VISTACREATE

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του Προγράμματος Συνεργατών του VistaCreate («Πρόγραμμα»). Στο πλαίσιο του προγράμματος, οποιοσδήποτε επιλέξιμος χρήστης μπορεί να εγγραφεί στην Ιστοσελίδα ως συνεργάτης, να μεταφορτώσει τα σχέδιά του και να πληρωθεί εάν το VistaCreate αποφασίσει να εξαγοράσει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας του χρήστη στα σχέδια.

Το VistaCreate είναι μέρος του ομίλου εταιρειών Cimpress plc. Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις επωνυμίες που σχετίζονται με το Cimpress στο https://cimpress.com/our-businesses. Το Cimpress plc, μαζί με τις θυγατρικές και τις συνδεδεμένες εταιρείες του, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του VistaCreate, αναφέρεται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ως "Cimpress".

Επιλεξιμότητα και συμμετοχή

Κάθε ενδιαφερόμενος χρήστης του VistaCreate μπορεί να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα. Το VistaCreate μπορεί να εισάγει ορισμένες αρχικές προϋποθέσεις, όπως η αναθεώρηση των οδηγιών, η συμμετοχή στην ομάδα του Facebook, η χρήση μόνο αγγλικού κειμένου, η χρήση σταθερών μορφών κ.λπ.

Στο πλαίσιο της αίτησης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και να υποβάλετε διάφορα δείγματα σχεδίασης προς εξέταση από την ομάδα περιεχομένου του VistaCreate. Η ομάδα περιεχομένου αποφασίζει αν θα εγκρίνει τα σχέδια ή τους χρήστες κατά τη διακριτική της ευχέρεια και διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε σχέδιο ή χρήστη. Το VistaCreate μπορεί επίσης να παραγγείλει συγκεκριμένα σχέδια από τους χρήστες σύμφωνα με τις οδηγίες της ομάδας περιεχομένου του VistaCreate.

Μεταβιβάζετε το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σας στα σχέδια όπως περιγράφεται παρακάτω, και μόλις (i) η υποβολή είναι επιτυχής, (ii) το VistaCreate εγκρίνει τη συμμετοχή σας και (iii) το VistaCreate επιλέγει\n το σχέδιό σας.

Για τους χρήστες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, το VistaCreate μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια να:

 • πραγματοποιεί αλλαγές στις πολιτικές πληρωμών ανά πάσα στιγμή,
 • τροποποιεί τις υφιστάμενες οδηγίες ή να εισάγει πρόσθετες απαιτήσεις για τα σχέδια που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα,
 • παρακολουθεί διπλότυπα, μη επεξεργασμένα σχέδια ή άλλο περιεχόμενο που δεν πληροί τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του VistaCreate,
 • εφαρμόζει βελτιωμένες διαδικασίες ελέγχου, οι οποίες ενδέχεται να επεκτείνουν το κανονικό χρονοδιάγραμμα έγκρισης του VistaCreate,
 • επιβάλει περιορισμούς στους χρήστες που ανεβάζουν σχέδια που δεν πληρούν τις οδηγίες και τις απαιτήσεις του VistaCreate. Τέτοιοι περιορισμοί περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, την ειδοποίηση, την ανάκληση ορισμένων προνομίων και την αναστολή ή τον τερματισμό της συμμετοχής του χρήστη στο Πρόγραμμα.

Πληρωμές

Τα σχέδια θα αξιολογηθούν με βάση διάφορους παράγοντες, οι οποίοι, μεταξύ άλλων, μπορεί να περιλαμβάνουν τη συμμόρφωση με τις οδηγίες, τη σύνθεση, την τυπογραφία, τη χρωματική σύνθεση και τον συνδυασμό των στοιχείων του σχεδίου μεταξύ τους.

Θα μπορείτε να κάνετε ανάληψη των χρημάτων μέσω διαφόρων προμηθευτών πληρωμών που είναι διαθέσιμοι στο VistaCreate, υπό την προϋπόθεση ότι το ελάχιστο ποσό ανάληψης υπερβαίνει τα $50. Είναι δυνατή η ανάληψη μόνο του πλήρους ποσού που υπάρχει στο υπόλοιπο τη στιγμή της αίτησης.

