VISTACREATE

PODMÍNKY PROGRAMU PŘISPĚVATELŮ

Tyto smluvní podmínky upravují vaše používání programu Přispěvatelé VistaCreate' ("Program"). V rámci programu se může každý oprávněný uživatel zaregistrovat na stránkách jako přispěvatel, nahrát návrhy uživatele a dostat zaplaceno, pokud se vistaCreate rozhodne koupit právo duševního vlastnictví uživatele k návrhům a k nim.

VistaCreate je součástí skupiny společností Cimpress plc. Seznam všech přidružených značek Cimpress naleznete na adrese https://cimpress.com/our-businesses. Cimpress plc, společně se svými dceřinými a přidruženými společnostmi, mimo jiné včetně VistaCreate, je v těchto podmínkách označována jako "Cimpress".

Způsobilost a účast

Každý uživatel VistaCreate, který má zájem, může požádat o účast v programu. VistaCreate může zavést určité počáteční předpoklady pro aplikaci, jako je přezkoumání pokynů, připojení ke skupině Facebook, používání pouze anglického textu, použití pevných formátů atd.

Součástí přihlášky je vytvoření a odeslání několika ukázek návrhů, které posoudí obsahový tým VistaCreate. Obsahový tým rozhoduje o schválení návrhů nebo uživatelů podle vlastního uvážení a vyhrazuje si právo odmítnout jakýkoli návrh nebo uživatele. VistaCreate si také může objednat konkrétní návrhy od uživatelů na základě zadání připravených týmem pro obsah VistaCreate.

Převádíte svá práva duševního vlastnictví k návrhům, jak je popsáno níže, jakmile (i) dojde k převodu je podání úspěšné, (ii) společnost VistaCreate schválí vaši účast a (iii) společnost VistaCreate vybere vaše návrhy.

Pro uživatele, kteří se účastní Programu, může společnost VistaCreate dle vlastního uvážení:

 • kdykoli zavést změny platebních zásad;
 • změnit stávající pokyny nebo zavést další požadavky na návrhy, které se účastní programu;
 • sledovat duplikáty, neupravené návrhy nebo jiný obsah, který nesplňuje pokyny a požadavky společnosti VistaCreate;
 • použít rozšířené postupy přezkoumání, které mohou prodloužit běžnou lhůtu pro schválení ve VistaCreate;
 • uložit určitá opatření uživatelům, kteří nahrají návrhy, které nesplňují pokyny a požadavky společnosti VistaCreate. Tato omezení zahrnují mimo jiné upozornění, odebrání určitých oprávnění a pozastavení nebo ukončení účasti uživatele v programu.

Platby

Návrhy budou hodnoceny podle různých faktorů, které mohou mimo jiné zahrnovat soulad se stručnými informacemi, kompozicí, typografií, barevným schématem a kombinací designových prvků.

Získané prostředky si budete moci vybrat prostřednictvím všech prodejců platebních služeb dostupných na VistaCreate, pokud minimální částka výběru přesáhne 50 USD. Je možné vybrat pouze celou částku, která je na zůstatku v době žádosti.

Platba podle těchto podmínek je jedinou odměnou splatnou od společnosti VistaCreate za nákup návrhů. VistaCreate nenese odpovědnost za žádné poplatky, výdaje, provize, škody, licenční poplatky nebo jiné platby vám nebo třetím stranám, ať už vznikly před vytvořením návrhů nebo v důsledku jejich komerčního využití, včetně plateb jakýmkoli organizacím nebo společnostem, které vybírají nebo spravují licenční poplatky jménem tvůrců.

VistaCreate může z vaší kompenzace srazit daně v závislosti na vaší zemi původu, informacích poskytnutých vámi nebo daňovými úřady nebo jiných faktorech. VistaCreate může také změnit platební podmínky podle vlastního uvážení a kdykoli s předchozím upozorněním nebo bez něj.

