Umowy licencyjne

Poniżej znajduje się umowa prawna pomiędzy Tobą a VistaCreate i/lub podmiotami powiązanymi i zależnymi działającymi jako licencjodawca na mocy tej Umowy, która określa zasady i warunki korzystania z plików i projektów pobranych na create.vista.com („Strona”) lub w inny sposób udostępnione Ci za pośrednictwem VistaCreate. Pobierając dowolny Projekt, zgadzasz się na warunki niniejszej umowy („Umowa”).

VistaCreate zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, uzupełnień, poprawek i edycji do tej Umowy w oddzielnych częściach lub w całości w dowolnym momencie, a użytkownik wyraża zgodę na takie zmiany. Zmiany takie obowiązują od momentu ich opublikowania. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie zgadzasz się z tą Umową i nie akceptujesz jej warunków, nie możesz wejść na Stronę i korzystać z jej zasobów.

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy VistaCreate udziela Ci niewyłącznej, wieczystej, ogólnoświatowej, niezbywalnej i niepodlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie Plików lub innych Elementów w związku z tworzeniem Projektu w zakresie dozwolonych zastosowań, ale nie uprawnia Cię do praw autorskich i/lub praw własności intelektualnej do Plików, Elementów. Wszelkie prawa autorskie i/lub inne prawa własności intelektualnej do Plików, Elementów zawartych w stworzonych przez Ciebie Projektach są zastrzeżone przez VistaCreate i/lub ich właścicieli/dostawców.
  2. Wszystkie pliki mogą być używane i ponownie wykorzystane do tworzenia Projektów tylko na Stronie.
  3. VistaCreate pozwala tworzyć projekty wykorzystując:
   1. zdjęcia, obrazy wektorowe, wideo lub podobne materiały (dalej jako „Plik” lub „Pliki”) z www.depositphotos.com; depositphotos.com;
   2. treści udostępniane na podstawie publicznych licencji autorskich, takich jak Open Font License lub CC0 1.0 Universal;
   3. Zestawy marki, grafiki, ilustracje i inne materiały (zwane dalej „Elementami”); i
   4. treści, ręcznie przesłane przez Ciebie.
  4. Uwaga: chociaż treści VistaCreate mogą być używane do celów komercyjnych i niekomercyjnych, elementy w treści, takie jak znaki towarowe, logo lub powiązane obrazy innych firm, inne produkty i nazwy usług dostępne na stronie VistaCreate („Zasoby marki” ) i ich użycie może podlegać dodatkowym prawom autorskim, znakom towarowym itp. i może wymagać zgody osoby trzeciej lub licencji tych praw. VistaCreate nie oświadcza ani nie gwarantuje, że takie zgody lub licencje zostały uzyskane, i wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie.
 2. DOZWOLONE UŻYCIE
  1. Prawo i licencja udzielone w tym dokumencie upoważniają do korzystania z utworzonych przez Ciebie Projektów wyłącznie w następujący sposób („Dozwolone użycie”):
   1. marketing e-mailowy opt-it;
   2. do produkcji i rozwoju dowolnego oprogramowania, pod warunkiem, że Projekty lub pliki cyfrowe zawierające Projekty nie mogą być wyodrębnione lub w inny sposób odłączone od tego oprogramowania;
   3. do wykorzystania w serwisach społecznościowych będących własnością i/lub obsługiwanych przez użytkownika;
   4. do tworzenia archiwalnych kopii Projektów do dalszego wykorzystania.
   5. aby stworzyć dzieła zlecone. Przez dzieło zlecone rozumiemy Projekty stworzone przez Ciebie dla innej osoby (na przykład, Twojego klienta, pracodawcy lub wykonawcy);
   6. do tworzenia do 500 000 wydruków Projektów do użytku osobistego lub handlu, reklamy lub drukowania.
 3. ZABRONIONE UŻYCIE
  1. Nie możesz:
   1. Używać Projektów innych niż wyraźnie dozwolone w tym dokumencie;
   2. Edytować, zmieniać, modyfikować, wyświetlać, publikować, drukować, przechowywać, archiwizować i w inny sposób wykorzystywać Pliki, Elementy niezależnie od Projektów;
   3. Udostępniać projektów do darmowego pobrania na wspólnym dysku, w usłudze, oprogramowaniu lub stronie internetowej w celu wymiany, transferu lub dystrybucji;
   4. Przenosić, odsprzedawać, udzielać sublicencji, wynajmować, przekazywać w formie darowizny lub w inny sposób przekazywać Projektów lub prawa do nich stronom trzecim (chyba że utworzysz zlecone dzieło);
   5. Wyodrębniać Pliki, Elementy z Projektów i/lub tworzenie warunków, w których Projekty mogą być wyodrębnione z produktu;
   6. Pozwalać stronom trzecim na dostęp do Projektów w celu dalszego wykorzystania (chyba że utworzysz zlecone dzieło);
   7. Korzystać z niezmodyfikowanych Projektów w formacie elektronicznym w rozdzielczości większej niż rozdzielczość wyświetlania zamierzonego urządzenia wyświetlającego;
   8. Korzystać z Projektów, aby utworzyć oficjalne logo, nazwę firmy lub znak towarowy;
   9. Korzystać z Projektów w sposób, który narusza prawa własności intelektualnej Plików, Zasobów marki lub innych Elementów i/lub Projektu lub znak towarowy strony trzeciej lub który prowadziłby do skargi dotyczącej oszukańczej reklamy lub nieuczciwej konkurencji;
   10. Korzystać z Projektów do wysyłania SPAMu;
   11. Używać Projektów w sposób konkurujący z biznesem VistaCreate lub Depositphotos;
