Warunki i zasady

Ostatnia aktualizacja: 28 września 2022

Prawo dostępu i korzystania z treści create.vista.com ("Strona") jest udostępniana przez VistaCreate po zaakceptowaniu przez użytkownika wszystkich postanowień, zasad i warunków tych Warunków korzystania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu użytkownik nie zgadza się z tymi postanowieniami i nie akceptuje tych Warunków korzystania, nie może wchodzić na Stronę i korzystać z jej zasobów. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy szczegółami tych Warunków korzystania a innymi dokumentami na Stronie, szczegóły podane w tych Warunkach korzystania będą dominujące i ważne.

Ta strona jest własnością i jest obsługiwana przez Crello Limited, cypryjską korporację, oraz jej podmiotami stowarzyszonymi i filiami (łącznie zwanymi "VistaCreate" w tych Warunkach korzystania i innych dokumentach na Stronie).\nCrello Limited, Cypr, View Point Building, 261, 28th October Street, Agias Triadas, Limassol 3035; Tax ID HE384877. VistaCreate jest częścią grupy firm Cimpress plc. Listę wszystkich marek należących do Cimpress można znaleźć pod adresem www.cimpress.com/our-businesses/. Cimpress plc, wraz z jej podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi, w tym między innymi Crello, jest określana w niniejszych Warunkach użytkowania jako "Cimpress".

VistaCreate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, poprawek i edycji tych Warunków korzystania w oddzielnych częściach lub w całości w dowolnym czasie. Zmiany takie są zasadne i skuteczne od momentu ich publikacji. Jeżeli Użytkownik kontynuuje pracę ze Stroną po wprowadzeniu takich zmian, potwierdza swoją zgodę na nie. Jeżeli w jakimś momencie Użytkownik nie będzie mógł dłużej stosować się do poniższych zasad i warunków, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze Strony i jej zawartości.

1. PRACA Z ZAWARTOŚCIĄ STRONY

Strona jest źródłem, które może zawierać lub bezpośrednio zawiera grafiki, zasoby marki, ilustracje i inne materiały ("elementy"), pliki, projekty, informacje, oprogramowanie, ilustracje, fotografie i podobne treści będące przedmiotem praw autorskich, znaku towarowego lub usługowego, lub które wchodzą w zakres innych identycznych lub pokrewnych praw VistaCreate, jego pododdziałów i podmiotów stowarzyszonych lub jakichkolwiek innych stron trzecich, w tym innych Użytkowników Strony.

Zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania projektów stworzonych przez użytkowników do celów marketingowych i promocyjnych VistaCreate, publikowania projektów stworzonych przez użytkowników na stronach mediów społecznościowych VistaCreate, włączania ich do biuletynów e-mail, publikowania ich na Stronie oraz wymieniania autorów podczas zamieszczania ich treści.

Użytkownik nie ma prawa przekazywać, sprzedawać, publikować, przenosić, powielać czy rozwijać zmodyfikowanych lub przerobionych prac ani korzystać z zawartości Strony w jakikolwiek podobny sposób, w części lub w całości. Wyłączenie ma zastosowanie w przypadkach, gdy taka zgoda jest wyraźnie i zdecydowanie określona w tych Warunkach korzystania lub jakiejkolwiek innej umowie, która wchodzi w życie od momentu rozpoczęcia korzystania ze Strony (np. Umowa licencyjna VistaCreate).

Pliki i inne elementy projektów prezentowanych na Stronie są udostępniane VistaCreate na podstawie poniższych umów:

Użytkownik ma możliwość i prawo pobierania Projektów wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w Umowie licencyjnej VistaCreate i tych Warunkach korzystania.

