Privacybeleid

Ingangsdatum: 27/10/2021

Dit document definieert het toepassingsgebied van de persoonlijke levenssfeer en de vertrouwelijkheid van de gegevens die de Gebruiker invult bij het aanmelden op create.vista.com en bij het normale gebruik van de diensten, programma’s en voorzieningen van VistaCreate.

Dit beleid is van toepassing op de Website die eigendom is van en wordt beheerd door Crello Ltd., een onderneming in Cyprus, en haar zustermaatschappijen (gezamenlijk "VistaCreate"). Door deze Website te gebruiken geeft de Gebruiker VistaCreate zijn/haar toestemming om zijn/haar persoonlijke gegevens te verzamelen, te gebruiken en aan derden te verstrekken volgens de regels en bepalingen van deze overeenkomst.

VistaCreate maakt deel uit van de Cimpress plc-bedrijvengroep en is een service die wordt aangeboden door Vista. Een lijst van alle aan Cimpress gelieerde merken is te vinden op www.cimpress.com/our-businesses/. Cimpress plc, samen met haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen, inclusief maar niet beperkt tot VistaCreate, wordt in dit Privacybeleid "Cimpress" genoemd.

Dit document bevat de regels waarmee dergelijke gegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de redenen voor bekendmaking van dergelijke gegevens op de Website. Deze regels gelden voor alle persoonlijke gegevens die op en/of door VistaCreate worden verzameld.

TOESTEMMING TOT HET VERZAMELEN VAN GEGEVENS

Wanneer u de Website bezoekt, verzamelen wij bepaalde gegevens, waaronder:

 • IP-adres, tijdstip van het bezoek, soort browser en taalversie, die automatisch kunnen worden verzameld.
 • Navigatie-gegevens, namelijk het adres en het pad van de gebruiker door de Website, en handelingen die op de Website worden verricht.
 • Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens het aanmelden op de Website, zoals inlognaam en wachtwoord, persoonlijke gegevens (volledige naam) en e-mailadres;
 • Gegevens die door de Gebruiker zijn verstrekt tijdens de aankoop, zoals factuuradres en creditcardnummer.

Als u zich als Gebruiker heeft aangemeld heeft u de mogelijkheid om in uw profiel aanvullende persoonlijke gegevens te verschaffen, zoals uw adres en telefoonnummer. Op uw pagina "Profiel bewerken" kunt u zelf bepalen welke gegevens die u heeft verstrekt openbaar te zien zullen zijn.

VistaCreate vereist nooit dat gebruikers genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens waaruit de raciale of etnische afkomst van de gebruikers blijkt, hun politieke opvattingen, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap van vakbonden of gegevens over hun gezondheid of seksleven of seksuele geaardheid verstrekken.

De Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment te weigeren zijn/haar persoonlijke gegevens te verstrekken. In dit geval kunnen echter enkele op de Website aangeboden functies en diensten niet of slechts gedeeltelijk worden gebruikt.

GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Het verzamelen en gebruik van persoonlijke gegevens van Gebruiker wordt door VistaCreate uitgevoerd voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken, beheren en onderhouden van een account;
 • Het verwerken van vragen en handelingen op de Website van de Gebruiker;
 • Klantenservice;
 • Data-analyse en statistisch onderzoek met het oog op het verbeteren van de aangeboden goederen, producten of technologieën;
 • Het bepalen en weergeven van inhoud die speciaal gekozen is in overeenstemming met de voorkeuren en interesses van de Gebruiker;
 • Het beheren van de interactieve onderdelen;
 • De uitbetaling van commissies;
 • De identificatie van de geleverde bestanden;
 • De communicatie betreffende de transacties die door de Gebruiker zijn gedaan;
 • Het informeren aan de Gebruiker over nieuwe producten en diensten;
 • Marketingcommunicatie voor de promotie en reclame van de producten van VistaCreate, producten die door andere Vista-diensten worden aangeboden en producten van derden.

VistaCreate zal aan gebruiker toestemming vragen voorafgaand aan het gebruik van zijn/haar persoonlijke gegevens voor een ander doel dan vermeld in dit Beleid.

