Algemene voorwaarden

Laatste update: 28 september 2022

Het recht tot toegang en gebruik van de inhoud van create.vista.com (“Website”) wordt door VistaCreate verleend zodra de Gebruiker akkoord gaat met alle bepalingen, regels en voorwaarden van deze Gebruikersvoorwaarden. Indien de Gebruiker het om welke reden dan ook niet eens is met deze bepalingen en niet akkoord gaat met deze Gebruikersvoorwaarden, heeft hij/zij geen toegang tot de Website en het gebruik ervan. In geval van tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze Gebruikersvoorwaarden en andere documenten op de Website, zullen de in deze Gebruikersvoorwaarden genoemde bepalingen prevaleren en van toepassing zijn.

Deze Website is eigendom van en wordt beheerd door Crello Limited, een onderneming in Cyprus, samen met haar zuster- en dochtermaatschappijen (gezamenlijk aangeduid als “VistaCreate” in deze Gebruikersvoorwaarden en andere documenten op de Website).\nCrello Limited, Cyprus, View Point Building, 261, 28th October Street, Agias Triadas, Limassol 3035; Fiscaal nr. HE384877. VistaCreate maakt deel uit van de Cimpress plc-bedrijvengroep. Een lijst van alle aan Cimpress gelieerde merken is te vinden op www.cimpress.com/our-businesses/. Cimpress plc, samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot Crello, wordt in deze Gebruiksvoorwaarden "Cimpress" genoemd.

VistaCreate behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, in afzonderlijke delen of in zijn geheel, wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en nieuwe versies voor deze Gebruikersvoorwaarden door te voeren. Dergelijke wijzigingen zijn rechtsgeldig en gaan van kracht vanaf het moment van publicatie. Indien de Gebruiker met de Website blijft werken nadat dergelijke wijzigingen hebben plaatsgevonden, betekent dit dat de Gebruiker met de wijzigingen instemt. Indien op enig moment de Gebruiker niet langer meer aan de hieronder gestelde bepalingen en voorwaarden kan voldoen, dient hij/zij onmiddellijk te stoppen de Website en haar inhoud te gebruiken.

1. WERKEN MET INHOUD VAN DE WEBSITE

De Website is een bron die afbeeldingen, merkactiva, illustraties en andere materialen (“elementen”), bestanden, ontwerpen, informatie, software, foto’s en soortgeljke bestanden bevat of kan bevatten die beschermd zijn met auteursrecht, een handelsmerk of dienstenmerk, of die binnen de werkingssfeer vallen van andere soortgelijke rechten van VistaCreate, onderafdelingen, zustermaatschappijen of andere derde partijen, waaronder andere Gebruikers van de Website.

Wij behouden ons het recht voor om door gebruikers gemaakte ontwerpen te gebruiken voor VistaCreate’s marketing- en promotionele doeleinden, om door gebruikers gemaakte ontwerpen te publiceren op VistaCreate’s socialemediapagina’s, om ze te gebruiken in e-mailnieuwsbrieven, ze te publiceren op de Website, en de makers te vermelden bij de plaatsing van hun ontwerpen.

De Gebruiker heeft niet het recht om aangepaste of herziene werken over te dragen, te verkopen, te publiceren, te verplaatsen, te reproduceren of te ontwikkelen, of om de inhoud van de Website, gedeeltelijk of in zijn geheel, op een vergelijkbare manier te gebruiken. Uitzondering geldt voor de gevallen waarin een dergelijke toestemming duidelijk en expliciet vermeld wordt in deze Gebruikersvoorwaarden of in een andere overeenkomst die in werking treedt vanaf het moment waarop met het gebruik van de Website wordt gestart (bijvoorbeeld de VistaCreate Licentieovereenkomst).

Bestanden en andere elementen van ontwerpen die op de Website worden gepresenteerd, worden aan VistaCreate verstrekt onder de volgende overeenkomsten:

De Gebruiker heeft de mogelijkheid en het recht om Ontwerpen te downloaden uitsluitend in overeenstemming met de voorwaarden zoals vermeld in de VistaCreate Licentieovereenkomst en deze Gebruikersvoorwaarden.