2. TWOJE KONTO

2.1 Zanim Użytkownik będzie mógł złożyć zamówienie online lub skorzystać z niektórych usług lub funkcji oferowanych na tej Stronie, będzie potrzebował konta Vista. Zapewniamy funkcjonalność jednokrotnego logowania, która pozwala nam oferować funkcje takie jak możliwość używania danych logowania we wszystkich naszych podmarkach, w tym VistaPrint i 99designs by Vista. Zapoznaj się z sekcją Twoje konto w naszych Ogólnych Warunkach i Zasadach Vista

3. ZASADY ZACHOWANIA NA STRONIE

Użytkownik potwierdza, że nie zamierza wykorzystywać treści Strony do celów niezgodnych z prawem lub w inny sposób niezatwierdzonych. W związku z tym Użytkownik zgadza się unikać wykorzystywania jakichkolwiek plików i projektów uzyskanych ze Strony w niewłaściwy sposób, w tym, ale nie wyłącznie:

 • Nadużywanie, grożenie, ściganie lub naruszanie praw do ochrony danych stron trzecich lub innych użytkowników Strony;
 • Umieszczanie, przesyłanie, publikowanie, pokazywanie lub dystrybucja plików, elementów i projektów o charakterze skandalicznym lub szkodliwym, w tym obrazów, projektów i innych plików o charakterze nieprzyzwoitym, nieprzyzwoitym lub niezgodnym z prawem;
 • Przekazywanie, ponowne wysyłanie, przesyłanie lub w jakikolwiek inny sposób dystrybucja, współpraca lub udział w dystrybucji plików, elementów, projektów lub części kodu programu, które obejmują, zawierają lub składają się z części oprogramowania, projektów, elementów lub innych plików objętych ochroną praw własności intelektualnej albo praw autorskich oraz wszelkich powiązanych zabezpieczeń (w tym prawa do poufności), z wyłączeniem przypadków, w których Użytkownik jest właścicielem lub kontroluje takie prawa lub posiada niezbędne zezwolenia;
 • Przekazywanie, ponowne wysyłanie, przesyłanie lub w jakikolwiek inny sposób dystrybucja, współpraca lub udział w dystrybucji plików, elementów, projektów lub części kodu programu zawierających szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy), które mogą spowodować zakłócenie lub całkowitą awarię prawidłowego działania oprogramowania lub sprzętu w innych komputerach;
 • Usuwanie, czyszczenie, wycinanie lub w jakikolwiek inny sposób ukrywanie dowolnych informacji o autorze, etykiet, identyfikacji lub informacji prawnych w jakichkolwiek plikach lub projektach przesłanych lub pobranych przez Użytkownika;
 • Fałszowanie lub naśladowanie danych dotyczących oryginalnego źródła dowolnych plików, elementów i projektów oferowanych na Stronie;
 • Reklama lub sprzedaż towarów lub usług dowolnego rodzaju, a także umieszczanie na Stronie jakichkolwiek informacji bez związku ze tematyką zasobów Strony (takich jak ankiety, reklamy lub spam);
 • Pobieranie lub zapisywanie jakichkolwiek plików, elementów, projektów lub programów na Stronie, jeśli Użytkownik wie, że są one nielegalne, nie mogą lub nie powinny być legalnie rozpowszechniane;
 • Korzystanie z opcji Strony, w tym, ale nie wyłącznie, do wysyłania wiadomości do innych członków Strony w celach reklamowych, do dystrybucji linków polecających, promowania plików, projektów, towarów, usług lub działań, niezależnie od tego, czy są one połączone ze Stroną, czy też nie;
 • Wykorzystywanie wszelkiego rodzaju informacji otrzymanych ze Strony lub za pomocą Strony w celu tworzenia oprogramowania, zasobów lub programów będących bezpośrednią lub pośrednią konkurencję dla działalności VistaCreate.

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać ze Strony w sposób, który mógłby spowodować jej uszkodzenie, problemy operacyjne lub inne negatywne skutki dla innych użytkowników Strony. Ponadto Użytkownik zobowiązuje się nie ingerować w zapisy innych użytkowników VistaCreate ani nie uzyskiwać do nich dostępu bez autoryzacji. Użytkownik wyraża zgodę na dostęp do plików, elementów i projektów zgodnie z zasadami i procedurami obowiązującymi na Stronie.

Na Stronie mogą znajdować się linki do serwisów internetowych stron trzecich. Takie linki podane są wyłącznie dla wygody Użytkownika. Ich obecność nie oznacza, że są rekomendowane lub popierane przez VistaCreate. VistaCreate nie gwarantuje również ich bezpieczeństwa i zgodności z oczekiwaniami Użytkownika. VistaCreate nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku jakichkolwiek szkód lub strat, bezpośrednich lub dorozumianych, spowodowanych odwiedzinami pochodzącymi z VistaCreate lub korzystaniem z usług dostępnych w serwisach stron trzecich.

