Licenční smlouvy

Toto je právní smlouva mezi vámi a VistaCreate a/nebo jejími přidruženými a dceřinými společnostmi jednajícími jako poskytovatel licence podle této smlouvy, která určuje podmínky, za kterých používáte soubory a návrhy stažené z create.vista.com („Stránky“) nebo jinak zpřístupněno prostřednictvím VistaCreate. Stažením jakéhokoli návrhu souhlasíte s tím, že budete vázáni podmínkami této smlouvy („Smlouva“).

Společnost VistaCreate si vyhrazuje právo kdykoli provádět změny, doplňky, opravy a úpravy této smlouvy v samostatných částech nebo v celku a vy souhlasíte s tím, že budete těmito změnami vázáni. Tyto změny jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Pokud z jakéhokoli důvodu nesouhlasíte s touto smlouvou a nepřijmete její podmínky, nemůžete vstoupit na stránky a využívat jejich zdrojů.

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ
  1. S výhradou podmínek této smlouvy vám VistaCreate uděluje nevýhradní, trvalou, celosvětovou, nepřenosnou a nesublicencovatelnou licenci k používání souborů nebo jiných prvků v souvislosti s vytvořením designu v rozsahu povoleného použití, ale neopravňuje vás k autorským právům a/nebo právům duševního vlastnictví k souborům, ani prvkům a k nim. Veškerá autorská práva a/nebo jiná práva duševního vlastnictví k souborům, prvkům obsažených v návrzích, které jste vytvořili, jsou vyhrazena společností VistaCreate a/nebo jejich příslušnými vlastníky/přispěvateli.
  2. Všechny soubory lze použít a znovu použít pouze pro vytváření návrhů na stránkách.
  3. VistaCreate umožňuje vytvářet návrhy pomocí:
   1. fotografie, vektorové obrázky, videa nebo podobné materiály (dále jen „Soubor“ nebo „Soubory“) ze stránky www.depositphotos.com; depositphotos.com;
   2. obsah poskytovaný na základě veřejných licencí na autorská práva, jako je Open Font License nebo CC0 1.0 Universal;
   3. Aktiva značky, grafika, ilustrace a další materiály (dále jen „prvky“); a
   4. obsah ručně nahraný vámi.
  4. Vezměte prosím na vědomí, že i když je v VistaCreate povoleno používat obsah ke komerčním a nekomerčním účelům, položky v obsahu, jako jsou ochranné známky, loga nebo související obrázky jiných společností, jiné názvy produktů a služeb dostupné na webových stránkách VistaCreate („značková aktiva“) ) a jejich použití mohou podléhat dalším autorským právům, ochranným známkám atd. a mohou vyžadovat souhlas třetí strany nebo licenci na tato práva. Společnost VistaCreate nepředstavuje ani nezaručuje, že byly získány takové souhlasy nebo licence, a výslovně se zříká jakékoli odpovědnosti v tomto ohledu.
 2. POVOLENÉ POUŽITÍ
  1. Právo a licence udělená v tomto dokumentu vás opravňují k používání návrhů, které jste vytvořili, pouze následujícími příslušnými způsoby („povolené použití“):
   1. pro emailový marketing pro přihlášení;
   2. pro výrobu a vývoj jakéhokoli softwaru za předpokladu, že návrhy nebo jakékoli digitální soubory obsahující návrhy nelze z tohoto softwaru extrahovat nebo jinak oddělit;
   3. pro použití na jakýchkoli stránkách sociálních médií, které vlastníte nebo provozujete vy;
   4. vytvořit archivní kopie návrhů pro další opětovné použití.
   5. vytvářet díla na objednávku. Pod pojmem zakázková díla se rozumí návrhy vytvořené pro jinou osobu (například pro vašeho klienta, zaměstnavatele nebo dodavatele);
   6. vytvořit až 500 000 tištěných kopií návrhů pro osobní potřebu nebo merchandising, reklamu či tisk.
 3. ZAKÁZANÉ POUŽITÍ
  1. Nesmíte:
   1. Používat jiné návrhy, než které jsou zde výslovně povoleny;
   2. Upravovat, měnit, zobrazovat, zveřejňovat, tisknout, ukládat, archivovat a jinak používat soubory, prvky odděleně od návrhů;
   3. Zpřístupnění návrhů ke stažení zdarma na sdílené jednotce, službě, softwaru nebo webové stránce za účelem výměny, přenosu nebo distribuce;
   4. Převádět, dále prodávat, sublicencovat, pronajímat, darovat nebo jinak převádět návrhy či práva k nim třetím stranám (pokud nevytvoříte dílo zadané na objednávku);
   5. Extrahovat soubory, prvky z návrhů a/nebo vytvářet podmínky, za kterých mohou být návrhy z výrobku extrahovány;
   6. Umožnění třetím stranám přístup k návrhům pro další použití (pokud nevytvoříte dílo zadané na objednávku);
   7. Používat nemodifikované návrhy v elektronickém formátu s rozlišením větším než rozlišení displeje zamýšleného prohlížecího zařízení;
   8. Použít návrh k vytvoření oficiálního loga, názvu společnosti nebo ochranné známky;
   9. používat návrhy způsobem, který porušuje práva duševního vlastnictví souborů, značkových aktiv nebo jiných prvků a/nebo ochrannou známku návrhu třetí strany nebo které by vedly k stížnosti na klamavou reklamu či nekalou soutěž;
   10. Použít návrhy pro zasílání SPAMů;
   11. Používat návrhy způsobem, který konkuruje VistaCreate nebo Depositphotos;