2. GEBRUIKERSACCOUNT

2.1 Voordat de Gebruiker online een bestelling kan plaatsen of gebruik kan maken van bepaalde diensten of functies die op deze Website worden aangeboden, heeft de Gebruiker een Vista-account nodig. We bieden een functionaliteit voor eenmalige aanmelding, waardoor we functies kunnen aanbieden zoals de mogelijkheid om uw inloggegevens te gebruiken voor al onze submerken, waaronder VistaPrint en 99designs by Vista. Lees het gedeelte Uw account in onze Algemene voorwaarden Vista

3. GEDRAGSREGELS VAN DE WEBSITE

De Gebruiker bevestigt dat hij/zij niet voornemens is om inhoud van de Website voor onwettige of anderszins niet toegestane doeleinden te gebruiken. Zo gaat de Gebruiker ermee akkoord om de bestanden en ontwerpen van de Website niet op een ongeoorloofde manier te gebruiken, zoals maar niet beperkt tot:

 • Het misbruiken, bedreigen of schenden van de rechten betreffende de gegevensbescherming van derde personen of andere gebruikers van de Website;
 • Het plaatsen, uploaden, publiceren, tonen of verspreiden van bestanden, elementen en ontwerpen van beledigende of lasterlijke aard, met inbegrip van obscene, onzedelijke, grove of onwettige foto’s en andere materialen;
 • Het doorgeven, doorsturen, uploaden of het op enigerlei andere wijze verspreiden, of meewerken aan de verspreiding, van bestanden, elementen, ontwerpen of delen van programmacode die uit delen van software, ontwerpen, elementen of andere bestanden bestaan of deze bevatten, die onder de bescherming van intellectuele-eigendoms- of auteursrechten en alle soortgelijke beschermingen (met inbegrip van het recht op geheimhouding) vallen, met uitzondering van gevallen waarin de Gebruiker zelf deze rechten bezit of beheert, of hiervoor de benodigde machtigingen heeft;
 • Het doorgeven, doorsturen, uploaden of het op enigerlei andere wijze verspreiden, of samen of meewerken aan de verspreiding, van bestanden, elementen, ontwerpen of delen van programmacode die schadelijke software (zoals virussen) bevatten die kunnen leiden tot storing of volledige onderbreking van de correcte werking van software of hardware in andere computers;
 • Het verwijderen, wissen, wegsnijden of het op enigerlei andere wijze verbergen van de attributen van de maker, evenals de labels, identificaties of juridische mededelingen, in door de Gebruiker geüploade of gedownloade bestanden of ontwerpen;
 • Het vervalsen of nabootsen van gegevens betreffende de originele bron van de bestanden, elementen en ontwerpen die op de Website worden aangeboden;
 • Het adverteren of verkopen van goederen of diensten van welke aard ook, en tevens het plaatsen op de Website van gegevens die geen enkele relatie hebben met de specialisatie van de materialen op de Website (zoals enquêtes, advertenties, of spammails);
 • Het downloaden of opslaan van bestanden, elementen, ontwerpen of programma’s op de Website als de Gebruiker weet dat deze onwettig zijn en niet legaal kunnen of mogen worden verspreid;
 • Het gebruik van functies op de Website zoals maar niet beperkt tot het versturen van e-mails naar andere leden van de Website voor reclamedoeleinden, om verwijzingslinks te verspreiden, of om bestanden, ontwerpen, goederen, diensten of activiteiten die al dan niet te maken hebben met de Website, te promoten;
 • Het gebruiken van elke vorm van informatie van de Website of met behulp van de Website voor het maken van software, middelen of programma’s die een directe of indirecte concurrentie voor de activiteiten van VistaCreate vormen.