4. ZARZĄDZANIE STRONĄ

VistaCreate nie kontroluje wszystkich przesłań i wymiany informacji przeprowadzanych na Stronie i nie ponosi odpowiedzialności za taką wymianę i komunikację. Treść Strony i sama Strona są udostępniane do przeglądania i użytkowania bez jakiejkolwiek osobistej ingerencji ze strony właścicieli Strony (z wyjątkiem wstępnej moderacji), warunków i gwarancji wszelkiego rodzaju, wyrażonych lub dorozumianych. Niemniej jednak VistaCreate ma prawo do przenoszenia, usuwania, odmowy publikowania lub edytowania każdej wiadomości tekstowej, plików, elementów lub projektów, które VistaCreate może uznać za naruszające niniejsze Warunki korzystania, prawa własności prywatnej lub intelektualnej lub podobne prawa stron trzecich. Użytkownik wyraża zgodę na wywłaszczenie wszelkich prowizji zapłaconych za odpowiednie pliki lub projekty.

VistaCreate regularnie aktualizuje informacje techniczne, zawartość i inne informacje na Stronie. Niemniej jednak VistaCreate nie składa żadnych roszczeń gwarantujących kompletność, dokładność i zgodność informacji podanych na Stronie. VistaCreate może dodawać, przeglądać lub usuwać informacje, zasoby i usługi zamieszczone na Stronie. VistaCreate zastrzega sobie również prawo do wprowadzania zmian na stronie bez uprzedniego powiadomienia.

VistaCreate ma prawo, ale nie obowiązek korygowania błędów w plikach, elementach i projektach według własnego uznania.

VistaCreate szanuje własność intelektualną stron trzecich i prosi swoich użytkowników o zachowanie w ten sam sposób. Jeżeli Użytkownik ma podstawy, aby sądzić, że jego utwór został skopiowany z naruszeniem praw autorskich lub inne jego prawa własności intelektualnej zostały naruszone bezpośrednio lub pośrednio, Użytkownik powinien zgłosić VistaCreate roszczenie lub zawiadomienie o takim naruszeniu w formie zgodnej z Warunkami korzystania.

Akceptując te Warunki korzystania, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na otrzymywanie elektronicznych biuletynów i powiadomień od VistaCreate. Użytkownik może zawsze wejść na swój prywatny profil, aby zmienić, włączyć lub wyłączyć powiadomienia.

5. INFORMACJE POUFNE

Zgodnie z celami tych Warunków korzystania, termin "Informacje poufne" należy rozumieć jako wszelkie dokumenty, oprogramowanie, dane, informacje lub pliki związane z procesem zarządzania Cimpress, jego przedsiębiorstwem, pracownikami, członkami, podmiotami powiązanymi, licencjobiorcami i licencjodawcami, lub takie, które są wyraźnie zdefiniowane jako poufne, w tym między innymi: projektowanie, procesy biznesowe, model biznesowy, ceny, modele i strategie rozwoju, dochodzenia, know-how, szkolenia, tajemnice handlowe, personel, metodologie, klienci, zawartość Strony należąca do innych oraz inna własność intelektualna.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, że Informacje Poufne są takie i nie mogą być ujawniane stronom trzecim bez wyraźnej pisemnej zgody Cimpress i jej licencjodawców lub wykorzystywane w inny sposób, z wyjątkiem przypadków określonych przez prawo lub bezpośrednio określonych w tych Warunkach korzystania.

6. OPROGRAMOWANIE I WIRUSY KOMPUTEROWE

Czasami mogą wystąpić awarie strony spowodowane połączeniem internetowym, działaniem oprogramowania, transmisją danych itp., i może wystąpić niepoprawna lub niekompletna kopia informacji zawartych na kartach Strony. Podobnie karty Strony mogą zawierać złośliwy kod lub programy zainfekowane wirusami komputerowymi.