Η πληρωμή σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις είναι η μοναδική αμοιβή που οφείλεται από το VistaCreate για την αγορά σχεδίων. Το VistaCreate δεν θα είναι υπεύθυνο για τυχόν αμοιβές, έξοδα, προμήθειες, ζημιές, δικαιώματα ή άλλες πληρωμές σε εσάς ή σε τρίτους, είτε προκύπτουν πριν από τη δημιουργία σχεδίων είτε ως αποτέλεσμα της εμπορικής εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων πληρωμών σε οργανισμούς ή εταιρείες που συλλέγουν ή διαχειρίζονται δικαιώματα εκ μέρους των δημιουργών.

Το VistaCreate ενδέχεται να παρακρατήσει φόρους από την αποζημίωση σας, ανάλογα με τη χώρα προέλευσής σας, τις πληροφορίες που παρέχονται από εσάς ή τις φορολογικές αρχές ή άλλους παράγοντες. Το VistaCreate μπορεί επίσης να αλλάξει τους όρους πληρωμής κατά την απόλυτη διακριτική του ευχέρεια ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Υποβάλλοντας τα σχέδιά σας στο VistaCreate, συμφωνείτε ότι μετά την έγκριση του VistaCreate θα πουλήσετε, εκχωρήσετε, μεταβιβάσετε και μεταφέρετε στο VistaCreate αμετάκλητα όλα τα πνευματικά δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντά σας στα ακόλουθα (συλλογικά, "Αποκτηθέντα Δικαιώματα"):

 • υποβληθέντα σχέδια, εικόνες, ήχοι, εικονογραφήσεις, βίντεο, φωτογραφίες, διανυσματικά αρχεία ή άλλα στοιχεία που ενσωματώνονται σε αυτά, μαζί με τυχόν ηλεκτρονικά αρχεία που τα περιγράφουν και τα ορίζουν, τυχόν βοηθητικά γραφικά ή/και άλλες σταθερές ή κινούμενες εικόνες ή ήχους που χρησιμοποιούνται για την αναπαράστασή τους, και πληροφορίες σχετικά με αυτά, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του συγγραφέα, της ημερομηνίας δημιουργίας και άλλων δεδομένων (συλλογικά, τα «Σχέδια»),
 • όλες οι άδειες, και παρόμοια συμβατικά δικαιώματα ή άδειες, είτε αποκλειστικές είτε μη αποκλειστικές, που σχετίζονται με οποιοδήποτε από τα Σχέδια,
 • όλα τα δικαιώματα, οι αμοιβές, το εισόδημα, οι πληρωμές και άλλα έσοδα τώρα ή στο εξής οφειλόμενα ή πληρωτέα σε εσάς σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα,
 • όλες οι αξιώσεις και οι αιτίες αγωγής σε σχέση με οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα, είτε προκύπτουν πριν, είτε μετά την ημερομηνία του παρόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων και αξιώσεων για αποζημίωση, αποκατάσταση και ασφαλιστικά μέτρα και άλλα νομικά και δίκαια μέτρα για κάθε παρελθούσα, παρούσα, και μελλοντική παράβαση, αποδυνάμωση, παραβίαση, ρήξη ή αθέτηση, και
 • όλα τα άλλα δικαιώματά σας, προνόμια και προστασίες κάθε είδους που απορρέουν από οποιοδήποτε από τα παραπάνω και προβλέπονται από οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, συνθήκη ή άλλη διεθνή σύμβαση σε όλο τον κόσμο.

Εάν απαιτηθεί από το VistaCreate, θα πρέπει επίσης να υπογράψετε και να παραδώσετε τέτοια πρόσθετα έγγραφα, όργανα, μεταβιβάσεις και διαβεβαιώσεις και να προβείτε σε περαιτέρω ενέργειες που μπορεί να απαιτηθούν εύλογα για την εκτέλεση των διατάξεων του παρόντος και την υλοποίηση των συναλλαγών που προβλέπονται στο παρόν και των εγγράφων που πρέπει να παραδοθούν στο πλαίσιο του παρόντος.