De Gebruiker stemt ermee in om de Website niet op een zodanige wijze te gebruiken die zou kunnen leiden tot schade, operationele problemen of andere negatieve gevolgen voor andere gebruikers van de Website. Ook gaat de Gebruiker ermee akkoord zich niet zonder toestemming te moeien met of toegang te krijgen tot gegevens van andere VistaCreate-gebruikers. De Gebruiker stemt ermee in om de bestanden, elementen en ontwerpen alleen overeenkomstig de regels en procedures van de Website te gebruiken.

Op de Website kunnen links staan naar websites van derden.\nDergelijke links worden uitsluitend gegeven voor het gemak van de Gebruiker. De aanwezigheid van deze links betekent niet dat VistaCreate deze links aanbeveelt of goedkeurt. Ook garandeert VistaCreate niet dat deze links veilig zijn of aan de verwachtingen van de Gebruiker zullen voldoen. VistaCreate draagt geen enkele aansprakelijkheid in geval van schade of verlies, direct of indirect, als gevolg van een bezoek aan een website via een link vanuit VistaCreate, of als gevolg van het gebruik van diensten die beschikbaar zijn op websites van derden.

4. WEBSITEBEHEER

VistaCreate controleert niet alle uploads en iedere gegevensuitwisseling die op de Website worden uitgevoerd en is niet verantwoordelijk voor dergelijke uitwisseling en communicatie. De inhoud van de Website en de Website zelf worden aangeboden voor bezoek en gebruik zonder enige persoonlijke inmenging van de kant van de Website-eigenaren (met uitzondering van voorafgaande moderatie), en zonder enige voorwaarden en garanties, expliciet of impliciet en van welke aard dan ook. VistaCreate heeft niettemin het recht om tekstberichten, bestanden, elementen of ontwerpen die VistaCreate beschouwt als een schending of vermoedelijke schending van deze Gebruikersvoorwaarden, de rechten voor privé- of intellectueel eigendom of soortgelijke rechten van derden, te verplaatsen, te verwijderen of voor publicatie te weigeren. De Gebruiker stemt ermee in dat alle voor de betreffende bestanden, elementen of ontwerpen betaalde commissies worden terugbetaald.

VistaCreate updatet regelmatig technische, inhoudelijke en overige informatie op de Website. VistaCreate kan echter geen garantie op de volledigheid, juistheid en de naleving van de informatie op de Website geven. VistaCreate kan op de Website gegevens, middelen en diensten toevoegen, wijzigen of verwijderen. VistaCreate behoudt zich tevens het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen aan de Website.

VistaCreate heeft het recht maar niet de verplichting om fouten in de bestanden, elementen en ontwerpen naar eigen goeddunken te corrigeren.

VistaCreate respecteert het intellectuele eigendom van derde partijen en verwacht hetzelfde van haar gebruikers. Als de Gebruiker redenen heeft om aan te nemen dat zijn/haar werk is gekopieerd in strijd met het auteursrecht, of dat zijn/haar andere intellectuele-eigendomsrechten, direct of indirect, zijn geschonden, dient de Gebruiker aan VistaCreate een kennisgeving of claim van deze inbreuk op het auteursrecht te verschaffen, volgens de procedure zoals in de Gebruikersvoorwaarden is uiteengezet.

Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden, stemt de Gebruiker ermee in elektronische nieuwsbrieven en kennisgevingen van VistaCreate te ontvangen. De Gebruiker kan altijd in zijn/haar Privé-profiel het ontvangen van kennisgevingen in- of uitschakelen.

5. VERTROUWELIJKE INFORMATIE

In overeenstemming met de doeleinden van deze Gebruikersvoorwaarden dient de term “Vertrouwelijke Informatie” te worden gelezen als alle documenten, software, gegevens, informatie of bestanden met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van Cimpress’s management, de onderneming, medewerkers, leden, partners, licentiehouders en leveranciers, of wat duidelijk als vertrouwelijk omschreven kan worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot: het ontwerp, bedrijfsprocessen, businessmodel, prijzen, ontwikkelingsmodellen en strategieën, onderzoeken, knowhow, het ontwikkelen van opleidingen, bedrijfsgeheimen, personeel, werkmethoden, klanten, webinhoud van anderen, en ander intellectueel eigendom.