VistaCreate nie odpowiada i nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z działaniem jakiegokolwiek oprogramowania, obecnością wirusów komputerowych lub innych elementów o złośliwym kodzie, obecnością destrukcyjnych lub niebezpiecznych plików lub projektów, które mogą być rozpowszechniane lub w inny sposób wpływać na oprogramowanie i sprzęt podczas przeglądania Strony przez Użytkownika, dostępem do wszelkich informacji na Stronie lub pobieraniem jakichkolwiek plików, elementów lub projektów ze Strony. VistaCreate zdecydowanie zachęca do korzystania z oprogramowania antywirusowego lub innych programów ochronnych podczas interakcji ze wszystkimi stronami internetowymi.

7. PROCEDURA POWIADOMIENIA I PRZEDSTAWIANIA ROSZCZEŃ NARUSZENIA

VistaCreate szanuje prawa własności intelektualnej i oczekuje od wszystkich użytkowników przestrzegania tych samych zasad. W przypadku, gdy Użytkownik uważa, że jego własność intelektualna została skopiowana i wykorzystana z naruszeniem jego praw lub że prawa własności intelektualnej Użytkownika zostały naruszone w inny sposób, powinien przekazać VistaCreate pisemną wiadomość zawierającą następujące informacje:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej własności intelektualnej o której mowa;
 • Opis dzieła lub innego rodzaju własności intelektualnej należącej do właściciela, która według Użytkownika została naruszona;
 • Opis miejsca na Stronie, w którym został umieszczony ten materiał;
 • Adres e-mail, numer telefonu i adres fizyczny Użytkownika;
 • Aplikacja Użytkownika, w tym uzasadnione przypuszczenie, że zakwestionowane użycie jest niedozwolone przez właściciela prawa lub prawa autorskiego;
 • Oświadczenie odpowiadające oświadczeniu złożonemu pod przysięgą, że informacje przedstawione przez Użytkownika są wiarygodne i prawidłowe oraz że autorem oświadczenia jest osoba upoważniona do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub sam właściciel.

Pismo zawierające wszystkie powyższe dane należy skierować do VistaCreate i przesłać za pośrednictwem działu Kontakt lub e-mailem na adres: [email protected].

8. ODSZKODOWANIE

Wyrażając zgodę na niniejsze Warunki korzystania, Użytkownik zgadza się zwolnić Cimpress, jej podmioty stowarzyszone, dostawców treści oraz jego dyrektorów, członków zarządu, pracowników, udziałowców, partnerów i agentów (zwanych łącznie "stronami VistaCreate") z wszelkich roszczeń i odpowiedzialności, strat, szkód, kosztów i wydatków (w tym uzasadnionych opłat prawnych) poniesionych przez dowolną stronę VistaCreate w wyniku lub w związku z jakimkolwiek naruszeniem lub domniemanym naruszeniem przez Użytkownika lub kogokolwiek działającego w imieniu Użytkownika jakiejkolwiek części niniejszych Warunków korzystania, w tym między innymi w następujących przypadkach:

 • Fizyczny lub elektroniczny podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu właściciela praw autorskich lub innej własności intelektualnej o której mowa;
 • Opis dzieła lub innego rodzaju własności intelektualnej należącej do właściciela, która według Użytkownika została naruszona;
 • Opis miejsca na Stronie, w którym został umieszczony ten materiał;
 • Wszelkie modyfikacje lub zastosowania zasobów marki;
 • Jakiekolwiek naruszenie przez Użytkownika warunków i postanowień tych Warunków użytkowania.

Cimpress zastrzega sobie prawo do przejęcia kontroli i obrony w każdej sprawie lub żądania odszkodowania lub odszkodowania od Użytkownika na koszt Użytkownika. W takim przypadku Użytkownik wyraża zgodę na współpracę z Cimpress w zakresie obrony w przypadku takiego roszczenia.