Práva duševního vlastnictví

Odesláním svých návrhů společnosti VistaCreate souhlasíte s tím, že po schválení společnosti VistaCreate neodvolatelně prodáte, postoupíte, převedete a předáte společnosti VistaCreate veškerá svá autorská práva, nároky a podíly na následujících (souhrnně "Získaná práva"):

 • předložené návrhy, obrázky, zvuky, ilustrace, videa, fotografie, vektorové soubory nebo jiné prvky v nich obsažené, spolu s jakýmikoli elektronickými soubory, které je popisují a definují, jakoukoli podpůrnou grafikou a/nebo jinými statickými nebo pohyblivými obrázky či zvuky použitými k jejich reprezentaci a informacemi o nich, mimo jiné včetně autora, data, kdy byly vytvořeny, a dalších údajů (souhrnně, "průmyslové vzory");
 • všechny licence a podobná smluvní práva či povolení, ať už výhradní nebo nevýhradní, týkající se kteréhokoli z průmyslových vzorů;
 • veškeré licenční poplatky, příjmy, platby a další výnosy, které vám mají být splatné v souvislosti s výše uvedeným;
 • všechny nároky a žalobní důvody týkající se kteréhokoli z výše uvedených, ať už vznikly před, k datu nebo po datu této smlouvy, včetně všech práv a nároků na náhradu škody, restituce a soudního příkazu a jiných právních a spravedlivých nápravných opatření za minulé, současné a budoucí porušení, rozmělnění, porušení nebo neplnění; a
 • všechna vaše další práva, výsady a ochrany jakéhokoli druhu vyplývající z výše uvedeného stanoveného jakýmkoli platným zákonem, smlouvou nebo jinou mezinárodní úmluvou po celém světě.

Pokud to VistaCreate vyžaduje, musíte také provést a dodat takové dodatečné dokumenty, nástroje, převody a ujištění a podniknout takové další kroky, které mohou být přiměřeně požadovány k provedení ustanovení této smlouvy a provedení transakcí uvedených v tomto dokumentu a dokumentů, které mají být dodány podle této smlouvy.

Aniž by bylo omezeno výše uvedené, na žádost společnosti VistaCreate provedete a doručíte společnosti VistaCreate na náklady společnosti VistaCreate takové postoupení a další dokumenty, certifikáty a nástroje převodu ve formě přiměřeně uspokojivé pro společnost VistaCreate a vhodné pro podání u Úřadu pro autorská práva Spojených států a dalších vládních orgánů pro záznamy ve všech příslušných jurisdikcích (včetně legalizace), notářské ověření, konzulalizace, apostila, převod autorských práv a svěření VistaCreate všechna práva, nároky a podíly na nabytých právech v souladu s platnými právními předpisy. Budete podnikat takové kroky a poskytovat takovou spolupráci a pomoc společnosti VistaCreate a jejím nástupcům, postupníkům a právním zástupcům, včetně provádění a doručování jakýchkoli místopřísežných prohlášení, prohlášení, přísah, exponátů, postoupení, plných mocí nebo jiných dokumentů, které mohou být přiměřeně nezbytné k provedení, prokázání nebo zdokonalení postoupení nabytých práv společnosti VistaCreate, nebo některého z nástupců nebo postupníků společnosti VistaCreate.

Záruky a prohlášení přispěvatelů

Nahráním svých návrhů prohlašujete a zaručujete, že prohlášení obsažená v této části jsou pravdivá a správná k datu nahrání a neobsahují žádné nepravdivé prohlášení o podstatné skutečnosti ani nevynechávají žádnou podstatnou skutečnost nezbytnou k tomu, aby prohlášení nebyla zavádějící za okolností, za kterých byla učiněna.