De Gebruiker realiseert zich dat het Vertrouwelijke Informatie betreft en dat dit niet aan derde partijen kan worden verstrekt zonder duidelijke schriftelijke toestemming van Cimpress en haar licentiegevers, of anderszins gebruikt kan worden, behalve in gevallen die door de wet zijn bepaald of expliciet binnen deze Gebruikersvoorwaarden zijn aangegeven.

6. SOFTWARE EN COMPUTERVIRUSSEN

Het kan soms mogelijk zijn dat door de internetaansluiting, werking van de software, datatransmissie etc., de Website niet correct werkt en dat de informatie op de Webpagina’s onjuist of onvolledig wordt weergegeven. Ook kunnen de Webpagina’s kwaadaardige code of met virussen geïnfecteerde programma’s bevatten.

VistaCreate is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor de werking van software, de aanwezigheid van eventuele computervirussen of andere elementen met kwaadaardige code, of de aanwezigheid van beschadigende of onveilige bestanden, elementen of ontwerpen die kunnen worden verspreid of anderszins software en hardware kunnen aantasten als gevolg van het gebruik van de Website door Gebruiker, de toegang tot de informatie op de Website of het downloaden van bestanden, elementen of ontwerpen van de Website. VistaCreate raadt ten sterkste aan om tijdens het gebruik van alle websites antivirussoftware of andere beveiligingsprogramma’s te gebruiken.

7. PROCEDURE VAN KENNISGEVING EN VOORLEGGING VAN INBREUKVORDERINGEN

VistaCreate respecteert de intellectuele eigendomsrechten en verwacht hetzelfde van alle gebruikers. In het geval de Gebruiker van mening is dat zijn/haar intellectuele eigendom is gekopieerd en gebruikt in strijd met zijn/haar rechten, of dat de intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker op enigerlei andere wijze zijn geschonden, dient hij/zij dit schriftelijk aan VistaCreate mede te delen, met vermelding van de volgende gegevens:

 • De schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • Beschrijving van het werk of van de desbetreffende andere vorm van intellectueel eigendom dat aan de eigenaar toebehoort en waarvan de Gebruiker meent dat deze is geschonden;
 • Beschrijving van de plek op de Website waar dit materiaal was geplaatst;
 • Het e-mailadres, telefoonnummer en postadres van de Gebruiker;
 • De toepassing van de Gebruiker, inclusief een redelijke veronderstelling dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de wet of de eigenaar van het auteursrecht;
 • Een verklaring die overeenkomt met een onder ede afgelegde verklaring, waarin gesteld wordt dat de door de Gebruiker opgegeven informatie betrouwbaar en correct is en dat de persoon die de verklaring aflegt gemachtigd is om te handelen namens de eigenaar van het auteursrecht of de eigenaar zelf is.

De brief, inclusief alle bovenstaande gegevens, dient aan VistaCreate te worden gericht en te worden verzonden via de Contact-pagina of per e-mail.

8. VRIJWARING

Door de voorwaarden van deze Gebruikersvoorwaarden te accepteren gaat de Gebruiker ermee akkoord om Cimpress, haar zustermaatschappijen, de makers van Inhoud en de respectievelijke directeuren, medewerkers, aandeelhouders, partners en vertegenwoordigers (gezamenlijk de "VistaCreate-partijen") te verdedigen, schadeloos te houden en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheid, verliezen, schade, kosten en uitgaven (inclusief redelijke juridische kosten) die door een VistaCreate-partij zijn gemaakt als gevolg van of in verband met enige schending of vermeende schending door de Gebruiker, of door iemand anders die namens de Gebruiker optrad, van een deel van deze Gebruikersvoorwaarden, waaronder maar niet beperkt tot de volgende gevallen:

 • De schriftelijke of elektronische handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht;
 • Beschrijving van het werk of van de desbetreffende andere vorm van intellectueel eigendom dat aan de eigenaar toebehoort en waarvan de Gebruiker meent dat deze is geschonden;
 • Beschrijving van de plek op de Website waar dit materiaal was geplaatst;
 • Enige wijzigingen of gebruik van merkactiva;
 • Elke schending door de Gebruiker van de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden.