VistaCreate verzamelt alleen persoonlijke gegevens van haar Gebruikers, en vraagt Gebruikers niet om aan VistaCreate persoonlijke gegevens van derden te verstrekken; een uitzondering betreft het geval waarin ontwerpen worden gedeeld, zoals hierin beschreven.

VistaCreate kan mededelingen versturen betreffende transacties die door de Gebruiker zijn verricht, evenals betalingsherinneringen en vragen betreffende de bevestiging van een aankoop.

Gebruikers zijn vrij om met één klik ervoor te kiezen zich af te melden voor het ontvangen van advertenties en promotionele kennisgevingen. Na ontvangst van uw afmelding zal VistaCreate u verder geen advertenties of promotionele kennisgevingen meer sturen. De hierboven genoemde afmeld-optie is niet mogelijk voor berichten inzake transacties, welke over het algemeen noodzakelijk zijn. Om zich af te melden voor het ontvangen voor kennisgevingen inzake transacties, dient de Gebruiker zijn/haar account te deactiveren.

Onze advertenties en promotionele kennisgevingen zijn altijd duidelijk te herkennen als promoties en/of reclame, en zullen te allen tijde het antwoord-e-mailadres en het fysieke postadres van VistaCreate bevatten. Dit antwoord-e-mailadres kan uw antwoord tot aan 30 dagen na de verzending van het oorspronkelijke bericht ontvangen.

De door VistaCreate verzamelde persoonlijke gegevens kunnen in andere landen. Door VistaCreate persoonlijke gegevens te verstrekken, geven gebruikers VistaCreate toestemming om deze gegevens naar andere locaties over te dragen, inclusief naar landen die mogelijk wetten hebben die niet dezelfde bescherming van persoonlijke gegevens bieden als die in het land van de gebruiker. Voor zover we gegevens overdragen van burgers van EU-lidstaten naar buiten de EU, wordt die overdracht geregeld door een overeenkomst waarin de modelcontractbepalingen zijn opgenomen in overeenstemming met artikel 46 van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en van de Raad van 27 april 2016 (de ’AVG’).

OPENBAARMAKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Met uitzondering van situaties die duidelijk in deze regels zijn uiteengezet, zal VistaCreate de persoonlijke gegevens van de Gebruiker niet verstrekken, verkopen, verhuren, uitlenen of beschikbaar stellen aan derden.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker kunnen worden verstrekt aan en gedeeld met partnerbedrijven die diensten aanbieden namens VistaCreate. De diensten kunnen onder andere bestaan uit geldovermaking, gegevensopslag, doorverkoop van licenties, betalingsverwerking, etc. Deze derde partijen ontvangen uitsluitend de gegevens die nodig zijn om de genoemde diensten uit te voeren; de gegevens worden opgeslagen en beschermd volgens dezelfde beveiligingsprincipes en -niveaus als door VistaCreate worden gevolgd, en kunnen voor geen enkele andere doeleinden worden gebruikt.

VistaCreate kan gegevens delen met elk Cimpress-bedrijf. De gegevens die door VistaCreate worden verzameld, kunnen worden gebruikt om andere Vista-producten te verbeteren, inclusief maar niet beperkt tot Vistaprint, 99Designs by Vista en Vista x Wix, en voor analyse- en andere doeleinden. Het gebruik van gegevens is onderworpen aan het relevante privacybeleid. Daarnaast hebben Cimpress-bedrijven een contractuele verplichting om te voldoen aan de voorwaarden van dit privacybeleid en om uw gegevens te beschermen.

Gegevens over Gebruikers kunnen ook aan derden worden verstrekt als een bedrijfsmiddel in het geval van fusie, overname of verkoop van het bedrijf.

VistaCreate behoudt zich het recht voor om persoonlijke gegevens van de Gebruiker aan derden te verstrekken indien dit door de wet is vereist en indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten te beschermen en/of te voldoen aan een gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridisch proces betreft onze Website.