9. TERMIN, PODSTAWY I ZASADY ROZWIĄZANIA UMOWY

Niniejsze Warunki korzystania obowiązują do momentu ich rozwiązania. W tym celu Użytkownik powinien w dowolnym momencie wysłać wiadomość za pomocą formularza kontaktowego Strony lub innej odpowiedniej dla niego formy pisemnej, która identyfikuje Użytkownika i potwierdza zamiar powiadomienia VistaCreate o chęci wypowiedzenia niniejszego Regulaminu. VistaCreate zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do zawieszenia, zakończenia lub ograniczenia prawa Użytkownika do dostępu do wszystkich lub niektórych treści i zasobów Strony w dowolnym czasie, z dowolnego powodu i bez dowodów lub uprzedniego powiadomienia.

VistaCreate ma prawo i możliwość zawieszenia, zamknięcia lub zmiany dowolnej części Strony lub Strony w całości, jej funkcji, zasobów lub baz danych bez uprzedniego powiadomienia lub dodatkowych zobowiązań.

VistaCreate zachowuje również prawo do zawieszenia lub całkowitego zakończenia dostępu Użytkownika do strony, plików lub projektów w przypadku braku aktywności Użytkownika przez dłuższy czas, co może być interpretowane jako niezdolność użytkownika do uzyskania dostępu do Strony.

Wypowiedzenie tych Warunków korzystania nie oznacza automatycznego zwolnienia z odpowiedzialności i obowiązku zwrotu należności dla VistaCreate zgodnie z postanowieniami tych Warunków lub innych zobowiązań Użytkownika, a mianowicie: nie korzystania ze Strony, plików, elementów, projektów lub innych treści prezentowanych w jej zasobach w sposób inny niż dozwolony na podstawie warunków i postanowień tych Warunków, które obowiązywały w momencie korzystania ze Strony. Te Warunki korzystania zostaną rozwiązane bez odstępstw lub naruszenia praw Cimpress, ograniczeń i obrony zobowiązań przewidzianych zgodnie z zasadami tych Warunków korzystania, które to ograniczenia odpowiedzialności i praw pozostaną w mocy po rozwiązaniu tych Warunków korzystania.

Po zamknięciu profilu Użytkownika i dostępu do plików, elementów i projektów Strony, Użytkownik potwierdza swoją zgodę na utratę wszystkich kredytów pozostających na jego koncie.

10. ZASTRZEŻENIE

STRONA, ZAWARTOŚĆ STRONY I USŁUGI SĄ DOSTARCZANE "TAKIE, JAKIE SĄ", BEZ REPREZENTACJI, GWARANCJI, RĘKOJMI LUB WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH, DOROZUMIANYCH, USTAWOWYCH LUB INNYCH. ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ JEST DOSTARCZANA WYŁĄCZNIE JAKO ZAWARTOŚĆ WYGENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA I NIE PODLEGA OBOWIĄZKOWEMU NADZOROWI LUB INGERENCJI VISTACREATE. UŻYTKOWNICY ZAWSZE KORZYSTAJĄ Z WITRYNY, TREŚCI WITRYNY I USŁUG NA WŁASNE RYZYKO.

VISTACREATE NINIEJSZYM WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, PORĘCZEŃ I WARUNKÓW JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W ODNIESIENIU DO DOWOLNEJ ZAWARTOŚCI STRONY I USŁUGI UDOSTĘPNIONEJ W DOWOLNYM CZASIE, W TYM, ALE NIE WYŁĄCZNIE DO DOROZUMIANYCH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI LUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZALNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, AKTUALNOŚCI, KOMPLETNOŚCI, ZGODNOŚCI, AKTUALNOŚCI, INTEGRACJI, BEZPIECZEŃSTWA, OCHRONY, PRYWATNOŚCI, TYTUŁU, UŻYTECZNOŚCI, ODPOWIEDNIOŚCI, JAKOŚCI, PROSTOTY UŻYCIA I WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, KTÓRE MOGĄ WYNIKNĄĆ NA MOCY OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA. VISTACREATE NIE PODEJMUJE ŻADNYCH ZOBOWIĄZAŃ DOTYCZĄCYCH STRONY INTERNETOWEJ, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG.