Cimpress behoudt zich het recht voor om, op kosten van de Gebruiker, de controle en de verdediging van een zaak op zich te nemen of compensatie of schadevergoeding van de Gebruiker te eisen.\nIn dit geval gaat de Gebruiker ermee akkoord om in geval van een dergelijke claim samen te werken met de verdediging van Cimpress.

9. VOORWAARDEN, GRONDEN EN BEGINSELEN VAN BEËINDIGING

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van kracht tot het moment van beëindiging ervan. Hiervoor dient de Gebruiker te allen tijde een bericht te sturen middels het Contactformulier op de Website of middels een andere schriftelijk kennisgeving waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd en die het voornemen van de Gebruiker bevestigt VistaCreate kennis te geven van de wens om deze Gebruikersvoorwaarden te beëindigen. VistaCreate behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken, om welke reden dan ook en zonder bewijzen of voorafgaande kennisgeving, het recht van de Gebruiker op de toegang tot alle of een deel van de inhoud en de middelen van de Website op te schorten, te beëindigen of te beperken.

VistaCreate heeft de mogelijkheid en het recht om een deel van de Website of de Website in het geheel, haar functies, middelen of databanken, op te schorten, te beëindigen of te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving of verdere verplichtingen.

VistaCreate behoudt zich tevens het recht voor om in het geval de Gebruiker gedurende een lange tijd niet actief is op de Website, hetgeen geïnterpreteerd kan worden als het onvermogen van de Gebruiker om toegang te verkrijgen tot de Website, de toegang van de Gebruiker tot de Website, bestanden of ontwerpen op te schorten of volledig te beëindigen.

De beëindiging van deze Gebruikersvoorwaarden betekent niet de automatische vrijstelling van aansprakelijkheid en van de verplichting tot terugbetaling van schulden aan VistaCreate krachtens de bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden of andere verplichtingen van de Gebruiker, te weten: het niet gebruiken van de Website, bestanden, elementen, ontwerpen of andere inhoud op andere manieren dan welke zijn toegestaan met de voorwaarden en bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden die geldig waren op het moment van bovengenoemd gebruik. Deze Gebruikersvoorwaarden zullen worden beëindigd zonder afbreuk te doen aan de rechten van Cimpress, de verdediging en beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in de voorwaarden van deze Gebruikersvoorwaarden, waarvan de rechten, verdediging en beperking van aansprakelijkheid ook na beëindiging van deze Gebruikersvoorwaarden van kracht zullen blijven.

Met de beëindiging van zijn/haar account en zijn/haar toegang tot de bestanden, elementen en ontwerpen van de Website, bevestigt de Gebruiker zijn/haar instemming om alle openstaande bedragen die nog op zijn/haar account staan te voldoen.

10. DISCLAIMER

DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE WORDEN AANGEBODEN "ZOALS ZE ZIJN", ZONDER ENIGE VORM VAN VERKLARING, WAARBORG, GARANTIE OF VOORWAARDEN, EXPLICIET, IMPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS. WEBSITE-INHOUD WORDT UITSLUITEND ALS DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD AANGEBODEN EN IS NIET ONDERWORPEN AAN VERPLICHT TOEZICHT OF VERPLICHTE INMENGING VAN VISTACREATE. GEBRUIKERS GEBRUIKEN DE WEBSITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE TE ALLEN TIJDE OP EIGEN RISICO.