TOEGANG TOT DE EIGEN PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Gebruiker kan de gegevens die hij/zij aan de Website heeft verstrekt bekijken en bewerken in het onderdeel "Hoofdmenu — Profiel". Gebruikers kunnen ook contact opnemen met VistaCreate via [email protected] en een kopie van de door VistaCreate verzamelde gegevens opvragen, geëxtraheerd en verstrekt in een leesbaar formaat. VistaCreate zal op een dergelijk verzoek reageren zonder onredelijke vertraging.

Wij bewaren uw gegevens zolang uw account actief is of zolang het nodig is om u onze diensten te kunnen leveren.

Gebruikers dienen contact met ons op te nemen via [email protected] om zijn/haar account te annuleren of om te verzoeken dat wij zijn/haar gegevens verwijderen of niet langer gebruiken om diensten aan te bieden. In dit geval zullen wij de gegevens van gebruiker alleen bewaren en gebruiken voor zover dit nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, het voorkomen van fraude, het oplossen van geschillen en het uitvoeren van onze overeenkomsten.

GEBRUIK VAN COOKIES EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

VistaCreate en onze partners gebruiken cookies of soortgelijke technologieën om trends te analyseren, de website te beheren, de bewegingen van gebruikers op de website te volgen, en demografische gegevens over ons gebruikersbestand als geheel te verzamelen. Gebruikers kunnen het gebruik van cookies regelen voor hun eigen browser. Om Flash-cookies te beheren, klikt u hier: https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html.

We werken samen met een extern advertentienetwerk om zowel de weergave van advertenties op onze website als de weergave van onze advertenties op andere websites te beheren. Onze advertentiepartner maakt gebruik van cookies en webbakens om niet-persoonlijk identificeerbare informatie over uw activiteiten op deze en andere websites te verzamelen en u zo gerichte advertenties op basis van uw interesses te kunnen bieden. Als u niet wilt dat deze gegevens gebruikt worden om u gerichte advertenties te kunnen bieden, klik dan hier: https://preferences-mgr.truste.com. Let op: U kunt er niet voor kiezen om helemaal geen advertenties te ontvangen. U zult nog steeds algemene advertenties ontvangen.

De Gebruiker kan het gebruik van cookies op zijn/haar computer wel of niet toestaan. In het geval cookies door de Gebruiker worden geblokkeerd, kan dit tot gevolg hebben dat de Gebruiker niet in staat is om zich aan te melden of om andere interactieve functies van de Website te gebruiken, maar de Gebruiker zal niet worden belet om op de publieke Website te surfen.

Verzamelde e-mailgegevens voor het verzenden van lightboxen worden niet bewaard of voor andere doeleinden gebruikt. Deze gegevens worden niet met andere partijen gedeeld.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GEBRUIKER

VistaCreate controleert op actieve wijze de naleving van de normen inzake gegevensbescherming tijdens alle handelingen op VistaCreate. Dit omvat onder meer:

 • De toegang tot de gegevens wordt beperkt tot alleen die werknemers die deze gegevens nodig hebben voor het verlenen van diensten aan de Gebruiker;
 • Ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaring door de werknemers;
 • Ondertekening van vertrouwelijkheidsverklaringen en overeenkomsten betreffende het niet gebruiken van dergelijke gegevens voor ongeoorloofde doeleinden, door partners en externe bedrijven die bepaalde functies vervullen;
 • Encryptie van betalingsgegevens zoals creditcardnummer met behulp van SSL-technologie via de betaalsystemen van externe dienstverleners;
 • Opslag van de persoonlijke gegevens van de Gebruiker in gecodeerde vorm, op beveiligde computers die beschermd zijn tegen ongeoorloofde toegang.

Aangezien er geen perfect veilige methode is om gegevens te beschermen tijdens de opslag, verwerking en overdracht naar elektronische vorm, garandeert VistaCreate, ondanks alle inspanningen van het bedrijf, niet de complete veiligheid ervan. Indien de gegevens van een account en de persoonlijke gegevens van de Gebruiker beschermd zijn met een wachtwoord, zijn de veiligheid en de geheimhouding daarvan de verantwoordelijkheid van de Gebruiker zelf.