   12. Wyświetlać, używać lub umieszczać Projekty w sposób, który prowadziłby do wniosku, że model w Plikach i/lub Projektach zatwierdza lub popiera produkty lub usługi jakiegokolwiek przedsięwzięcia lub znaku towarowego;
   13. Pokazywać osobę przedstawioną w Plikach i/lub Projektach ww wrażliwych scenariuszach, które można rozsądnie uznać za obraźliwe lub niepochlebne wobec tej osoby (np. związane z deficytem psychicznym i fizycznym, seksualną lub dorozumianą aktywnością seksualną lub preferencjami, przestępstwem, wykorzystywaniem fizycznym lub psychicznym lub dolegliwościami );
   14. Korzystać z Projektów do celów pornograficznych, nielegalnych lub niemoralnych;
   15. Korzystać z Projektów w przedmiotach lub produktach, które mogłyby zawstydzić lub upokorzyć osobę lub model w Plikach i/lub Projektach;
   16. Korzystać z Projektów do reklamy lub promocji wyrobów tytoniowych lub alkoholowych;
   17. Wyświetlać, używać lub umieszczać Projekty w sposób, który prowadziłby do wniosku, że model w Plikach i/lub Projektach zatwierdza lub popiera jakąkolwiek partię polityczną, politykę, kandydata lub wybranego urzędnika.
  2. Każde niedozwolone użycie Plików, Elementów i/lub Projektów będzie uważane za naruszenie praw autorskich. Będziesz odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane takim naruszeniem, w tym wszelkie roszczenia stron trzecich. VistaCreate zastrzega sobie również prawo do wycofania licencji na dowolny Projekt, którego użyłeś w sposób uważany za naruszenie.
 4. OGRANICZENIA STANOWISKOWE
  1. Możesz udzielić dostępu nieograniczonej liczbie upoważnionych osób do stworzonych przez siebie Projektów. Te upoważnione osoby muszą być Twoimi pracownikami lub współpracownikami.
  2. Niezależnie od powyższego, niniejsza licencja upoważnia tylko jednego (1) klienta do bycia zarejestrowanym użytkownikiem oraz pobierania i używania Projektów. Jednak klienci mogą przekazywać materiały lub dzieła pochodne zawierające Projekty osobom trzecim w celu ich powielania w ramach dozwolonych zastosowań, pod warunkiem, że nie otrzymają oni żadnych dodatkowych praw do Projektów i nie mogą uzyskać dostępu do Projektów ani wyodrębnić ich z materiałów, które przekazałeś.
  3. Jednoczesne korzystanie z tego samego konta na Stronie przez wielu użytkowników jest niedozwolone. Każdy użytkownik, który chce uzyskać dostęp do Strony, musi mieć własne konto.
  4. VistaCreate zastrzega sobie prawo do monitorowania Twojego konta i blokowania dostępu w przypadku, gdy osoby uzyskujące dostęp do Projektów nie są twoimi pracownikami ani współpracownikami. Ponadto VistaCreate ma prawo do podjęcia środków zapobiegających udostępnianiu danych konta lub umożliwiających dostęp do nich nieautoryzowanym użytkownikom.
  5. Zgadzasz się podjąć wszelkie możliwe kroki, aby uniemożliwić Twoim pracownikom lub współpracownikom korzystanie z Projektów na własny użytek. Żadne z postanowień tej Umowy nie będzie uważane za udzielenie licencji, praw własności intelektualnej i/lub jakichkolwiek innych praw dla upoważnionych osób na podstawie tej licencji.
 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY
  1. Twoje prawa do korzystania z Projektu podlegają niniejszej Umowie, a Ty zawierasz tę Umowę po pobraniu dowolnego Projektu. Masz prawo do korzystania z pobranego Projektu, pod warunkiem, że nie ma żadnych zaległych płatności, obciążeń zwrotnych ani zwrotów płatności kartą kredytową lub czekiem na Twoim koncie. Jeśli na Twoim koncie powstaną zaległości, utracisz prawo do korzystania z pobranego Projektu, dopóki zaległe saldo nie zostanie wypłacone w całości i musisz zaprzestać korzystania z Projektu lub innego dzieła pochodnego i podjąć wszelkie niezbędne wysiłki, aby przestać je wykorzystywać, dopóki nie zostanie wypłacone zaległe saldo w pełni. Ponadto VistaCreate zwróci wszystkie uzasadnione wydatki (w tym koszty obsługi prawnej) poniesione w związku z pobieraniem zaległych płatności. VistaCreate zastrzega sobie prawo do cofnięcia lub modyfikacji dowolnej licencji udzielonej na mocy tej Umowy lub zastąpienia dowolnego Projektu podobnym / alternatywnym z dowolnego powodu. Warunkiem stałego prawa użytkowania jest przestrzeganie przez użytkownika wszystkich warunków określonych w niniejszej Umowie.
 6. NIEZALEŻNY AUDYT
  1. VistaCreate zastrzega sobie prawo do kontroli wykorzystania Projektu w celu weryfikacji zgodności z tą Umową. Udostępnisz wszystkie odpowiednie dokumenty do takiej weryfikacji. Każdy taki audyt będzie przeprowadzany na koszt VistaCreate, chyba że audyt ujawni Twoją zaległą płatność. W takim przypadku spłacisz w całości zaległą płatność wraz z kosztami odsetek poniesionymi w okresie kontroli.
 7. GWARANCJE I ODSZKODOWANIE
  1. VistaCreate gwarantuje i zapewnia, że niezmodyfikowane Pliki przesłane i wykorzystane w pełnej zgodności z tą Umową nie naruszają żadnych praw autorskich, praw moralnych i praw własności intelektualnej, znaków towarowych ani praw stron trzecich do prywatności lub reklamy.