VISTACREATE VRIJWAART ZICH HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN ALLE VERKLARINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN, VAN WELKE AARD DAN OOK, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT ALLE INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE DIE OP ENIG MOMENT BESCHIKBAAR ZIJN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE VERKLARINGEN, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, NAUWKEURIGHEID, TIJDIGHEID, VOLLEDIGHEID, COMPATIBILITEIT, ACTUALITEIT, INTEGRATIE, BEVEILIGING, PRIVACY, TITEL, BRUIKBAARHEID, GESCHIKTHEID, KWALITEIT, EENVOUDIG GEBRUIK EN ANDERE GARANTIES DIE KUNNEN ONTSTAAN OP GROND VAN ENIGE TOEPASSELIJKE WETGEVING. VISTACREATE DOET GEEN TOEZEGGINGEN OVER DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE.

BOVENDIEN WIJST VISTACREATE VERDER ALLE VERKLARINGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN AF DAT:

 • DE TOEGANG TOT DE WEBSITE EN HAAR INHOUD EN DIENSTEN TE ALLEN TIJDE ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZULLEN ZIJN;
 • DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE AAN DE VERWACHTINGEN VAN GEBRUIKER ZULLEN VOLDOEN, BEVREDIGEND ZULLEN ZIJN VOOR DE BEHOEFTEN EN EISEN VAN GEBRUIKER, OF ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZULLEN ZIJN;
 • RESULTATEN DIE UIT HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE KUNNEN WORDEN VERKREGEN, EFFECTIEF OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN;
 • EVENTUELE FOUTEN OF DEFECTEN VAN DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE DOOR VISTACREATE WORDEN GECORRIGEERD;
 • DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE ZIJN TOEGESTAAN ​​IN ELK RECHTSGEBIED;
 • DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE VRIJ ZULLEN ZIJN VAN VIRUSSEN, SOORTGELIJKE VORMEN VAN BESMETTING OF VERNIETIGENDE ONDERDELEN EN/OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN;
 • DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE COMPATIBEL ZIJN MET DE HARDWARE EN SOFTWARE VAN GEBRUIKER;
 • ALLE DOOR GEBRUIKERS GEGENEREERDE INHOUD VIA DE WEBSITE BESCHIKBAAR ZAL ZIJN OF (TIJDELIJK OF PERMANENT) ALS INHOUD VAN DE WEBSITE WORDT OPGESLAGEN;
 • DOCUMENTEN BETREFFENDE DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE TE ALLEN TIJDE BESCHIKBAAR ZULLEN ZIJN;
 • VISTACREATE EEN BEPAALDE DIENST OF FUNCTIE VAN DE WEBSITE EN WEBSITE-INHOUD ZAL BLIJVEN ONDERSTEUNEN.

IN GEVAL EEN DISCLAIMER OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET VAN TOEPASSING IS, ZULLEN ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE, EXPLICIETE, IMPLICIETE EN WETTELIJKE VERKLARINGEN, WAARBORGEN, GARANTIES EN VOORWAARDEN WORDEN BEPERKT TOT EEN PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN NA DE DATUM WAAROP GEBRUIKER DE WEBSITE EN INHOUD EN DIENSTEN VOOR HET EERST HEEFT GEBRUIKT, EN ZAL GEEN ENKELE GARANTIE VAN TOEPASSING ZIJN NA DEZE PERIODE.

ZOLANG DE INHOUD EN DIENSTEN VAN DE WEBSITE DE GEBRUIKER VOORZIEN VAN DIGITALE INHOUD DIE NIET WORDT GELEVERD OP EEN MATERIËLE GEGEVENSDRAGER, ZAL INTREKKING VAN DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN DOOR GEBRUIKER ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEDEN MOGELIJK ZIJN.

11. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De Gebruiker bevestigt dat hij/zij zonder enige beperkingen de verantwoordelijkheid en de risico’s die voortvloeien uit het gebruik van de Website begrijpt en op zich neemt.