PONADTO VISTACREATE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH OŚWIADCZEŃ, GWARANCJI, PORĘCZEŃ I WARUNKÓW, ŻE:

 • DOSTĘP DO STRONY, ZAWARTOŚCI STRONY I USŁUG BĘDZIE NIEPRZERWANY I WOLNY OD BŁĘDÓW PRZEZ CAŁY CZAS;
 • STRONA, TREŚĆ STRONY I USŁUGI SPEŁNIĄ OCZEKIWANIA UŻYTKOWNIKA, BĘDĄ ODPOWIADAĆ JEGO POTRZEBOM I WYMAGANIOM LUB BĘDĄ NIEPRZERWANE I WOLNE OD BŁĘDÓW;
 • WYNIKI, KTÓRE MOŻNA UZYSKAĆ DZIĘKI KORZYSTANIU ZE STRONY, JEJ ZAWARTOŚCI I USŁUG, BĘDĄ SKUTECZNE LUB NIEZAWODNE;
 • WSZELKIE BŁĘDY LUB WADY NA STRONIE, ZAWARTOŚCI STRONY I USŁUG BĘDĄ KORYGOWANE PRZEZ VISTACREATE;
 • STRONA, TREŚĆ STRONY I USŁUGI BĘDĄ DOZWOLONE W KAŻDEJ JURYSDYKCJI;
 • STRONA, ZAWARTOŚĆ STRONY I USŁUGI BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW, PODOBNYCH ZANIECZYSZCZEŃ LUB FUNKCJI DESTRUKCYJNYCH I/LUB INNYCH SZKODLIWYCH SKŁADNIKÓW;
 • STRONA, TREŚĆ STRONY I USŁUGI BĘDĄ KOMPATYBILNE ZE SPRZĘTEM I OPROGRAMOWANIEM UŻYTKOWNIKA;
 • KAŻDA TREŚĆ WYGENEROWANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA BĘDZIE DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ LUB BĘDZIE PRZECHOWYWANA (TYMCZASOWO LUB NA STAŁE) JAKO ZAWARTOŚĆ STRONY INTERNETOWEJ;
 • WSZELKIE DOKUMENTY DOTYCZĄCE STRONY, ZAWARTOŚCI STRONY I USŁUG BĘDĄ DOSTĘPNE W KAŻDYM MOMENCIE;
 • VISTACREATE BĘDZIE NADAL WSPIERAĆ KAŻDĄ KONKRETNĄ USŁUGĘ LUB FUNKCJĘ STRONY I JEJ ZAWARTOŚCI.

W ZAKRESIE, W JAKIM JAKIEKOLWIEK ZRZECZENIE LUB OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE MA ZASTOSOWANIA, WSZYSTKIE STOSOWNE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE I USTAWOWE OŚWIADCZENIA, GWARANCJE, PORĘCZENIA I WARUNKI BĘDĄ OGRANICZONE W CZASIE DO OKRESU TRZYDZIESTU (30) DNI OD DATY, W KTÓREJ UŻYTKOWNIK PO RAZ PIERWSZY KORZYSTAŁ ZE STRONY, TREŚCI STRONY I USŁUGI, A ŻADNE GWARANCJE NIE BĘDĄ MIAŁY ZASTOSOWANIA PO TYM OKRESIE.

TAK DŁUGO, JAK ZAWARTOŚĆ I USŁUGI NA STRONIE INTERNETOWEJ DOSTARCZAJĄ TREŚCI CYFROWYCH, KTÓRE NIE SĄ DOSTARCZANE NA MATERIALNYM NOŚNIKU, WYCOFANIE NINIEJSZYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA NIE JEST MOŻLIWE NA ŻADNYCH WARUNKACH.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Użytkownik potwierdza, że rozumie i akceptuje odpowiedzialność i przyjmuje na siebie całe ryzyko wynikające z korzystania ze Strony, bez ograniczeń.

Cimpress, jego pracownicy, kierownictwo, partnerzy, udziałowcy i agenci nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju awarie lub zamknięcie Strony skutkujące utratą informacji biznesowych, zysków lub innymi stratami finansowymi w związku z wszelkiego rodzaju roszczeniami, stratami, petycjami, działaniami lub innymi zdarzeniami wynikającymi z niniejszych Warunków korzystania, jak również poza jurysdykcją Cimpress, w tym, bez ograniczeń, za nawigację po Stronie, użytkowania, dostępu do wszelkich plików, projektów lub ich części, a także wszelkich praw, nawet jeśli VistaCreate zostało poinformowane o teoretycznej możliwości wystąpienia takich szkód, niezależnie od tego, czy zdarzenie i niepowodzenie nastąpiło z powodu naruszenia własności intelektualnej lub innej własności, opierało się na naruszeniu prawa, zaniedbaniu, odpowiedzialności kontraktowej lub innych podobnych przypadkach i sytuacjach, czy też nie.

CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ I ODSZKODOWANIE CIMPRESS W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, LUB JEJ ZAWARTOŚCI W EKWIWALENCIE PIENIĘŻNYM NIE PRZEKRACZA DZIESIĘCIU DOLARÓW ($10,00).

Jeżeli obowiązujące przepisy prawa i zwykłe akty prawne nie pozwalają na wyłączenie odpowiedzialności i ograniczeń w pełnym zakresie za szkody pośrednie lub przypadkowe, wszystkie powyższe ograniczenia i wyłączenia nie będą miały zastosowania do Użytkownika. W przypadku sytuacji podlegającej takiej jurysdykcji, odpowiedzialność Cimpress lub któregokolwiek z jego pracowników, dyrektorów, udziałowców, partnerów, posiadaczy licencji lub agentów jest ograniczona do maksymalnej wartości dozwolonej przez prawo.

12. WIEK I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Strona, zawartość Strony oraz usługi nie są przeznaczone do użytku przez osoby niepełnoletnie i osoby poniżej 18 roku życia, ani też nie są zaprojektowane i nie są przeznaczone do umyślnego i świadomego gromadzenia, wykorzystywania lub ujawniania jakichkolwiek danych osobowych osób niepełnoletnich i osób poniżej 18 roku życia. VistaCreate niezwłocznie usunie dane osobowe dzieci i/lub wyszuka je w celu uzyskania możliwej do zweryfikowania zgody rodziców na zbieranie lub ujawnienie danych osobowych dzieci, gdy tylko pojawi się informacja, że dane osobowe dzieci zostały przekazane lub zebrane za pośrednictwem Strony.

Użytkownik potwierdza i gwarantuje, że ukończył 18 lat, ma wszystkie możliwości korzystania ze Strony i jest związany zobowiązaniami prawnymi wystarczającymi do ponoszenia odpowiedzialności, która może pojawić się w wyniku korzystania z plików Strony. Użytkownik zgadza się ponosić pełną odpowiedzialność za wszystkie przypadki korzystania ze Strony bez rozróżnienia, a także za korzystanie z loginu i hasła przez osoby trzecie, w tym osoby niepełnoletnie i osoby poniżej 18 roku życia mieszkające z nim/nią.

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wchodząc na Stronę Użytkownik zgadza się, że niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu stanu Nowy Jork, USA.

Ważność, interpretacja i wykonanie tych Warunków korzystania, kwestie wynikające z lub związane z wykonywaniem lub naruszeniem tych Warunków korzystania oraz powiązane kwestie podlegają prawu wewnętrznemu stanu Nowy Jork (bez odniesienia do doktryny wyboru prawa). Wszelkie działania prawne lub postępowanie dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tych Warunków korzystania, spraw wynikających lub związanych z wykonywaniem lub naruszeniem tych Warunków korzystania oraz powiązanych kwestii, będą wnoszone wyłącznie przed sądy stanowe lub federalne w państwie i hrabstwie Nowego Jorku. Wszystkie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję tych sądów, zrzekając się wszelkich zastrzeżeń co do właściwości lub dogodności takich miejsc. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania ani nie ma wpływu na te Warunki korzystania.

Użytkownik wyraża zgodę na obsługę i przetwarzanie wszystkich niezbędnych powiadomień skierowanych do niego/niej na adres pocztowy wskazany przez niego podczas rejestracji na Stronie. Użytkownik zgadza się powstrzymać od:

 • Wszelkie prawa, które może on/ona mieć do procesu lub wyniku rozprawy przysięgłej;
 • Brania udziału lub organizowania jakichkolwiek roszczeń zbiorowych wobec Cimpress w związku z korzystaniem ze Strony, postanowieniami niniejszych Warunków korzystania lub jakichkolwiek umów w tu rozpatrywanych.

