkal;
  • ütközni, vagy (értesítéssel vagy anélkül, illetve időbeli elévüléssel vagy mindkettővel) bármely olyan szerződést vagy egyéb eszközt megsérteni vagy nem teljesítését eredményezni, vagy bármely kötelezettség felmondására, gyorsítására vagy módosítására, illetve bármely előny elvesztésére adni okot, amelyhez a jelen feltételek vagy a Megszerzett jogok bármelyike kapcsolódik; vagy
  • a megszerzett jogokat terhelő bármely teher létrehozását vagy előírását eredményezni.
  Nem szükséges semmilyen beleegyezés, jóváhagyás, lemondás vagy engedély beszerzése semmilyen személytől vagy jogalanytól (beleértve bármely kormányzati hatóságot) a jelen feltételek végrehajtásával, átadásával és teljesítésével kapcsolatban, vagy ahhoz, hogy a VistaCreate regisztrálhassa, birtokolhassa és használhassa a Megszerzett jogokat.
 • Tulajdonjog. Ön rendelkezik minden joggal, jogcímmel és érdekeltséggel a Megszerzett jogokkal kapcsolatban, zálogjogtól, biztonsági érdekektől és egyéb terhektől mentesen. Ön teljes mértékben megfelel a Megszerzett jogokra, valamint azok tulajdonjogára és használatára vonatkozó összes jogi követelménynek.
 • Regisztrációk és jelentkezések. Ön nem nyújtott be kérelmet, és nem jegyeztette be a formatervezési mintákra vagy a megszerzett jogokra vonatkozó szellemi tulajdonjogokat.
 • Érvényesség és végrehajthatóság. A megszerzett jogok érvényesek, fennállnak és érvényesíthetők minden alkalmazandó joghatóságban, és nem képezik folyamatban lévő vagy fenyegető megtámadás vagy ezzel ellentétes követelés tárgyát. Nem történt vagy nem áll fenn olyan esemény vagy körülmény (beleértve a megfelelő minőségellenőrzés elmulasztását vagy a kapcsolódó goodwill nélküli bruttó átruházást), amely bármely megszerzett jogról való lemondást eredményezett vagy ésszerűen várhatóan eredményezne.
 • Jogsértés hiánya. A megszerzett jogok VistaCreate általi bejegyzése, birtoklása és gyakorlása nem sértette, nem sérti és nem is fogja sérteni vagy más módon megsérteni: (i) bármely személy szerzői jogát, védjegyét vagy más szellemi tulajdonát vagy tulajdonjogát; és (ii) a magánélethez vagy a nyilvánossághoz való jogot, bármilyen titoktartási kötelezettséget, vagy bármilyen más deliktuális felelősséget. A tervekhez a modellek vagy a tervekben ábrázolt tulajdon felmentései tartoznak, amelyek felhatalmazzák a jogok átruházását és az itt meghatározott garanciák érvényesítését.
 • Jogi lépések. Nincsenek rendezett, függőben lévő vagy fenyegető eljárások (beleértve a felszólalási vagy törlési eljárásokat):
  • amelyek bármely harmadik fél szellemi tulajdonjogának megsértésére, eltulajdonítására, felhígítására vagy egyéb megsértésére vonatkozó állítás, amely bármely megszerzett jog használatán vagy hasznosításán alapulnak;
  • a megszerzett jogok érvényességének, végrehajthatóságának, bejegyezhetőségének vagy tulajdonjogának, illetve az Ön ezzel kapcsolatos jogainak vitatása; vagy
  • Ön vagy bármely harmadik fél által a megszerzett jogok bármely harmadik fél általi állítólagos megsértése vagy más módon történő megsértése miatt lennének.

Kártalanítás

A Szerződési feltételek elfogadása mellett Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és mentesíti a Cimpress, annak leányvállalatait, szolgáltatóit és azok igazgatóit, tisztviselőit, alkalmazottjait, részvényeseit, partnereit és ügynökeit (együttesen a „VistaCreate felek”) minden olyan követeléstől, felelősségtől, veszteségtől, kártól, költségtől és kiadástól vagy ezekkel szemben (beleértve az ésszerű jogi díjakat), amely bármely VistaCreate Féllel szemben felmerül, az Ön vagy az Ön nevében eljáró bármely személy által elkövetett bármilyen jogsértés vagy állítólagos jogsértés miatt vagy azzal összefüggésben a jelen Szerződési feltételek bármely részére vonatkozóan.

A Cimpress fenntartja a jogot, hogy átvegye az ellenőrzést és a védekezést bármely ügyben, vagy kártérítést vagy kártalanítást követeljen Öntől az Ön költségére. Ebben az esetben Ön beleegyezik, hogy ilyen igény esetén együttműködik a Cimpress védelmében.