Cimpress, haar medewerkers, management, partners, aandeelhouders en vertegenwoordigers zijn niet verantwoordelijk voor storingen van welke aard dan ook of onderbreking van de werking van de Website resulterend in verlies van zakelijke gegevens, winst of andere financiële verliezen als gevolg van claims van welke aard dan ook, verliezen, vorderingen, handelingen of andere voorvallen die uit deze Gebruikersvoorwaarden en haar jurisdictie voortvloeien, met inbegrip van maar niet beperkt tot de navigatie van de Website, het gebruik, de toegang tot bestanden, ontwerpen of onderdelen ervan, evenals alle desbetreffende rechten, ook als Cimpress op de hoogte was gesteld van de theoretische mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of de gebeurtenis en de storing al dan niet het gevolg waren van inbreuk op intellectuele- of andere eigendomsrechten, een schending van de wet, nalatigheid, contractaansprakelijkheid of andere soortgelijke gevallen en situaties.

DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADELOOSSTELLING VAN CIMPRESS IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, OF DE INHOUD ERVAN, ZAL IN GELD BEREKEND NIET MEER DAN TIEN AMERIKAANSE DOLLAR ($10,00) BEDRAGEN.

Indien het toepasselijk recht en rechtspraak de uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid voor indirecte of incidentele schade niet volledig toestaan, zullen alle bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen niet voor de Gebruiker van toepassing zijn. In het geval een situatie onder deze jurisdictie valt, is de aansprakelijkheid van Cimpress of een van zijn werknemers, directeuren, aandeelhouders, partners, licentiehouders of vertegenwoordigers beperkt tot de maximale waarde die door de wet is toegestaan.

12. LEEFTIJD EN VERANTWOORDELIJKHEID

De Website en inhoud en diensten van de Website zijn niet bedoeld om te worden gebruikt door minderjarigen en personen onder de leeftijd van 18 jaar, en zijn noch ontworpen en bedoeld om willens en wetens persoonlijke gegevens van minderjarigen en personen onder de 18 jaar te verzamelen, gebruiken of verstrekken. VistaCreate zal onmiddellijk persoonlijke gegevens van kinderen verwijderen en/of een verifieerbare ouderlijke toestemming voor het verzamelen of verstrekken ervan proberen te verkrijgen, zodra VistaCreate de informatie heeft verkregen dat persoonlijke gegevens van kinderen zijn verstrekt of verzameld via de Website.

De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, over de noodzakelijke rechten beschikt om de Website te mogen gebruiken en aan wettelijke verplichtingen is gebonden voor de eventuele aansprakelijkheid die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van de bestanden of ontwerpen van de Website. De Gebruiker stemt ermee in om de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor al zijn/haar gebruik van de Website, zonder onderscheid, alsmede voor het gebruik van zijn/haar inlognaam en wachtwoord door derden, waaronder minderjarigen en personen jonger dan 18 jaar die met hem/haar samenwonen.

13. TOEPASSELIJK RECHT

Met het inloggen op de Website aanvaardt de Gebruiker dat deze Gebruikersvoorwaarden onderworpen zijn aan de wetten van de staat New York in de Verenigde Staten.

De geldigheid, interpretatie en handhaving van deze Gebruikersvoorwaarden, zaken die voortvloeien uit of verband houden met de prestaties of de schending van deze Gebruikersvoorwaarden, alsmede aanverwante zaken, zijn onderworpen aan de interne wetten van de staat New York (zonder verwijzing naar keuze van rechtsleer). Elke juridische zaak of procedure met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en handhaving van deze Gebruikersvoorwaarden, zaken die voortvloeien uit of verband houden met de prestaties of de schending van deze Gebruikersvoorwaarden, alsmede aanverwante zaken, zullen uitsluitend voor de federale of nationale rechtbanken van de staat New York worden gebracht. Alle partijen gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken, en zien af van enig bezwaar tegen de gepastheid of het gemak van dergelijke locaties. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet op deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing en heeft er op geen enkele andere wijze invloed op.

De Gebruiker stemt ermee in om alle noodzakelijke kennisgevingen die aan hem/haar op het door hem/haar tijdens het aanmelden op de Website doorgegeven postadres worden gericht, te openen en te verwerken. De Gebruiker stemt ermee in om zich te onthouden van:

 • Alle rechten die hij/zij zou kunnen hebben op een proces of het resultaat van een juryrechtspraak;
 • Het deelnemen aan of het organiseren van een collectieve claim tegen Cimpress in verband met de werking van de Website, bepalingen van deze Gebruikersvoorwaarden of hierin vermelde Overeenkomsten.