  2. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Projektu i uzyskanie odpowiednich licencji na jego użytkowanie. VistaCreate jest autoryzowanym agentem, który rozprowadza i licencjonuje pliki przesłane przez dostawców.
  3. Projekty, Pliki, Zasoby marki i inne Elementy na stronie są dostarczane „tak jak są” bez jakiejkolwiek gwarancji. Przyjmujesz na siebie wszelkie ryzyko związane z jakością i użytkowaniem Projektu. VistaCreate nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, wydatki i straty powstałe w wyniku korzystania z Projektu. W przypadku konieczności korzystania z Zasobów marki w sposób, który nie jest dozwolony przez zasady uczciwego użytkowania lub nie jest przewidziany w odpowiedniej publicznie dostępnej polityce marki, prosimy o wcześniejszy kontakt z właścicielem Zasobów marki w celu uzyskania licencji lub upoważnienia.
  4. Zgadzasz się zabezpieczyć i zwolnić VistaCreate, jego przedstawicieli, pracowników, akcjonariuszy, dyrektorów, menedżerów, członków i współpracowników przed wszelkimi szkodami lub odpowiedzialnością wynikającą z korzystania z Plików, Zasobów marki i innych Elementów, Projektów lub dzieł pochodnych. Ponadto zgadzasz się zwolnić VistaCreate z wszelkich kosztów i wydatków poniesionych przez VistaCreate w związku z egzekwowaniem warunków tej Umowy.
  5. CAŁKOWITE MAKSYMALNE ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ VISTACREATE ZA WSZYSTKIE ROSZCZENIA SĄ OGRANICZONE DO PIĘCIU TYSIĘCY DOLARÓW AMERYKAŃSKICH (USD 5 000$).
 8. RÓŻNE
  1. Gwarantujesz i zapewniasz, że masz pełne prawo i upoważnienie do zawarcia tej Umowy. Jeśli nie masz takiego prawa i upoważnienia, cała Twoja aktywność na Stronie zostanie uznana za naruszenie tej Umowy.
  2. Ważność, interpretacja i wykonanie tej Umowy, kwestie wynikające z lub związane z wykonywaniem lub naruszeniem tej Umowy oraz powiązane kwestie podlegają prawu wewnętrznemu stanu Nowy Jork (bez odniesienia do doktryny wyboru prawa). Wszelkie działania prawne lub postępowanie dotyczące ważności, interpretacji i egzekwowania tej Umowy, spraw wynikających lub związanych z wykonywaniem lub naruszeniem tej Umowy oraz powiązanych kwestii, będą wnoszone wyłącznie przed sądy stanowe lub federalne w państwie i hrabstwie Nowego Jorku. Wszystkie strony wyrażają zgodę na wyłączną jurysdykcję tych sądów, zrzekając się wszelkich zastrzeżeń co do właściwości lub dogodności takich miejsc. Konwencja Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów nie ma zastosowania ani nie ma wpływu na tą Umowę.
  3. Ta Umowa stanowi całość umowy między Tobą a VistaCreate w odniesieniu do przedmiotu niniejszej umowy. Żadne zrzeczenie się, zgoda, modyfikacja lub zmiana warunków tej Umowy nie będą wiązać VistaCreate, chyba że na piśmie podpisane przez VistaCreate. Zawierając tą Umowę, zrzekasz się warunków określonych w dowolnym podobnym dokumencie, które stanowią uzupełnienie lub są sprzeczne z warunkami tej Umowy. Wszystkie takie warunki są uważane przez VistaCreate za znaczące zmiany tej Umowy i są odrzucane. W przypadku zawarcia oddzielnej umowy z VistaCreate potwierdzonej pieczęcią, VistaCreate ma prawo zmienić listę dozwolonych i zabronionych sposobów korzystania z Projektu. Wszelkie takie zmiany zostaną opisane i zapisane w zmienionej umowie; zmiany te nie zostaną jednak wprowadzone do wspólnej umowy opublikowanej na Stronie.
  4. Jeśli VistaCreate rozpocznie jakiekolwiek działanie lub postępowanie przeciwko Tobie w celu wyegzekwowania lub interpretacji tej Umowy, VistaCreate nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty, wydatki i koszty obsługi prawnej (w tym wszelkie powiązane koszty i wydatki) poniesione w związku z takim działaniem lub postępowaniem oraz w związku z uzyskaniem i wykonaniem wszelkich uzyskanych w ten sposób wyroków lub nakazów.
  5. Ta Umowa oraz wynikające z niej prawa i obowiązki nie mogą być przenoszone, w całości lub w części przez Ciebie, bez uprzedniej pisemnej zgody VistaCreate, a wszelkie nieuprawnione cesje lub przeniesienia będą ścigane.
  6. Ta Umowa i wszystkie powiązane dokumenty są napisane w języku angielskim. Wszelkie tłumaczenia niniejszych lub dowolnych wersji na język inny niż angielski są wyłącznie dla wygody. W przypadku rozbieżności między tą wersją angielską a dowolną inną wersją, wersja angielska jest nadrzędna wobec przetłumaczonej.
  7. Podpisy i nagłówki zawarte w tej Umowie zostały zamieszczone w celu ułatwienia wyszukiwania informacji i dla wygody i nie będą brane pod uwagę przy interpretacji lub rozumieniu tej Umowy.
  8. Pobierając Projekt, potwierdzasz, że przeczytałeś tą Umowę i zgadzasz się z innymi dokumentami regulującymi pracę Strony i korzystanie z Projektów.
  9. W zależności od adresu rozliczeniowego (wskazanego w profilu użytkownika), adresu IP i innych podobnych kryteriów, faktury mogą być płatne na rzecz VistaCreate lub jej podmiotów stowarzyszonych i zależnych działających jako licencjodawca na mocy tej umowy. Zawierając tą Umowę, potwierdzasz, że informacje podane w celu ustalenia kraju zamieszkania lub rejestracji są kompletne, prawdziwe i dokładne.