Gebruikers hebben tevens het recht om een ??klacht in te dienen bij bevoegde toezichthoudende autoriteiten in de landen van hun verblijf of locatie, mochten gebruikers van mening zijn dat een van hun privacyrechten door VistaCreate wordt geschonden.

HET VERSTUREN VAN EEN LIGHTBOX AAN EEN VRIEND

Als u ervoor kiest om onze dienst te gebruiken om een preview van een lightbox aan een vriend te sturen, vragen wij u het e-mailadres van uw vriend op te geven. Wij zullen uw vriend automatisch een eenmalig e-mailbericht sturen met de uitnodiging om de Website te bezoeken en de lightbox te bekijken. VistaCreate slaat deze gegevens niet op; het wordt enkel en alleen gebruikt voor het versturen van dit eenmalige e-mailbericht.

OPEN ID-PROVIDER

U kunt inloggen op onze Website met behulp van aanmelddiensten zoals Facebook Connect of een Open ID-provider. Deze diensten zullen uw identiteit verifiëren en bieden u de mogelijkheid om bepaalde persoonlijke gegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons aanmeldformulier al automatisch voor u wordt ingevuld. Diensten zoals Facebook Connect geven u de optie om informatie over uw activiteiten op deze Website op uw profielpagina te plaatsen zodat u het met anderen binnen uw netwerk kunt delen.

MINDERJARIGE GEBRUIKERS

VistaCreate heeft niet het plan en zal niet doelbewust persoonlijke gegevens van personen jonger dan 18 jaar vereisen, vragen of verzamelen zonder toestemming van een ouder of wettelijk voogd. Als de Gebruiker minderjarig is, dient hij/zij zijn/haar persoonlijke gegevens niet in te vullen of de Website op enigerlei wijze te gebruiken voordat hij toestemming heeft gekregen van een van de ouders of voogd.

De Gebruiker bevestigt en garandeert dat hij/zij de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, over de noodzakelijke rechten beschikt om de Website te mogen gebruiken en aan wettelijke verplichtingen is gebonden voor de eventuele aansprakelijkheid die kan ontstaan als gevolg van het gebruik van de bestanden van de Website. De Gebruiker stemt ermee in om de volledige verantwoordelijkheid te dragen voor al zijn/haar gebruik van de Website, zonder onderscheid, alsmede voor het gebruik van zijn/haar inlognaam en wachtwoord door derden, waaronder minderjarigen en personen jonger dan 18 jaar die met hem/haar samenwonen.

LINKS

De pagina’s van de Website kunnen links bevatten naar websites, diensten en functies van derde partijen, dochterondernemingen of partners die gebruik kunnen maken van andere regels en procedures betreft gegevensbescherming dan welke hier zijn vermeld. VistaCreate is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van dergelijke diensten.

BLOGS

Onze Website kan publiek toegankelijke blogs en forums bieden. U dient zich ervan bewust te zijn dat alle informatie die u in deze gedeeltes vermeldt door anderen kan worden gelezen, verzameld en gebruikt. Indien u een verzoek wilt doen tot verwijdering van uw persoonlijke gegevens van ons blog of forum, neem dan contact met ons op via [email protected].

Ons blog wordt beheerd door een applicatie van een derde partij, die kan vragen om u te registreren voordat u een bericht plaatst. Wij hebben geen toegang tot de gegevens die geplaatst zijn op het blog, noch kunnen wij deze beheren. U dient contact op te nemen met of in te loggen in de applicatie van de derde partij als u persoonlijke gegevens die u in een bericht hebt geplaatst wilt verwijderen. Als u wilt weten hoe de derde partij uw gegevens gebruikt, kunt u dit nalezen in het privacybeleid van de derde partij.