Χωρίς περιορισμό των προαναφερθέντων, κατόπιν αιτήματος του VistaCreate, θα εκτελέσετε και θα παραδώσετε στο VistaCreate, με έξοδα του VistaCreate, τέτοιες αναθέσεις και άλλα έγγραφα, πιστοποιητικά και μέσα σε μορφή εύλογα ικανοποιητική για το VistaCreate και κατάλληλη για κατάθεση στο Γραφείο Πνευματικών Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Πολιτειών και σε άλλες κρατικές αρχές καταγραφής σε όλες τις ισχύουσες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένης της νομιμοποίησης, της συμβολαιογραφικής πράξης, της προξενίας, της apostille, της μεταβίβασης πνευματικών δικαιωμάτων και της ανάθεσης στο VistaCreate όλων των δικαιωμάτων, του τίτλου και των συμφερόντων στα Αποκτηθέντα Δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Θα λάβετε τα εν λόγω μέτρα και ενέργειες και θα παρέχετε την εν λόγω συνεργασία και βοήθεια στο VistaCreate και τους διαδόχους, τους εκδοχείς και τους νόμιμους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης της εκτέλεσης και παράδοσης οποιωνδήποτε ένορκων βεβαιώσεων, δηλώσεων, όρκων, εκθέσεων, αναθέσεων, εξουσιοδοτήσεων ή άλλων εγγράφων, όπως μπορεί να είναι ευλόγως απαραίτητο για την πραγματοποίηση, την απόδειξη ή την τελειοποίηση της ανάθεσης των Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων στο VistaCreate ή σε οποιονδήποτε από τους διαδόχους ή εκδοχείς του VistaCreate.

Εγγυήσεις και δηλώσεις των συνεργατών

Με τη μεταφόρτωση των σχεδίων σας, δηλώνετε και εγγυάστε ότι οι δηλώσεις που περιέχονται σε αυτήν την ενότητα είναι αληθείς και σωστές από την ημερομηνία φόρτωσης και δεν περιέχουν καμία αναληθή δήλωση ουσιωδών γεγονότων ή παραλείπουν οποιοδήποτε ουσιαστικό γεγονός που είναι απαραίτητο για να μην είναι οι δηλώσεις παραπλανητικές βάσει των συνθηκών κάτω από τις οποίες έγιναν.