   12. Zobrazovat, používat nebo zveřejňovat návrhy způsobem, který by vedl k závěru, že model(ka) v souborech a/nebo návrzích schvaluje či podporuje položky nebo služby jakéhokoli podniku nebo ochranné známky;
   13. Ukázat osobu vyobrazenou v souborech a/nebo návrzích v citlivých scénářích, které by mohly být přiměřeně považovány za urážlivé nebo nelichotivé (např. související s mentálními a fyzickými deficity, sexuální nebo předpokládanou sexuální aktivitou nebo preferencemi, zločinem, fyzickým nebo duševním zneužíváním nebo nemocemi);
   14. Použít návrhy pro pornografické, nezákonné nebo nemorální účely;
   15. Používat návrhy v předmětech nebo produktech, které by mohly zahanbit nebo ponížit osobu nebo model v souborech a/nebo návrzích;
   16. Použít návrhy pro reklamu nebo propagaci tabáku či alkoholických výrobků;
   17. Zobrazovat, používat nebo zveřejňovat návrhy takovým způsobem, který by vedl k závěru, že model(ka) v souborech a/nebo návrzích schvaluje nebo podporuje jakoukoli politickou stranu, politiku, kandidáta nebo zvoleného úředníka.
  2. Jakékoli zakázané použití souborů, prvků a/nebo návrhů se považuje za porušení práv duševního vlastnictví. Nesete odpovědnost za veškeré škody způsobené takovým porušením, včetně veškerých nároků třetích stran. Společnost VistaCreate si také vyhrazuje právo odvolat vaši licenci na jakýkoli návrh, který jste použili způsobem považovaným za porušení.
 4. OMEZENÍ OSOB
  1. Můžete udělit neomezený počet oprávněných osob přístupu k návrhům, které jste vytvořili. Tyto oprávněné osoby musí být vašimi zaměstnanci nebo spolupracovníky.
  2. Bez ohledu na výše uvedené, tato licence opravňuje pouze jednoho (1) zákazníka, aby byl registrovaným uživatelem a stahoval a používal návrhy. Zákazníci jsou však oprávněni převádět materiály nebo odvozená díla obsahující návrhy na reprodukci v rámci povolených použití za předpokladu, že nezískají žádná další práva k návrhu a nebudou mít přístup k návrhu nebo jej extrahovat z vámi poskytnutých materiálů.
  3. Současné používání stejného účtu na stránkách více uživateli není povoleno. Každý uživatel, který má zájem o přístup na stránky, musí mít svůj vlastní účet.
  4. Společnost VistaCreate si vyhrazuje právo sledovat váš účet a zablokovat přístup v případě, že osoby přistupující k návrhům nejsou vašimi zaměstnanci ani spolupracovníky. Kromě toho má společnost VistaCreate právo přijmout opatření, která vám zabrání ve sdílení údajů o vašem účtu nebo umožnění přístupu neoprávněných uživatelů k nim.
  5. Souhlasíte s tím, že podniknete všechny možné kroky, abyste zabránili svým zaměstnancům nebo spolupracovníkům v používání návrhů pro jejich osobní použití. Žádné ustanovení této dohody se nepovažuje za udělení jakékoli licence, práv duševního vlastnictví a/nebo jiných práv oprávněným osobám na základě této licence.
 5. DOBA TRVÁNÍ DOHODY
  1. Vaše práva k užívání návrhů podléhají této Smlouvě a po stažení jakéhokoli návrhu uzavřete tuto Smlouvu. Stažený návrh máte právo používat za předpokladu, že neexistují žádné platby po splatnosti, zpětné zúčtování nebo vrácené platby kreditní kartou nebo kontrola na vašem účtu. Pokud bude váš účet po splatnosti, ztratíte práva k užívání staženého návrhu, dokud nebude zůstatek po splatnosti zaplacen v plné výši, a musíte přestat používat návrh nebo jakékoli odvozené dílo a vynaložit veškeré nezbytné úsilí, abyste je přestali používat, dokud nebude zůstatek po splatnosti zaplacen v plné výši. Kromě toho uhradíte VistaCreate veškeré přiměřené výdaje (včetně poplatků za právní zastoupení), které vznikly při platbě po splatnosti. VistaCreate si vyhrazuje právo zrušit nebo změnit jakoukoli licenci udělenou touto Smlouvou nebo z jakéhokoli důvodu nahradit jakýkoli průmyslový vzor podobným/alternativním. Práva na trvalé užívání jsou podmíněna tím, že dodržujete všechny podmínky uvedené v této smlouvě.
 6. NEZÁVISLÝ AUDIT
  1. VistaCreate si vyhrazuje právo prověřit použití návrhu, aby ověřila, zda je v souladu s touto smlouvou. Pro takové ověření zpřístupníte všechny příslušné dokumenty. Jakýkoli takový audit bude proveden na náklady společnosti VistaCreate, ledaže by takový audit odhalil vaši platbu po splatnosti. V takovém případě budete platit svou omeškanou platbu v plné výši spolu s úrokovými náklady, které vzniknou během období auditu.
 7. ZÁRUKY A ODŠKODNĚNÍ
  1. Společnost VistaCreate zaručuje, že neupravené soubory nahrané a používané v plném souladu s touto dohodou neporušují žádná autorská práva, morální práva ani práva duševního vlastnictví, ochranné známky ani práva třetích osob na soukromí nebo propagaci.
  2. Jste zodpovědní za používání návrhu a získání příslušných licencí pro jeho použití. VistaCreate je autorizovaný agent, který distribuuje a licencuje soubory nahrané přispěvateli.