 • Autorita; Vymahatelnost. Máte plné právo, pravomoc a oprávnění uzavírat tyto podmínky a plnit své povinnosti podle nich. Provedení, dodání a plnění těchto podmínek bylo řádně schváleno všemi nezbytnými organizačními opatřeními a jakmile budou návrhy schváleny společností VistaCreate, budou tyto podmínky představovat právní, platný a závazný závazek vymahatelný vůči vám.
 • Žádné konflikty; souhlasy. Vaše provedení, dodání a plnění podle těchto podmínek a dokončení transakcí zamýšlených tímto způsobem:
  • porušovat nebo rozporovat výpis z obchodního rejstříku, stanovy nebo jiné organizační dokumenty;
  • porušovat nebo porušovat jakýkoli rozsudek, příkaz, vyhlášku, zákon, zákon, vyhlášku, pravidlo nebo nařízení;
  • v rozporu s jakýmkoli porušením nebo nedodržením jakéhokoli závazku či ztrátou jakéhokoli závazku a ztráty jakékoli výhody podle libovolné smlouvy nebo jiného nástroje, kterým tyto smluvní podmínky či některá ze získaných práv podléhají, nebo k jejich vzniku (s výpovědí nebo bez upozornění nebo uplynutí lhůty nebo obojího) nebo k tomu, že vzniknou právo na ukončení, zrychlení nebo změnu jakéhokoli závazku nebo ztráty jakékoli výhody; nebo
  • vést k vytvoření nebo uložení jakýchkoli břemen na nabytých práv.
  Není vyžadován žádný souhlas, schválení, zřeknutí se práv nebo autorizace, abyste získali od jakékoli osoby nebo subjektu (včetně jakéhokoli vládního orgánu) v souvislosti s vaším provedením, dodáním a plněním těchto podmínek nebo aby bylo společnosti VistaCreate umožněno zaregistrovat, vlastnit a používat získaná práva.
 • Vlastnictví. Vlastníte všechna práva, nároky a podíly v nabytých právech, bez zástavních práv, bezpečnostních zájmů a dalších břemen. Plně dodržujete všechny zákonné požadavky vztahující se na nabytá práva a jejich vlastnictví a používání.
 • Registrace a aplikace. Nepodali jste žádnou žádost a nezaregistrovali jste žádná práva duševního vlastnictví k návrhům ani nabytým právům.
 • Platnost a vymahatelnost. Nabytá práva jsou platná, existující a vymahatelná ve všech příslušných jurisdikcích a nepodléhají žádnému nevyřízenému nebo hrozícímu napadení nebo nároku na opak. Žádná událost nebo okolnost (včetně jakéhokoli neprovedení adekvátní kontroly kvality nebo jakéhokoli hrubého postoupení bez doprovodné dobré vůle) nenastala ani neexistuje, která by vedla nebo by se dalo rozumně očekávat, že povede k opuštění jakýchkoli nabytých práv.
 • Neporušení. Registrace, vlastnictví a výkon nabytých práv společností VistaCreate neporušovala a nebude porušovat ani jinak narušovat: (i) autorská práva, ochranné známky nebo jiné duševní vlastnictví či vlastnická práva jakékoli osoby; a (ii) právo na soukromí či publicitu, jakýkoli závazek mlčenlivosti nebo zakládat jakoukoli jinou odpovědnost za občanskoprávní delikt. Vzory jsou doprovázeny uvolněním z modelů nebo k majetku zobrazenému v návrzích, které opravňují k převodu práv a vymáhání záruk uvedených v tomto dokumentu.
 • Právní kroky. Neexistují žádné žaloby (včetně jakéhokoli námitkového nebo zrušovacího řízení), které by byly vyřešeny, nevyřízeny nebo ohroženy:
  • údajné jakékoli porušení, zneužití, rozmělnění nebo jiné porušení práv duševního vlastnictví jakékoli třetí strany na základě použití nebo využití jakýchkoli nabytých práv;
  • zpochybnění platnosti, vymahatelnosti, registrovatelnosti nebo vlastnictví jakýchkoli nabytých práv nebo vašich práv v souvislosti s nimi; nebo
  • vámi nebo jakoukoli třetí stranou, která tvrdí, že došlo k porušení nebo jinému narušení jakýchkoli nabytých práv jakoukoli třetí stranou.

Odškodnění

Souhlasíte s těmito podmínkami a ujednáními souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a podporovat společnost Cimpress, její přidružené společnosti, přispěvatele a jejich příslušné ředitele, úředníky, zaměstnance, akcionáře, partnery a agenty (souhrnně "strany VistaCreate") bez škody před a proti všem nárokům, odpovědnosti, ztrátám, škodám, nákladům a výdajům (včetně přiměřených právních poplatků) vzniklým na kterékoli straně VistaCreate v důsledku, nebo v souvislosti s jakýmkoli porušením nebo údajným porušením jakékoli části těchto podmínek vámi nebo kýmkoli jednajícím vaším jménem.

Cimpress si vyhrazuje právo převzít kontrolu a obhajobu jakékoli záležitosti nebo od vás požadovat náhradu nebo odškodnění na vaše náklady. V takovém případě souhlasíte se spoluprací s obhajobou společnosti Cimpress v případě takového nároku.