 • Εξουσιοδότηση. Εκτελεστότητα. Έχετε το πλήρες δικαίωμα, την εξουσία και την εξουσιοδότηση να συνάψετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και να εκπληρώσετε τις υποχρεώσεις σας βάσει του παρόντος. Η εκτέλεση, η παράδοση και η απόδοση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων έχουν εξουσιοδοτηθεί δεόντως από όλες τις απαραίτητες οργανωτικές ενέργειες και, μόλις εγκριθούν τα σχέδια από το VistaCreate, οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις θα συνιστούν νομική, έγκυρη και δεσμευτική υποχρέωση εκτελεστή εναντίον σας.
 • Καμία σύγκρουση. Συναινέσεις. Η εκτέλεση, η παράδοση και η απόδοσή σας υπό αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, καθώς και η ολοκλήρωση των συναλλαγών που προβλέπονται με το παρόν, δεν:
  • παραβιάζουν ή έρχονται σε σύγκρουση με το πιστοποιητικό ίδρυσης, τους κανονισμούς ή άλλα οργανωτικά έγγραφα,
  • παραβιάζουν ή έρχονται σε σύγκρουση με οποιαδήποτε απόφαση, εντολή, διάταγμα, καταστατικό, νόμο, διάταγμα, κανόνα ή κανονισμό,
  • συγκρούονται με ή οδηγούν (με ή χωρίς προειδοποίηση ή παρέλευση χρόνου ή και τα δύο) σε παραβίαση ή αθέτηση, ή δημιουργούν δικαίωμα καταγγελίας, επιτάχυνσης ή τροποποίησης οποιασδήποτε υποχρέωσης ή απώλειας οποιουδήποτε οφέλους βάσει οποιασδήποτε σύμβασης ή άλλου μέσου στο οποίο υπόκεινται οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε από τα Αποκτηθέντα Δικαιώματα, ή
  • οδηγούν στη δημιουργία ή την επιβολή οποιουδήποτε βάρους επί των Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων,
  Δεν απαιτείται καμία συγκατάθεση, έγκριση, παραίτηση ή εξουσιοδότηση από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε κυβερνητικής αρχής) σε σχέση με την εκτέλεση, παράδοση και απόδοση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από εσάς ή για να μπορέσει το VistaCreate να καταχωρήσει, να αποκτήσει και να χρησιμοποιήσει τα Αποκτηθέντα Δικαιώματα.
 • Ιδιοκτησία. Σας ανήκουν όλα τα δικαιώματα, οι τίτλοι και τα συμφέροντα επί των Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων, απαλλαγμένα από εμπράγματα βάρη, δικαιώματα ασφαλείας και άλλα βάρη. Συμμορφώνεστε πλήρως με όλες τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα Αποκτηθέντα Δικαιώματα και την κυριότητα και χρήση τους.
 • Εγγραφές και Αιτήσεις. Δεν υποβάλατε καμία αίτηση και δεν έχετε καταχωρίσει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα σχέδια ή τα Αποκτηθέντα δικαιώματα.
 • Εγκυρότητα και Εκτελεστότητα. Τα Αποκτηθέντα Δικαιώματα είναι έγκυρα, ισχύοντα και εκτελεστά σε όλες τις ισχύουσες δικαιοδοσίες και δεν υπόκεινται σε καμία εκκρεμή ή απειλούμενη αμφισβήτηση ή αξίωση για το αντίθετο. Δεν έχει συμβεί ή υπάρχει κανένα γεγονός ή περίσταση (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε αδυναμίας άσκησης επαρκούς ποιοτικού ελέγχου ή οποιασδήποτε ανάθεσης χωρίς τη συνοδευτική υπεραξία) που να έχει ως αποτέλεσμα ή εύλογα να αναμένεται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη οποιωνδήποτε Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων.
 • Μη παραβίαση. Η εγγραφή, η ιδιοκτησία και η άσκηση των Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων από το VistaCreate δεν παραβίασε και δεν παραβιάζει ή καταπατά με άλλο τρόπο: (i) τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλη πνευματική ιδιοκτησία ή ιδιοκτησιακό δικαίωμα οποιουδήποτε προσώπου, και (ii) το δικαίωμα ιδιωτικότητας ή δημοσιότητας, οποιαδήποτε υποχρέωση εμπιστευτικότητας ή δημιουργία οποιασδήποτε άλλης ευθύνης σε αδικοπραξία. Τα σχέδια συνοδεύονται από άδειες των μοντέλων ή της ιδιοκτησίας που απεικονίζεται στα σχέδια, έτσι επιτρέπεται ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων και η επιβολή των εγγυήσεων που αναφέρονται στο παρόν.
 • Νομικές Ενέργειες. Δεν υπάρχουν ενέργειες (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διαδικασίας ανακοπής ή ακύρωσης) διευθετημένες, εκκρεμείς ή απειλούμενες:
  • για οποιαδήποτε παραβίαση, υπεξαίρεση, αποδυνάμωση ή άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου με βάση τη χρήση ή την εκμετάλλευση οποιωνδήποτε Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων,
  • για αμφισβήτηση της εγκυρότητας, της εκτελεστότητας, της δυνατότητας εγγραφής ή της ιδιοκτησίας οποιωνδήποτε Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων σας σε σχέση με αυτά, ή
  • από εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος που ισχυρίζεται οποιαδήποτε παραβίαση ή άλλη παράβαση από οποιονδήποτε τρίτο οποιωνδήποτε Αποκτηθέντων Δικαιωμάτων.

Αποζημίωση

Κατά την αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να αποδεσμεύσετε το Cimpress, το δίκτυο συνεργατών του, τους συνεργάτες του και τους αντίστοιχους διευθυντές, υπαλλήλους, μετόχους, πράκτορες (όλοι μαζί "η πλευρά VistaCreate") από προβλήματα προς και από τέτοιες αξιώσεις, ευθύνες, απώλειες, ζημιές, έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών εξόδων) τα οποία επιβάρυναν την πλευρά του VistaCreate, ως αποτέλεσμα, ή σε σχέση με, οποιαδήποτε παραβίαση ή υποψία παραβίασης από εσάς, ή οποιονδήποτε άλλο λειτουργεί εκ μέρους σας, προς κάποιον από τους όρους και προϋποθέσεις.

Το Cimpress διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει τον έλεγχο και την υπεράσπιση οποιουδήποτε ζητήματος με δικά σας έξοδα. Σε αυτή την περίπτωση, συμφωνείτε να συνεργαστείτε με την υπεράσπιση του Cimpress σε περίπτωση τέτοιας αξίωσης.

Ένδικα μέσα

Αναγνωρίζετε ότι:

 • η παραβίαση ή απειλούμενη παραβίαση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις ή τις εγγυήσεις σας βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων θα προκαλούσε ανεπανόρθωτη βλάβη στο Cimpress για την οποία οι χρηματικές αποζημιώσεις δεν θα ήταν επαρκής επανόρθωση, και
 • σε περίπτωση παραβίασης ή επαπειλούμενης παραβίασης οποιωνδήποτε τέτοιων υποχρεώσεων ή εγγυήσεων, το Cimpress, εκτός από οποιαδήποτε και όλα τα άλλα δικαιώματα και ένδικα μέσα που μπορεί να είναι διαθέσιμα σε αυτό το μέρος νομικά, με δικαιοσύνη ή με άλλο τρόπο σε σχέση με αυτήν την παράβαση, θα δικαιούται δίκαια ελάφρυνση, συμπεριλαμβανομένου περιοριστικού διατάγματος, ασφαλιστικών μέτρων, ειδικής εκτέλεσης και οποιασδήποτε άλλης ελάφρυνσης που μπορεί να είναι διαθέσιμη από αρμόδιο δικαστήριο, χωρίς καμία απαίτηση να:
  • καταθέσει εγγύηση ή άλλο τίτλο, ή
  • αποδείξει τις πραγματικές ζημίες ή ότι οι χρηματικές αποζημιώσεις δεν θα προσφέρουν επαρκή επανόρθωση.

Περιορισμός ευθύνης

ΣΤΟΝ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ CIMPRESS, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ, ΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ, ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗ, ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ, ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΗ Ή ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΑΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΕΣΟΔΩΝ, ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ, ΥΠΕΡΑΞΙΑ, ΑΛΛΑ ΟΦΕΛΗ, ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΑΙΤΗΜΑΤΑ, ΚΙΝΗΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΑ ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ CIMPRESS ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΛΟΓΩ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ Ή ΑΛΛΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, ΒΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΕ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΝΟΜΟΥ, ΑΜΕΛΕΙΑ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ του Cimpress ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ Ή ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΚΑ ΔΟΛΑΡΙΑ ΗΠΑ ($10,00).

Εάν οι ισχύοντες νόμοι και οι κανονικές πράξεις δεν επιτρέπουν την εξαίρεση της ευθύνης και του εξ’ολοκλήρου περιορισμού για έμμεσες ή περιστασιακές ζημίες, όλοι οι προαναφερθέντες περιορισμοί και οι εξαιρέσεις δεν ισχύουν για τον Χρήστη. Σε περίπτωση που μία κατάσταση εμπίπτει στην εν λόγω δικαιοδοσία, η ευθύνη του Cimpress ή οποιουδήποτε εργαζομένου, διευθυντή, μετόχου, συνεργάτη, κατόχου άδειας ή πράκτορα περιορίζεται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

Λύση συμφωνίας

Είτε εσείς είτε το VistaCreate είστε ελεύθεροι να τερματίσετε τη συμφωνία σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή. Αυτό δεν επηρεάζει τη μεταβίβαση δικαιωμάτων στα σχέδια, τα οποία θα παραμείνουν αποκλειστικά στην ιδιοκτησία του VistaCreate.

Το VistaCreate διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση του να αναστείλει, να αλλάξει, να τροποποιήσει ή να καταργήσει το Πρόγραμμα, την παρούσα Συμφωνία ή τη συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα, ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς προειδοποίηση.

Η παρούσα Συμφωνία θα τερματιστεί χωρίς παρεκκλίσεις ή παραβίαση των δικαιωμάτων του Cimpress, περιορισμούς και υπεράσπιση των υποχρεώσεων που παρέχονται σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, των οποίων η υπεράσπιση, οι περιορισμοί υποχρεώσεων και τα δικαιώματα επιβιώνουν της λήξης της.

Ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπονται και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιρουμένων των κανόνων επιλογής δικαίου.