Jeśli Cimpress jest zobowiązane do skierowania sprawy do sądu niearbitracyjnego w celu pobrania należnych opłat lub wyegzekwowania swoich praw, użytkownik zgadza się zwrócić Cimpress wszystkie wydatki, płatności i opłaty w przypadku powodzenia Cimpress.

14. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Użytkownik potwierdza, że poza tymi Warunkami korzystania zapoznał się z Warunkami korzystania i innymi umowami, do których odnoszą się niniejsze Warunki korzystania, oraz zgadza się z ograniczeniami, które nakładają.

Brak rezultatu działań podjętych przez VistaCreate w celu organizacji lub kontroli prawidłowego wykonania postanowień tej lub powiązanych umów nie będzie i nie może być interpretowane jako zrzeczenie się jakichkolwiek praw lub postanowień.

Użytkownikowi nie wolno przenosić tych Warunków korzystania i/lub przenosić praw i obowiązków Użytkownika wynikających z tych Warunków korzystania w całości lub w części na strony trzecie. VistaCreate ma prawo do przeniesienia praw i obowiązków Użytkownika wynikających z tych Warunków korzystania w całości lub w części na strony trzecie według własnego uznania VistaCreate.

15. INFORMACJE KONTAKTOWE

W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z postanowieniami tego dokumentu, prosimy o kontakt z VistaCreate pod adresem [email protected]

16. UZNANIE

AKCEPTUJĄC TE WARUNKI KORZYSTANIA, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ Z TYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA, ROZUMIE JE I MIAŁ MOŻLIWOŚĆ ZASIĘGNIĘCIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED WYRAŻENIEM NA NIE ZGODY. W ZAMIAN ZA ZGODĘ VISTACREATE NA DOSTARCZENIE TREŚCI, UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA ZWIĄZANIE SIĘ TYMI WARUNKAMI KORZYSTANIA. UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ PONADTO, ŻE JEST TO KOMPLETNE I WYŁĄCZNE OŚWIADCZENIE UMOWY POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A VISTACREATE, KTÓRA ZASTĘPUJE JAKĄKOLWIEK PROPOZYCJĘ LUB WCZEŚNIEJSZĄ UMOWĘ, USTNĄ LUB PISEMNĄ, ORAZ JAKĄKOLWIEK INNĄ KOMUNIKACJĘ POMIĘDZY UŻYTKOWNIKIEM A VISTACREATE W ODNIESIENIU DO PRZEDMIOTU TYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA.

AKCEPTUJĄC TE WARUNKI KORZYSTANIA, UŻYTKOWNIK PRZYJMUJE DO WIADOMOŚCI, ŻE ZAPOZNAŁ SIĘ I ZROZUMIAŁ WSZYSTKIE INNE UMOWY POWIĄZANE WYMIENIONE PONIŻEJ, KTÓRE MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ, ORAZ AKCEPTUJE WSZYSTKIE WARUNKI TYCH UMÓW:

W PRZYPADKU, GDY UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z WARUNKAMI JEDNEGO LUB KILKU Z WYŻEJ WYMIENIONYCH DOKUMENTÓW, UŻYTKOWNIK POWINIEN ZAPRZESTAĆ KORZYSTANIA ZE STRONY LUB JAKICHKOLWIEK FUNKCJI STRONY, KTÓREJ DOTYCZĄ TE WARUNKI KORZYSTANIA; KORZYSTAJĄC ZE STRONY I JEJ FUNKCJI, UŻYTKOWNIK W SPOSÓB DOROZUMIANY ZGADZA SIĘ ZE WSZYSTKIMI POSTANOWIENIAMI TYCH WARUNKÓW KORZYSTANIA.

Zastrzeżenie: Zastrzeżenie: Oryginalna, prawnie wiążąca wersja tego dokumentu jest napisana w języku angielskim i została przetłumaczona na inne języki dla wygody naszych nieanglojęzycznych użytkowników. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności między wersją angielską a wersją przetłumaczoną, wersja angielska zastępuje wersję przetłumaczoną.

Ten artykuł nie pomógł?Skontaktuj się ze wsparciem