Spravedlivé opravné prostředky

Berete na vědomí, že:

 • porušení nebo hrozící porušení některé z vašich povinností nebo záruk podle těchto podmínek by společnosti Cimpress způsobilo nenapravitelnou újmu, pro kterou by peněžní náhrada škody nebyla adekvátní nápravou; a
 • pokud dojde k porušení nebo hrozícímu porušení takových povinností či záruk, bude mít společnost Cimpress kromě jakýchkoli dalších práv a opravných prostředků, které může mít tato strana k dispozici ze zákona, na základě spravedlnosti nebo jinak v souvislosti s takovým porušením, nárok na spravedlivou nápravu, včetně soudního zákazu, soudního příkazu, konkrétního plnění, a jakékoli jiné opravné prostředky, které mohou být k dispozici u soudu příslušné jurisdikce, aniž by bylo nutné:
  • zaúčtování dluhopisu nebo jiného cenného papíru; nebo
  • prokázat skutečnou škodu nebo to, že peněžní náhrada škody neposkytne odpovídající nápravu.

Omezení odpovědnosti

V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU POVOLENÉM PLATNÝMI ZÁKONY NEBUDE SPOLEČNOST CIMPRESS, JEJÍ ZAMĚSTNANCI, VEDENÍ, PARTNEŘI, AKCIONÁŘI A ZÁSTUPCI ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ ODPOVĚDNÍ ZA ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ, REPRESIVNÍ, SPOLÉHAJÍCÍ SE NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, MIMO JINÉ VČETNĚ JAKÉKOLI NÁHRADY ČI ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI SE ZTRÁTOU PODNIKÁNÍ, ZTRÁTOU POTENCIÁLNÍHO ZISKU NEBO PŘÍJMŮ, OČEKÁVANÝCH PRODEJŮ, DOBRÉ VŮLE, JINÉ VÝHODY, ŠKODY VZNIKLÉ V SOUVISLOSTI S JINÝMI FINANČNÍMI ZTRÁTAMI V SOUVISLOSTI S NÁROKY JAKÉHOKOLI DRUHU, PETICEMI, ŽALOBAMI NEBO JINÝMI UDÁLOSTMI VYPLÝVAJÍCÍMI Z TĚCHTO PODMÍNEK NEBO S NIMI SOUVISEJÍCÍMI, A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST CIMPRESS BYLA UPOZORNĚNA NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD BEZ OHLEDU NA TO, ZDA K UDÁLOSTI A SELHÁNÍ DOŠLO Z DŮVODU PORUŠENÍ DUŠEVNÍHO NEBO JINÉHO MAJETKU, BYLA ZALOŽENA NA PORUŠENÍ ZÁKONA, NEDBALOSTI, SMLUVNÍCH ZÁVAZCÍCH NEBO JINÝCH PODOBNÝCH PŘÍČINÁCH A SITUACÍCH.

S VÝJIMKOU V SOUVISLOSTI S PLATEBNÍMI POVINNOSTMI PODLE TĚCHTO PODMÍNEK JE CELKOVÝ MAXIMÁLNÍ ZÁVAZEK A ODPOVĚDNOST společnosti Cimpress ZA VŠECHNY NÁROKY VYPLÝVAJÍCÍ Z TÉTO SMLOUVY NEBO V SOUVISLOSTI S NÍ OMEZENA NA DESET AMERICKÝCH DOLARŮ (10,00 USD).

Pokud účinné zákony a běžné činy neumožňují vyloučení odpovědnosti a omezení v plném rozsahu za nepřímé nebo náhodné škody, nebudou se na uživatele vztahovat všechna výše uvedená omezení a vyloučení. V případě situace spadající do této jurisdikce je odpovědnost společnosti Cimpress nebo kteréhokoli z jejích zaměstnanců, ředitelů, akcionářů, partnerů, držitelů licencí nebo zástupců omezena na maximální hodnotu povolenou zákonem.

Ukončení

Vy nebo VistaCreate můžete smlouvu podle těchto podmínek kdykoli ukončit. To nemá vliv na převod práv k průmyslovým vzorům, z nichž všechny zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti VistaCreate.

VistaCreate si vyhrazuje právo dle svého uvážení pozastavit, změnit, upravit nebo odstranit Program, tuto Smlouvu nebo vaši účast v Programu, a to kdykoli s upozorněním i bez něj.

Tato smlouva bude ukončena bez odchylek nebo poškození práv společnosti Cimpress, omezení a obrany odpovědnosti poskytované v souladu s těmito podmínkami, přičemž obrana, omezení odpovědnosti a práva zůstanou v platnosti i po ukončení.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí zákony státu New York a jsou vykládány v souladu s nimi, s výjimkou pravidel volby práva.