Méltányos jogorvoslatok

Ön elismeri, hogy:

 • a jelen feltételek szerinti bármely kötelezettségének vagy garanciáinak megszegése vagy fenyegető megszegése helyrehozhatatlan kárt okozna a Cimpress számára, amely ellen a pénzbeli kártérítés nem jelentene megfelelő jogorvoslatot; és
 • ha bármely ilyen kötelezettség vagy garanciák megszegése vagy fenyegető megszegése bekövetkezik, a Cimpress az ilyen kötelezettségszegéssel kapcsolatban az adott fél rendelkezésére álló minden egyéb jogon és jogorvoslati lehetőségen túlmenően jogosult a méltányossági jogorvoslatra, beleértve a távoltartási végzést, a tiltó végzést, a konkrét teljesítést és minden egyéb, az illetékes bíróság által rendelkezésre álló jogorvoslatot, anélkül, hogy a Cimpressnek bármilyen követelményt kellene teljesítenie:
  • óvadékot vagy más biztosítékot kell letenni; vagy
  • bizonyítani kell a tényleges károkat, vagy hogy a pénzbeli kártérítés nem nyújt megfelelő jogorvoslatot.

A felelősség korlátozása

AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN, SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A CIMPRESS, ANNAK ALKALMAZOTTAI, VEZETŐSÉGE, PARTNEREI, RÉSZVÉNYESEI ÉS ÜGYNÖKEI SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÖVETKEZMÉNYES, BÜNTETŐ, FÜGGŐ VAGY PÉLDAMUTATÓ KÁRÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, BÁRMILYEN KÁRTÉRÍTÉST, VISSZATÉRÍTÉST VAGY KÁRTÉRÍTÉST, AMELY AZ ELMARADT ÜZLETEKKEL, A VÁRHATÓ NYERESÉG VAGY BEVÉTEL, A VÁRHATÓ ELADÁSOK, A JÓ HÍRNÉV VAGY MÁS ELŐNYÖK ELVESZTÉSÉVEL KAPCSOLATBAN KELETKEZIK, A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKBŐL EREDŐ VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN JELLEGŰ KÖVETELÉSEKKEL, BEADVÁNYOKKAL, KERESETEKKEL VAGY EGYÉB ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGEKBŐL EREDŐ KÁROK, MÉG AKKOR IS, HA A CIMPRESS-T TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZ ESEMÉNY ÉS A KUDARC SZELLEMI VAGY EGYÉB TULAJDON MEGSÉRTÉSE MIATT KÖVETKEZETT BE, TÖRVÉNYSÉRTÉSEN, GONDATLANSÁGON, SZERZŐDÉSES KÖTELEZETTSÉGEKEN VAGY MÁS HASONLÓ OKOKON ÉS HELYZETEKEN ALAPULT.

A jelen szerződési feltételek szerinti FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEK KIVÉTELÉVEL A Cimpress TELJES MAXIMÁLIS KÖTELEZETTSÉGE ÉS FELELŐSSÉGE A JELEN SZERZŐDÉSBŐL EREDMÉNYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLÓDÓ ÖSSZES KÖTELEZETTSÉGÉRE TÍZ US DOLLÁRRA (10.00 DOLLÁRRA) KORLÁTOZZA.

Ha a hatályos törvények és a szokásos aktusok nem teszik lehetővé a felelősség és a közvetett vagy alkalmi károk teljes mértékű kizárását, a fentiekben említett korlátozásokat és kizárásokat a Felhasználóra nem kell alkalmazni. Az ilyen joghatóság alá tartozó helyzet esetén a Cimpress vagy annak alkalmazottai, igazgatói, részvényesei, partnerei, engedélyesek vagy ügynökök felelősségét a törvény által megengedett maximális értékre kell korlátozni.

Megszüntetés

Ön vagy a VistaCreate bármikor felmondhatja a szerződést a jelen feltételek szerint. Ez nem érinti a tervekre vonatkozó jogok átruházását, amelyek mindegyike a VistaCreate kizárólagos tulajdona marad.

A VistaCreate fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint bármikor felfüggessze, kicserélje, módosítsa vagy megszüntesse a Programot, a jelen Szerződést vagy az Ön részvételét a Programban, előzetes értesítéssel vagy anélkül.

A jelen Szerződés a Cimpress jogainak, a felelősség korlátozásának és védelmének a jelen feltételekkel összhangban biztosított korlátozásának és védelmének sérelme nélkül szűnik meg, amely védelem, felelősségkorlátozás és jogok a felmondás után is fennmaradnak.

Alkalmazandó jog

Ezekre a feltételekre New York, USA törvényei vonatkoznak.