Als Cimpress verplicht is om naar een andere rechtbank dan het arbitragehof te gaan voor de inning van eventuele verschuldigde gelden of voor de handhaving van haar rechten, gaat de Gebruiker ermee akkoord om Cimpress voor alle kosten, betalingen en gelden te vergoeden in het geval Cimpress succesvol is.

14. ALGEMENE BEPALINGEN

De Gebruiker verklaart dat naast deze Gebruikersvoorwaarden, hij/zij zichzelf tevens vertrouwd heeft gemaakt met de Gebruikersvoorwaarden en de andere overeenkomsten waarnaar in deze Gebruikersvoorwaarden wordt verwezen, en stemt in met de beperkingen die zij opleggen.

Het ontbreken van actie door VistaCreate betreft de controle op de juiste uitvoering van de bepalingen van deze of aanverwante overeenkomsten zal en kan niet worden uitgelegd als een verklaring van afstand van een bepaling of recht.

Het is Gebruiker niet toegestaan ​​om deze Gebruikersvoorwaarden en/of zijn/haar rechten en verplichtingen krachtens deze Gebruikersvoorwaarden toe te wijzen of over te dragen aan derden. Het is VistaCreate toegestaan ​​om, geheel naar eigen goeddunken, deze Gebruikersvoorwaarden en/of de rechten en verplichtingen van Gebruiker krachtens deze Gebruikersvoorwaarden geheel of gedeeltelijk toe te wijzen of over te dragen aan derden.

15. CONTACTGEGEVENS

Als u nog vragen hebt over de bepalingen van dit document, neem dan contact op door een e-mail te sturen naar [email protected]

16. INSTEMMINGSVERKLARING

DOOR AKKOORD TE GAAN MET DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN ERKENT DE GEBRUIKER DAT HIJ/ZIJ DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGRIJPT, EN DE GELEGENHEID HEEFT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT HIJ/ZIJ ERMEE AKKOORD GING.\nIN ACHT NEMEND DAT VISTACREATE AKKOORD GAAT DE INHOUD TE VERSCHAFFEN, STEMT DE GEBRUIKER ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN.\nDE GEBRUIKER STEMT ER VERDER MEE IN DAT DIT DE VOLLEDIGE EN ENIGE VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING IS TUSSEN DE GEBRUIKER EN VISTACREATE, EN DAT DIT ELK VOORSTEL OF VOORAFGAANDE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN ALLE OVERIGE COMMUNICATIE TUSSEN GEBRUIKER EN VISTACREATE MET BETREKKING TOT HET ONDERWERP VAN DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN, VERVANGT.

MET HET ACCEPTEREN VAN DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN VERKLAART DE GEBRUIKER TEVENS DAT HIJ ALLE ANDERE GERELATEERDE OVEREENKOMSTEN, DIE HIERONDER WORDEN VERMELD EN OP DE WEBSITE TE VINDEN ZIJN, HEEFT GELEZEN EN BEGREPEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN EN BEPALINGEN VAN DEZE OVEREENKOMSTEN:

IN HET GEVAL DE GEBRUIKER NIET AKKOORD GAAT MET DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OF MEER VAN DE HIERBOVEN GENOEMDE DOCUMENTEN, DIENT DE GEBRUIKER TE STOPPEN MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE OF DE FUNCTIES VAN DE WEBSITE DIE ONDER DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN VALLEN; MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN ZIJN FUNCTIES GAAT DE GEBRUIKER IMPLICIET AKKOORD MET ALLE BEPALINGEN VAN DEZE GEBUIKERSVOORWAARDEN.

Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is geschreven in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engelse versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

Heeft dit artikel u niet geholpen?Neem contact op met het ondersteuningsteam