Platnost, výklad a vymáhání těchto podmínek, záležitosti vyplývající z plnění nebo porušení těchto podmínek nebo s nimi související záležitosti se řídí vnitřními zákony státu New York (bez odkazu na doktrínu volby práva). Jakékoli právní kroky nebo řízení týkající se platnosti, výkladu a vymáhání těchto podmínek, záležitostí vyplývajících z plnění nebo porušení těchto podmínek nebo souvisejících s nimi a souvisejících záležitostí budou podány výhradně u státních či federálních soudů se sídlem ve státě a okrese New York. Všechny strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí těchto soudů a vzdávají se jakýchkoli námitek proti vhodnosti nebo pohodlí těchto míst. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tyto obchodní podmínky nevztahuje ani jinak neovlivňuje

Souhlasíte s doručováním a zpracováním všech nezbytných oznámení, která vám budou zaslána na poštovní adresu uvedenou při registraci na stránkách. Souhlasíte s tím, že se zdržíte:

 • veškerých práv, která byste mohli mít k procesu nebo výsledku soudního řízení před porotou;
 • účasti nebo organizování jakéhokoli kolektivního nároku vůči společnosti Cimpress v souvislosti s prací na stránkách, ustanoveními těchto podmínek nebo jakýmikoli dohodami, které jsou zde zvažovány.

Pokud bude společnost Cimpress nucena obrátit se na nearbitrážní soud za účelem vymáhání jakýchkoli splatných poplatků nebo prosazení svých práv, souhlasíte s tím, že v případě úspěchu společnosti Cimpress uhradíte společnosti Cimpress veškeré výdaje, platby a poplatky.

Obecná ustanovení

Potvrzujete, že kromě těchto podmínek programu pro přispěvatele jste se seznámili s podmínkami používání webu a dalšími smlouvami, na které se zde odkazuje, a souhlasíte s omezeními, která ukládají.

Absence výsledku jednání VistaCreate za účelem organizace nebo kontroly přesného provádění ustanovení této nebo přidružených dohod nelze vykládat jako vzdání se jakýchkoli práv ani ustanovení.

Tyto smluvní podmínky nesmíte postoupit a/nebo převést svá práva a povinnosti vyplývající ze smluvních podmínek zcela nebo zčásti na třetí strany. Společnost VistaCreate může tyto podmínky volně postoupit a/nebo převést svá práva a povinnosti zcela nebo zčásti na jakoukoli třetí stranu na základě vlastního uvážení.

Kontaktní informace

V případě jakýchkoli dotazů v souvislosti s ustanoveními tohoto dokumentu kontaktujte společnost VistaCreate na adrese [email protected].

Potvrzení

PŘIJETÍM TĚCHTO PODMÍNEK POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI TYTO PODMÍNKY PŘEČETLI, ROZUMÍTE JIM A MĚLI JSTE MOŽNOST PŘED JEJICH PŘIJETÍM VYHLEDAT NEZÁVISLOU PRÁVNÍ RADU. SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE TĚMITO PODMÍNKAMI VÁZÁNI, A DÁLE SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE TYTO PODMÍNKY JSOU ÚPLNÝM A VÝHRADNÍM VYJÁDŘENÍM DOHODY MEZI UŽIVATELEM A SPOLEČNOSTÍ VISTACREATE, KTERÁ NAHRAZUJE JAKÝKOLI NÁVRH NEBO PŘEDCHOZÍ DOHODU, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNOU, A JAKOUKOLI JINOU KOMUNIKACI MEZI UŽIVATELEM A SPOLEČNOSTÍ VISTACREATE TÝKAJÍCÍ SE PŘEDMĚTU TĚCHTO PODMÍNEK.

V PŘÍPADĚ, ŽE S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, MUSÍTE PŘESTAT POUŽÍVAT STRÁNKY NEBO JAKÉKOLI FUNKCE STRÁNEK, KTERÉ SE TĚMITO PODMÍNKAMI ŘÍDÍ; POUŽÍVÁNÍM STRÁNEK A JEJICH FUNKCÍ IMPLICITNĚ SOUHLASÍTE SE VŠEMI USTANOVENÍMI TĚCHTO PODMÍNEK.

Prohlášení: Původní, právně závazná verze tohoto dokumentu je psána v angličtině a je přeložena do jiných jazyků pro pohodlí našich neanglicky mluvících uživatelů. Pokud existují rozdíly mezi anglickou verzí a přeloženou verzí, nahradí přeloženou verzi anglická verze.

Poslední aktualizace: 8. srpna 2023

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu