Licentieovereenkomsten

Hetgeen volgt is een juridische overeenkomst tussen u en VistaCreate en/of de aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen die optreden als de licentiegever hierin, die de voorwaarden bepaalt waaronder u Bestanden en Ontwerpen die gedownload zijn op create.vista.com (“Website”) of anderszins via VistaCreate aan u beschikbaar zijn gesteld, gebruikt. Met het downloaden van een Ontwerp stemt u ermee in gebonden te zijn aan de voorwaarden van deze overeenkomst (“Overeenkomst”).

VistaCreate behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment, in afzonderlijke delen of in zijn geheel, wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen aan deze Overeenkomst door te voeren, en u stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen. Dergelijke wijzigingen gaan van kracht vanaf het moment van publicatie. Indien u het om welke reden dan ook niet eens bent met deze Overeenkomst en niet akkoord gaat met de voorwaarden hierin, hebt u geen toegang tot de Website en het gebruik ervan.

 1. ALGEMENE BEPALINGEN
  1. Onder voorbehoud van de algemene voorwaarden van deze Overeenkomst, verleent VistaCreate u een non-exclusieve, eeuwigdurende, wereldwijde, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie om Bestanden of andere Elementen met betrekking tot het maken van Ontwerpen, te gebruiken binnen de reikwijdte van toegestaan gebruik, maar geeft u geen recht op het auteursrecht en/of de intellectuele-eigendomsrechten van en op de Bestanden of Elementen. Alle auteursrechten en/of andere intellectuele-eigendomsrechten op de Bestanden of Elementen die in de Ontwerpen zijn opgenomen, zijn voorbehouden aan VistaCreate en/of hun respectievelijke eigenaars/deelnemers.
  2. Alle Bestanden kunnen uitsluitend worden gebruikt en hergebruikt voor het maken van Ontwerpen op de Website.
  3. VistaCreate staat u toe om Ontwerpen te maken met:
   1. foto’s, vectorafbeeldingen, video’s of soortgelijke materialen (hierna “Bestand” of “Bestanden”) van www.depositphotos.com; depositphotos.com;
   2. inhoud, verleend onder openbare auteursrechtlicenties, zoals Open Font License of CC0 1.0 Universal;
   3. Merkactiva, afbeeldingen, illustraties en andere materialen (hierna “Elementen”); en
   4. content die handmatig door u is geüpload.
  4. Houd er rekening mee dat hoewel de inhoud op VistaCreate mag worden gebruikt voor commerciële en niet-commerciële doeleinden, items in de inhoud, zoals handelsmerken, logo’s of bijbehorende afbeeldingen, andere producten en servicenamen van andere bedrijven, die beschikbaar zijn op de VistaCreate-website (“Merkactiva”), en het gebruik ervan, onderhevig kunnen zijn aan aanvullende auteursrechten, handelsmerken enz. en mogelijk de toestemming van een derde partij of de licentie van deze rechten vereisen. VistaCreate verklaart of garandeert niet dat dergelijke toestemmingen of licenties zijn verkregen, en wijst elke aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af.
 2. TOEGESTAAN GEBRUIK
  1. Het recht en de licentie die hierin worden verleend, staan u toe om de Ontwerpen die u hebt gemaakt uitsluitend te gebruiken op de volgende manieren ("Toegestaan gebruik"):
   1. voor opt-in e-mailmarketing;
   2. voor het maken en de ontwikkeling van software, mits Ontwerpen of digitale bestanden die Ontwerpen bevatten niet kunnen worden geëxtraheerd of anderszins van deze software kunnen worden gescheiden;
   3. voor gebruik op socialemediawebsites die uw eigendom zijn en/of door u worden beheerd;
   4. voor het maken van archiefkopieën van Ontwerpen voor verder hergebruik.
   5. voor het maken Werken in Opdracht. Met Werken in Opdracht bedoelen wij Ontwerpen die door u zijn gemaakt voor iemand anders (bijvoorbeeld uw klant, werkgever of contractant);
   6. voor het maken van tot aan 500,000 exemplaren in drukwerk van Ontwerpen voor persoonlijk gebruik of merchandising, reclame of drukwerk.
 3. NIET-TOEGESTAAN GEBRUIK
  1. U mag niet:
   1. Ontwerpen gebruiken anders dan uitdrukkelijk hierin toegestaan;
   2. Bestanden of Elementen afzonderlijk van Ontwerpen bewerken, wijzigen, weergeven, plaatsen, afdrukken, opslaan, archiveren of anderszins gebruiken;
   3. Ontwerpen beschikbaar stellen voor gratis download op een gedeeld apparaat, service, software of website met het oog op het uitwisselen, overbrengen of distribueren ervan;
   4. Ontwerpen, of de rechten erop, aan derde partijen overdragen, doorverkopen, in sublicentie geven, verhuren, doneren of anderszins overdragen (tenzij u een Werk in Opdracht maakt);
   5. Bestanden of Elementen van Ontwerpen afhalen en/of omstandigheden creëren waardoor Ontwerpen van een product kunnen worden afgehaald;
   6. Derde partijen toegang verlenen tot Ontwerpen voor verder gebruik (tenzij u een Werk in Opdracht maakt);
   7. De ongewijzigde Ontwerpen gebruiken in een elektronisch formaat met een resolutie die groter is dan de schermresolutie van het gebruikte apparaat;
   8. Ontwerpen gebruiken voor het maken van een officieel logo, bedrijfsnaam of handelsmerk;
   9. Ontwerpen gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele-eigendomsrechten van een Bestand, Merkactiva of andere Elementen en/of een Ontwerp, of op een handelsmerk van een derde partij, of die kan leiden tot een klacht over misleidende reclame of oneerlijke concurrentie;
   10. Ontwerpen gebruiken voor SPAM-mailings;
   11. Ontwerpen gebruiken op een manier die concurreert met het bedrijf VistaCreate of Depositphotos;
   12. Ontwerpen gebruiken, weergeven of plaatsen op een zodanige wijze dat dit kan leiden tot de conclusie dat het model in Bestanden en/of Ontwerpen de producten of diensten van een onderneming of handelsmerk goedkeurt of onderschrijft;
   13. Een persoon afbeelden in Bestanden en/of Ontwerpen in gevoelige scenario’s die redelijkerwijs kunnen worden geacht beledigend of onflatteus te zijn voor deze persoon (bijv. gerelateerd aan geestelijke of lichamelijke aandoeningen, seksuele of impliciet seksuele handelingen of voorkeuren, criminaliteit, fysiek of psychisch misbruik of gezondheidsaandoeningen);
   14. Ontwerpen gebruiken voor pornografische, illegale of immorele doeleinden;
   15. Ontwerpen gebruiken in artikelen of producten die een persoon of model in Bestanden en/of Ontwerpen in verlegenheid kunnen brengen of vernederen;
   16. Ontwerpen gebruiken voor reclame of promotie van alcoholische of tabaksartikelen;
   17. Ontwerpen gebruiken, weergeven of plaatsen op een zodanige wijze dat dit kan leiden tot de conclusie dat het model in de Bestanden en/of Ontwerpen een politieke partij, beleid, kandidaat of gekozen ambtspersoon goedkeurt of onderschrijft.
  2. Elk verboden gebruik van de Bestanden, Elementen en/of Ontwerpen zal worden beschouwd als inbreuk op de intellectuele-eigendomsrechten. U wordt aansprakelijk gehouden voor alle schade veroorzaakt door dergelijke inbreuk, met inbegrip van eventuele aanspraken van derde partijen. Daarnaast behoudt VistaCreate zich het recht voor om uw licentie van een Ontwerp dat u hebt gebruikt op een wijze die beschouwd wordt als dergelijke inbreuk, in te trekken.
 4. BEPERKINGEN VAN PERSOONLIJKE LICENTIES
  1. U kunt een onbeperkt aantal geautoriseerde personen toegang verlenen tot de Ontwerpen die door u zijn gemaakt. Deze geautoriseerde personen dienen werknemers of collega’s van u te zijn.
  2. Niettegenstaande het voorgaande, geeft de licentie slechts aan één (1) klant toestemming om te handelen als een ​ geregistreerde gebruiker en Ontwerpen te downloaden en te gebruiken. Het is u echter toegestaan materialen of afgeleide werken die Ontwerpen bevatten over te dragen aan derde partijen voor reproductie binnen de grenzen van het toegestane gebruik, mits zij geen extra rechten ontvangen op de Ontwerpen en geen toegang hebben tot de Ontwerpen of de Ontwerpen kunnen extraheren van de materialen die u verstrekt.
  3. Gelijktijdig gebruik van dezelfde account op de Website door meerdere gebruikers is niet toegestaan. Elke gebruiker die toegang wenst te krijgen tot de Website dient zijn/haar eigen account te hebben.
  4. VistaCreate behoudt zich het recht voor om uw account te controleren en de toegang te blokkeren in het geval de personen die toegang krijgen tot de Ontwerpen niet uw werknemers of collega’s zijn. Daarnaast heeft VistaCreate het recht om maatregelen te treffen om te voorkomen dat u uw accountgegevens deelt of ongeautoriseerde gebruikers toegang tot uw account verleent.
  5. U stemt ermee in om alle mogelijke stappen te nemen om te voorkomen dat uw werknemers of collega’s de Ontwerpen gebruiken voor persoonlijk gebruik. Niets in deze Overeenkomst zal worden beschouwd als het verlenen van een licentie, intellectuele-eigendomsrechten en/of enige andere rechten voor uw geautoriseerde personen onder deze licentie.
 5. DUUR VAN DE OVEREENKOMST
  1. Uw rechten op het gebruik van het Ontwerp zijn onderworpen aan deze Overeenkomst, en u gaat deze Overeenkomst aan nadat u een Ontwerp hebt gedownload. U hebt het recht het gedownloade Ontwerp te gebruiken, mits er geen achterstallige betalingen, betwiste creditcardbetalingen of geretourneerde betalingen per creditcard of cheque op uw account staan. Indien er achterstallige betalingen op uw account staan, verliest u de rechten op het gebruik van het gedownloade Ontwerp totdat het achterstallige bedrag volledig is betaald, en dient u te stoppen met het gebruik van het Ontwerp of afgeleide werken daarvan en alle nodige inspanningen te leveren om te stoppen deze te gebruiken totdat het achterstallige bedrag volledig is betaald. Daarnaast dient u VistaCreate alle redelijke kosten (met inbegrip van honoraria van juristen) die zijn gemaakt voor het innen van de achterstallige betalingen te vergoeden. VistaCreate behoudt zich het recht voor om een via deze Overeenkomst verleende licentie in te trekken of te wijzigen, of om welke reden dan ook een Ontwerp te vervangen met een soortgelijk/alternatief Ontwerp. Doorlopende gebruiksrechten zijn onderhevig aan uw naleving van alle voorwaarden en bepalingen die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet.
 6. ONAFHANKELIJK ONDERZOEK
  1. VistaCreate behoudt zich het recht voor het gebruik van het Ontwerp te controleren om uw naleving van deze Overeenkomst te verifiëren. U dient voor een dergelijke controle alle desbetreffende documenten ter beschikking te stellen. Een dergelijke controle wordt uitgevoerd op kosten van VistaCreate, tenzij uit een dergelijke controle blijkt dat u een achterstallige betaling heeft. In dat geval dient u uw achterstallige betaling volledig te voldoen, met inbegrip van de rentekosten die tijdens de periode van de controle zijn ontstaan.
 7. GARANTIES EN SCHADELOOSSTELLING
  1. VistaCreate garandeert en waarborgt dat ongewijzigde Bestanden die in volledige overeenstemming met deze Overeenkomst zijn geüpload en gebruikt, niet in strijd zijn met enige auteursrechten, morele rechten en intellectuele-eigendomsrechten, handelsmerken, of recht op privacy of publicatie van derde partijen.
  2. U bent verantwoordelijk voor het gebruik van het Ontwerp en het verkrijgen van de juiste licenties voor het gebruik ervan. VistaCreate is een gemachtigde vertegenwoordiger, die Bestanden die door deelnemers zijn geüpload distribueert en in licentie geeft.
  3. Ontwerpen en Bestanden op de Website worden aangeboden "zoals ze zijn", zonder enige vorm van garantie. U aanvaardt alle risico’s die samenhangen met de kwaliteit en het gebruik van het Ontwerp. VistaCreate is niet aansprakelijk voor eventuele schade, kosten en verliezen als gevolg van uw gebruik van het Ontwerp. Indien u Merkactiva wilt gebruiken op een manier die niet is toegestaan volgens de principes van redelijk gebruik of die niet voorzien is onder het respectievelijke merkenbeleid dat beschikbaar is voor het grote publiek, neem dan vooraf contact op met de eigenaar van de Merkactiva om een licentie of toestemming aan te vragen.
  4. U gaat ermee akkoord om VistaCreate, haar medewerkers, werknemers, aandeelhouders, directeuren, managers, leden en deelnemers, te vrijwaren en schadeloos te houden tegen eventuele schade of aansprakelijkheid van welke aard dan ook die voortvloeit uit uw gebruik van Bestanden, Merkactiva en andere Elementen, Ontwerpen of afgeleide werken. U stemt er verder mee in VistaCreate schadeloos te stellen van alle kosten en uitgaven die VistaCreate maakt voor de handhaving van de voorwaarden van deze Overeenkomst.
  5. DE TOTALE MAXIMALE VERPLICHTING EN AANSPRAKELIJKHEID VOOR VISTACREATE VOOR ALLE AANSPRAKEN IS BEPERKT TOT VIJFDUIZEND AMERIKAANSE DOLLAR (USD $ 5.000).
 8. OVERIGE BEPALINGEN
  1. U garandeert en verzekert dat u het volledige recht en de bevoegdheid hebt om deze Overeenkomst aan te gaan. Indien u een dergelijke bevoegdheid niet hebt, worden alle activiteiten op de Website beschouwd als een schending van deze Overeenkomst.
  2. De geldigheid, interpretatie en handhaving van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of verband houden met de prestaties of de schending van deze Overeenkomst, alsmede aanverwante zaken, zijn onderworpen aan de interne wetten van de staat New York (zonder verwijzing naar de keuze van rechtsleer). Elke juridische zaak of procedure met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en handhaving van deze Overeenkomst, zaken die voortvloeien uit of verband houden met de prestaties of de schending van deze Overeenkomst, alsmede aanverwante zaken, zullen uitsluitend voor de federale of nationale rechtbanken van de staat New York worden gebracht. Alle partijen gaan akkoord met de exclusieve bevoegdheid van deze rechtbanken, en zien af van enig bezwaar tegen de gepastheid of het gemak van dergelijke locaties. Het VN-Verdrag inzake Contracten voor de Internationale Verkoop van Goederen is niet op deze Overeenkomst van toepassing en heeft er op geen enkele andere wijze invloed op.
  3. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen u en VistaCreate met betrekking tot het onderwerp daarvan. Geen verklaring van afstand, instemming, aanpassing of wijziging van de voorwaarden van deze Overeenkomst zal VistaCreate binden, tenzij schriftelijk ondertekend door VistaCreate. Met het aangaan van deze Overeenkomst doet u afstand van de voorwaarden die uiteengezet zijn in een ander soortgelijk document en die een aanvulling vormen op of in strijd zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Dergelijke voorwaarden worden door VistaCreate beschouwd als belangrijke wijzigingen aan deze Overeenkomst en worden verworpen. Als u een aparte overeenkomst aangaat met VistaCreate, voorzien van een natte stempel, behoudt VistaCreate zich het recht voor om de lijst van toegestane en niet-toegestane wijzen om het Ontwerp te gebruiken te wijzigen. Dergelijke wijzigingen worden in de gewijzigde overeenkomst beschreven en opgenomen; deze wijzigingen worden echter niet aangebracht aan de algemene overeenkomst die gepubliceerd is op de Website.
  4. Als VistaCreate tegen u een zaak of procedure begint voor de naleving of interpretatie van deze Overeenkomst, is VistaCreate niet aansprakelijk voor eventuele kosten, uitgaven en honoraria van juristen (met inbegrip van alle daarmee verband houdende kosten en uitgaven) die ontstaan zijn in verband met deze zaak of procedure en het verkrijgen en de tenuitvoerlegging van een beslissing of beschikking daarvan.
  5. Deze Overeenkomst en de bijbehorende rechten en verplichtingen mogen niet door u, geheel of gedeeltelijk, worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van VistaCreate, en elke ongeoorloofde toewijzing of overdracht zal worden vervolgd.
  6. Deze Overeenkomst en alle bijbehorende documenten zijn opgesteld in het Engels.\nElke vertaling hiervan of versie in een andere taal dan het Engels is slechts bedoeld voor het gemak van de gebruiker. In geval van enige discrepantie tussen deze Engels versie en een andere versie, prevaleert de Engelse versie.
  7. Titels en ondertitels in deze Overeenkomst zijn opgenomen voor de leesbaarheid en voor het gemak, en zullen niet bij de interpretatie van deze Overeenkomst in beschouwing worden genomen.
  8. Met het downloaden van het Ontwerp, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en akkoord gaat met de andere documenten betreffende het werk met de Website en het gebruik van Ontwerpen.
  9. Afhankelijk van uw factuuradres (vermeld in uw gebruikersprofiel), IP-adres en andere vergelijkbare criteria, zijn uw facturen verschuldigd aan VistaCreate of aan haar gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen die optreden als de licentiegever hierin. Met het aangaan van deze Overeenkomst verklaart u dat de informatie die u verstrekt om uw land van verblijf of inschrijving te bepalen, volledig, juist en accuraat is.

MET HET AANGAAN VAN DEZE OVEREENKOMST ERKENT U DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN BEGRIJPT, EN DAT U DE GELEGENHEID HEBT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT U DEZE OVEREENKOMST AANGING. IN ACHT NEMEND DAT VISTACREATE AKKOORD GAAT DE ONTWERPEN TE VERSCHAFFEN, STEMT U ERMEE IN GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST.

IN HET GEVAL VAN EEN SCHENDING VAN DE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN DEZE OVEREENKOMST, BEHOUDT VISTACREATE ZICH HET RECHT VOOR OM (ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING) UW ACCOUNT OP TE SCHORTEN EN LICENTIES OP GEDOWNLOADE ONTWERPEN IN TE TREKKEN.

INDIEN U NIET ZEKER BENT OF HET BEOOGDE GEBRUIK VAN HET ONTWERP WEL OF NIET IS TOEGESTAAN ONDER DE VOORWAARDEN VAN EEN BEPAALDE LICENTIE, NEEM DAN TER VERDUIDELIJKING CONTACT OP MET ONZE KLANTENSERVICE VOORDAT U HET ONTWERP DOWNLOADT.

Ingangsdatum: 29 september 2020

Heeft dit artikel u niet geholpen?Neem contact op met het ondersteuningsteam