  3. Návrhy, soubory, značková aktiva a další prvky na stránkách jsou poskytovány "tak, jak jsou" bez jakékoli záruky. Přebíráte veškerá rizika spojená s kvalitou a používáním návrhu. VistaCreate nenese odpovědnost za žádné škody, výdaje ani ztráty vzniklé v důsledku vašeho používání návrhu. Pokud požadujete použití značkových aktiv způsobem, který není povolen zásadami správného používání nebo je poskytován v souladu s příslušnými zásadami značky, které jsou k dispozici široké veřejnosti, obraťte se předem na vlastníka značkového majetku a požádejte o licenci nebo autorizaci.
  4. Souhlasíte s tím, že odškodníte a zajistíte, aby VistaCreate, jeho úředníci, zaměstnanci, akcionáři, ředitelé, manažeři, členové a přispěvatelé byli neškodní proti jakýmkoli škodám nebo odpovědnosti jakéhokoli druhu vyplývající z vašeho používání souborů, značkových aktiv a jakýchkoli dalších prvků, návrhů nebo odvozených děl. Dále souhlasíte s tím, že odškodníte společnost VistaCreate za veškeré náklady a výdaje, které společnosti VistaCreate vzniknou při prosazování podmínek této smlouvy.
  5. CELKOVÁ MAXIMÁLNÍ POVINNOST SOUHRNU A ODPOVĚDNOSTI VISTACREATE ZA VŠECHNY NÁROKY BUDOU OMEZENY NA PĚT TISÍC DOLARŮ AMERICKÝCH DOLARŮ (5 000 USD).
 8. RŮZNÉ
  1. Zaručujete se, že máte plné právo a oprávnění uzavřít tuto smlouvu. Pokud takové právo a oprávnění nemáte, bude veškerá aktivita na vašem webu považována za porušení této smlouvy.
  2. Platnost, výklad a vymáhání této smlouvy, záležitosti vyplývající z plnění této dohody nebo související s touto smlouvou a související záležitosti se řídí vnitrostátními právními předpisy státu New York (bez odkazu na doktrínu o výběru zákona). Jakékoli soudní řízení týkající se platnosti, výkladu či vymáhání této smlouvy, záležitostí vyplývajících nebo souvisejících s plněním nebo porušením této smlouvy a souvisejících záležitostí, bude zahájeno výhradně u státních nebo federálních soudů se sídlem ve státě New Yorku. Všechny strany souhlasí s výlučnou jurisdikcí těchto soudů a vzdávají se jakékoli námitky proti vhodnosti nebo výhodnosti tohoto místa. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se na tuto dohodu nevztahuje ani ji jinak neovlivňuje.
  3. Tato smlouva představuje úplnou dohodu mezi vámi a společností VistaCreate v souvislosti s předmětem této smlouvy. Zřeknutí se, souhlas nebo změna podmínek této smlouvy nezavazují společnost VistaCreate, pokud nejsou písemně podepsány společností VistaCreate. Uzavřením této smlouvy se vzdáváte podmínek stanovených v jakémkoli podobném dokumentu, který je navíc nebo v rozporu s podmínkami této dohody. Všechny takové podmínky jsou společností VistaCreate považovány za významné změny této smlouvy a jsou odmítnuty. Pokud se společností VistaCreate uzavřete samostatnou smlouvu uzavřenou mokrým razítkem, má společnost VistaCreate právo změnit seznam povolených a zakázaných způsobů použití grafického návrhu. Jakékoli takové změny budou popsány a zaznamenány v pozměněné dohodě; tyto změny však nebudou provedeny ve společné dohodě zveřejněné na těchto stránkách.
  4. Pokud VistaCreate zahájí jakékoli kroky nebo řízení proti vám za vynucení nebo interpretaci této smlouvy, VistaCreate neodpovídá za žádné poplatky ani výdaje za právní zastoupení (včetně všech souvisejících nákladů a výdajů), které vzniknou v souvislosti s takovým jednáním či řízením a v souvislosti s tím se získáním a vymáháním takto získaného rozsudku či příkazu.
  5. Tuto Smlouvu a práva a povinnosti podle této smlouvy nelze postoupit zcela nebo zčásti bez předchozího písemného souhlasu společnosti VistaCreate a bude stíháno jakékoli neoprávněné postoupení nebo převod.
  6. Tato smlouva a všechny související dokumenty jsou psány v angličtině. Jakýkoli překlad této smlouvy nebo jakékoli verze v jiném jazyce než angličtině je pouze informativní. V případě rozporu mezi touto anglickou verzí a jakoukoli jinou verzí je platná anglická verze.
  7. Titulky a nadpisy obsažené v této smlouvě byly zahrnuty pro snadnější orientaci a přehlednost a při interpretaci nebo výkladu této dohody se neberou v úvahu.
  8. Stažením návrhů berete na vědomí, že jste si přečetli tuto smlouvu a souhlasíte s ostatními dokumenty upravujícími práci na stránkách a používání návrhů.
  9. V závislosti na vaší fakturační adrese (uvedené ve vašem uživatelském profilu), adrese IP a dalších podobných kritériích mohou být vaše faktury splatné společnosti VistaCreate nebo jejím přidruženým a dceřiným společnostem jednajícím jako poskytovatel licence podle této smlouvy. Uzavřením této dohody potvrzujete, že informace, které jste poskytli k určení vaší země pobytu nebo registrace, jsou úplné, pravdivé a přesné.

UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY BERETE NA VĚDOMÍ, ŽE JSTE SI TUTO SMLOUVU PŘEČETLI A POROZUMĚLI JÍ A MĚLI JSTE PŘED UZAVŘENÍM TÉTO SMLOUVY MOŽNOST VYHLEDAT NEZÁVISLÉ PRÁVNÍ PORADENSTVÍ. S OHLEDEM NA TO, ŽE SPOLEČNOST VISTACREATE SOUHLASÍ S POSKYTNUTÍM NÁVRHŮ, SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE BUDETE VÁZÁNI PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY.

V PŘÍPADĚ PORUŠENÍ PODMÍNEK TÉTO DOHODY SI VISTACREATE VYHRAZUJE PRÁVO (BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ) POZASTAVIT VÁŠ ÚČET A STÁHNOUT LICENCE STAŽENÝCH VZORŮ.

POKUD MÁTE NĚJAKÉ POCHYBNOSTI O TOM, ZDA POUŽITÍ ZAMÝŠLENÉHO NÁVRHU JE V RÁMCI VÁMI ZVOLENÉ LICENCE, KONTAKTUJTE PROSÍM NAŠI SLUŽBU PODPORY PRO UPŘESNĚNÍ, PŘED STAŽENÍM JAKÉHOKOLI NÁVRHU.

Datum účinnosti: 29. září 2020

Tento článek nepomohl?Kontaktujte podporu