WIDGETS SOCIALE MEDIA

Onze Website kan socialemedia-functies bevatten, zoals de Facebook Like-knop, en widgets zoals de Deel-knop, of interactieve miniprogramma’s die op onze Website draaien. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, evenals de pagina(’s) die u op onze Website bezoekt, en kunnen een cookie plaatsen om ervoor te zorgen dat de functie goed werkt. Socialmedia-functies en widgets worden gehost door een derde partij of worden rechtstreeks gehost op onze Website. Uw interacties met deze functies worden geregeld door het privacybeleid van het bedrijf dat deze functies verschaft. 13.

WIJZIGINGEN VAN DEZE BEPALINGEN

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen in geval van wijzigingen in ons privacybeleid. Indien wij wezenlijke wijzigingen doorvoeren zullen wij u hiervan op de hoogte stellen door middel van een bericht op deze Website vóórdat de wijziging van kracht gaat. Wij raden u aan om deze pagina regelmatig te bezoeken voor de laatste gegevens betreft ons privacybeleid.

CONTACT

Als u nog vragen of suggesties heeft met betrekking tot ons privacybeleid, neem dan contact met ons op door een bericht te sturen naar [email protected] of per post naar 135 West 26th Street, Suite 4B, New York, NY 10001. Als u zich in de Europese Unie bevindt, kunt u via het postadres 261, 28th October Street, Agias Triadas, 3035 Limassol, Cyprus, contact opnemen met Depositphotos EU Limited, de aangewezen vertegenwoordiger van VistaCreate voor privacyaangelegenheden in de Europese Unie.

Zowel gebruikers als personen die geen gebruikmaken van VistaCreate kunnen gerust contact opnemen met Crello voor vragen of suggesties met betrekking tot ons privacybeleid.

SPECIALE MEDEDELING VOOR INWONERS VAN CALIFORNIË

Als u een klant bent die in Californië woont, kunt u eenmaal per jaar gratis een lijst opvragen van de derde partijen aan wie wij persoonlijke gegevens (indien van toepassing) hebben verstrekt voor hun eigen marketingdoeleinden.

De California Consumer Privacy Act (CCPA) biedt u als inwoner van Californië ook verschillende aanvullende rechten

 • Het recht om te verzoeken dat wij u de volgende informatie verstrekken.
  • De categorieën van Persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld;
  • De categorieën van bronnen waaruit wij uw Persoonlijke gegevens verzamelen;
  • Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen van uw Persoonlijke gegevens;
  • De categorieën van derde partijen met wie wij uw Persoonlijke gegevens hebben gedeeld; en
  • De specifieke Persoonlijke gegevens die wij over u hebben verzameld.
 • Het recht om te verzoeken dat wij de Persoonlijke gegevens die we van u hebben verzameld, verwijderen, met enkele uitzonderingen.
 • Het recht om bedrijven te vertellen uw Persoonlijke gegevens niet te verkopen. Wij verkopen echter geen Persoonlijke gegevens.
 • Het recht om niet te worden gediscrimineerd wegens het uitoefenen van een van deze rechten.

Als u contact wilt opnemen met ons privacyteam, raadpleeg dan de informatie in het Contact-gedeelte hierboven.

SPECIALE MEDEDELING VOOR INWONERS VAN DE EER EN HET VERENIGD KONINKRIJK

U hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens;
 • Onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te corrigeren;
 • Te verzoeken dat wij uw persoonlijke gegevens wissen (of zodanig wijzigen dat u niet identificeerbaar bent), onder de specifieke omstandigheden die door de wet zijn bepaald;
 • Onder bepaalde voorwaarden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens of ons te verzoeken de verwerking van uw persoonlijke gegevens te beperken;
 • Onder bepaalde voorwaarden te verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid van door u verstrekte persoonlijke gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via de gegevens in het gedeelte Contact hierboven.

Disclaimer: De originele, wettelijk bindende versie van dit document is opgesteld in het Engels, en deze is vertaald naar andere talen om tegemoet te komen aan onze niet-Engelssprekende gebruikers. In het geval van enige discrepantie tussen de Engels versie en een vertaalde versie, prevaleert de Engelse versie.

Heeft dit artikel u niet geholpen?Neem contact op met het ondersteuningsteam