ZAWIERAJĄC TĄ UMOWĘ POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ I ZROZUMIAŁEŚ TĄ UMOWĘ I MIAŁEŚ MOŻLIWOŚĆ WYSZUKIWANIA NIEZALEŻNEJ PORADY PRAWNEJ PRZED PODJĘCIEM TEJ UMOWY. W ZWIĄZKU Z TYM, ŻE VISTACREATE ZGADZA SIĘ DOSTARCZYĆ PROJEKTY, ZGADZASZ SIĘ BYĆ ZWIĄZANYM WARUNKAMI TEJ UMOWY.

W PRZYPADKU NARUSZENIA WARUNKÓW TEJ UMOWY, VISTACREATE ZASTRZEGA SOBIE PRAWO (BEZ UPRZEDNIEGO POWIADOMIENIA) DO ZAWIESZENIA KONTA I WYCOFANIA LICENCJI NA POBRANE PROJEKTY.

JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI, CZY ZAMIERZONE WYKORZYSTANIE PROJEKTU JEST OBJĘTE WYBRANĄ LICENCJĄ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZYM DZIAŁEM WSPARCIA W CELU UZYSKANIA WYJAŚNIEŃ PRZED POBRANIEM JAKIEGOKOLWIEK PROJEKTU.

Data wejścia w życie: 29 września 2020

Ten artykuł nie pomógł?Skontaktuj się ze wsparciem