Η ισχύς, η ερμηνεία και η εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και τα συναφή θέματα διέπονται από τους εσωτερικούς νόμους της Πολιτείας της Νέας Υόρκης (χωρίς αναφορά στην επιλογή του νόμου). Οποιαδήποτε νομική ενέργεια ή διαδικασία σχετικά με την ισχύ, την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, ζητήματα που προκύπτουν από ή σχετίζονται με την εκτέλεση ή παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων και συναφή θέματα, παραπέμπεται αποκλειστικά στα Πολιτειακά ή Ομοσπονδιακά δικαστήρια που εδρεύουν στην Πολιτεία και Κομητεία της Νέας Υόρκης. Όλα τα συμβαλλόμενα μέρη συναινούν στην αποκλειστική δικαιοδοσία αυτών των δικαστηρίων, παραιτούμενα από τυχόν αντιρρήσεις σχετικά με την ορθότητα ή την ευκολία των εν λόγω χώρων. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη Διεθνή Πώληση Αγαθών δεν εφαρμόζεται ή δεν επηρεάζει με οποιονδήποτε άλλο τρόπο τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Συμφωνείτε να χειρίζεστε και να επεξεργάζεστε όλες τις απαραίτητες ειδοποιήσεις που αποστέλλονται ταχυδρομικώς στη διεύθυνση που έχετε δώσει κατά την εγγραφή στην Ιστοσελίδα. Συμφωνείτε να απέχετε από:

 • οποιαδήποτε δικαιώματα μπορεί να έχετε και σχετίζονται με τη διαδικασία ή το αποτέλεσμα δικαστικής απόφασης,
 • τη συμμετοχή ή την οργάνωση οποιασδήποτε συλλογικής αξίωσης εναντίον του Cimpress σχετικά με τις δραστηριότητες του Cimpress, τις διατάξεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων ή οποιασδήποτε συμφωνίας αναφέρεται σε αυτούς.

Εάν το Cimpress υποχρεωθεί να πάει σε μη διαιτητικό δικαστήριο για τη συλλογή τυχόν πληρωτέων ποσών ή για την επιβολή των δικαιωμάτων του, συμφωνείτε να αποζημιώσετε το Cimpress για όλες τις δαπάνες, τις πληρωμές και τις αμοιβές στην περίπτωση που το Cimpress επιτύχει.

Γενικές διατάξεις

Επιβεβαιώνετε ότι, εκτός από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις του Προγράμματος Συνεργατών, έχετε εξοικειωθεί με τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας και τα άλλα συμφωνητικά που αναφέρονται εδώ, και συμφωνείτε με τους περιορισμούς που θέτουν.

Η απουσία ενεργειών από πλευράς του VistaCreate για την οργάνωση ή τον έλεγχο της ακριβούς εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος ή σχετικών συμφωνητικών δεν πρέπει και δεν μπορεί να ερμηνευτεί ως αποποίηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων ή διατάξεων.

Δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να μεταφέρετε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που έχετε βάσει των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, εξ’ολοκλήρου ή μερικώς, σε τρίτους. Το VistaCreate μπορεί ελεύθερα να εκχωρήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή/και να μεταφέρει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, εξ’ολοκλήρου ή μερικώς, σε τρίτους κατά την αποκλειστική και απόλυτη ευχέρεια του VistaCreate.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου, επικοινωνήστε με το VistaCreate στο [email protected].

Επιβεβαίωση

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ, ΚΑΙ ΕΙΧΑΤΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΙΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ Η ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ VISTACREATE, Η ΟΠΟΙΑ ΥΠΕΡΙΣΧΥΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ Ή ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Ή ΓΡΑΠΤΗ, ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟΥ VISTACREATE ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΠΟΥ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΣ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ.

Αποποίηση: Η πρωτότυπη, νομικά κατοχυρωμένη έκδοση του παρόντος εγγράφου είναι γραμμένη στα αγγλικά, και έχει μεταφραστεί σε άλλες γλώσσες για τη διευκόλυνση των χρηστών που δεν μιλούν αγγλικά. Για τυχόν αποκλίσεις μεταξύ της αγγλικής και της μεταφρασμένης έκδοσης, η αγγλική έκδοση υπερισχύει της μεταφρασμένης έκδοσης.

Τελευταία ενημέρωση: 8 Αυγούστου 2023

Δεν σας βοήθησε το άρθρο;Επικοινωνήστε με την υποστήριξη