A jelen szerződési feltételek hatályossága, értelmezése és érvényesítése, valamint a szerződési feltételek végrehajtásából vagy megszegéséből eredő vagy ehhez kapcsolódó kérdések esetében a New York állam belső törvényei az irányadók (jogi doktrína választásának hivatkozása nélkül). Bármilyen jogcselekmény vagy eljárás, amely ennek a szerződési feltételeknek a hatályosságával, értelmezésével és érvényesítésével kapcsolatos, valamint a szerződési feltételek végrehajtásából vagy megszegéséből eredő vagy ehhez kapcsolódó ügyeket kizárólag a New York államban lévő állami vagy szövetségi bíróságokon indíthatók. A felek elfogadják e bíróságok kizárólagos törvénykezését, lemondva az ilyen helyszínek megfelelőségével vagy kényelmével szembeni minden kifogásról. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló egyezménye nem vonatkozik a jelen szerződési feltételekre, és nem befolyásolja azokat más módon.

Ön vállalja, hogy az Webhelyen történő regisztráció során megadott postai címen kézbesíti és feldolgozza az Önnek címzett összes szükséges értesítést. Ön vállalja, hogy tartózkodik a következőktől:

 • az esküdtszéki tárgyalás folyamatával vagy eredményével kapcsolatos bármely jogtól;
 • a Cimpress-szel szembeni kollektív követelésben való részvételtől vagy annak megszervezésétől a Webhely munkájával, a jelen általános szerződési feltételek rendelkezéseivel vagy az itt figyelembe vett megállapodásokkal kapcsolatban.

Ha a Cimpress kénytelen nemperes bírósághoz fordulni a fizetendő díjak behajtása vagy jogainak érvényesítése érdekében, Ön vállalja, hogy a Cimpress sikeressége esetén megtéríti a Cimpress összes költségét, kifizetését és díját.

Általános rendelkezések

Ön megerősíti, hogy a jelen Szolgáltatói Program feltételein túlmenően megismerte a Webhely Használati Feltételeit és az itt hivatkozott egyéb megállapodásokat, és elfogadja az azokban foglalt korlátozásokat.

A VistaCreate által a jelen vagy kapcsolt megállapodások rendelkezéseinek pontos végrehajtása érdekében végrehajtott intézkedések hiánya nem értelmezhető semmilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondásként.

Ön nem ruházhatja át ezeket a feltételeket és/vagy nem ruházhatja át a feltételekből eredő jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben harmadik félre. A VistaCreate szabadon engedményezheti ezeket a feltételeket és/vagy átruházhatja jogait és kötelezettségeit részben vagy egészben harmadik félre a VistaCreate kizárólagos és abszolút belátása szerint.

Elérhetőség

A jelen dokumentum rendelkezéseivel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a VistaCreate-hez a következő címen: [email protected].

Elismerés

A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ELFOGADÁSÁVAL ÖN ELISMERI, HOGY ELOLVASTA A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKET, MEGÉRTETTE AZOKAT, ÉS LEHETŐSÉGE VOLT FÜGGETLEN JOGI TANÁCSOT KÉRNI, MIELŐTT ELFOGADTA VOLNA AZOKAT. ÖN ELFOGADJA, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK, ÉS ELFOGADJA TOVÁBBÁ, HOGY A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A FELHASZNÁLÓ ÉS A VISTACREATE KÖZÖTTI MEGÁLLAPODÁS TELJES ÉS KIZÁRÓLAGOS NYILATKOZATÁT KÉPEZIK, AMELY A FELHASZNÁLÓ ÉS A VISTACREATE KÖZÖTTI, A JELEN SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK TÁRGYÁVAL KAPCSOLATOS BÁRMELY SZÓBELI VAGY ÍRÁSBELI JAVASLATOT VAGY KORÁBBI MEGÁLLAPODÁST, VALAMINT A FELHASZNÁLÓ ÉS A VISTACREATE KÖZÖTTI BÁRMELY EGYÉB KOMMUNIKÁCIÓT HATÁLYON KIVÜL HELYEZ.

AMENNYIBEN NEM ÉRT EGYET EZEKKEL A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKKEL, AKKOR FEL KELL HAGYNIA A WEBHELY VAGY A WEBHELY BÁRMELY, A JELEN FELTÉTELEK ÁLTAL SZABÁLYOZOTT, FUNKCIÓINAK HASZNÁLATÁVAL; A WEBHELY ÉS FUNKCIÓINAK HASZNÁLATÁVAL HALLGATÓLAGOSAN ELFOGADJA A JELEN FELTÉTELEK VALAMENNYI RENDELKEZÉSÉT.

Jogi nyilatkozat: A dokumentum eredeti, jogilag kötelező érvényű változata angol nyelven íródott, és a nem angol nyelvű felhasználóink iránti tiszteletből lefordítottuk más nyelvekre. Ha bármilyen eltérés van az angol és egy lefordított változat között, az angol változat hatályon kívül helyezi a lefordított változatot.

Utolsó frissítés: 2022. április 27

Ez a cikk nem segített?Írjon nekünk